1 Timothy 4

1Naso wisic wisickeau ngic goa yeneng negen negensingngina ukugec kpeu, yeni hadehade yeneac kpoukpouyoac negenggec asu hania hania yeneng dekerec ayemmema ikocfu wangecyunugecde. Tiri Asungo imocac yoac didiu dekecde. 2Anu ikocngic herenegen negengngina dzadzu kpekpea, yeneng ngicngac dekerec ayemmema ikocfu wangecyunuma 3ngac megecdeac kpae heiyemmema yakasege anggecdeac dederecge ayemmegecde. Anu ngicngac yeni Anutuac yoac fora negemma Yesu negensinggema kecdae, yeni yakangina ubangerecgoc megecdeacnoc Anutungo yakangina meficgeyemmeec nga yeni imoc sege anggecdeac ikocfu deandae. 4Anutungo wiac deu fingecdarec, imoc sasawa gombunga. Nga wiac imoc ubangerecgoc mema mekecni, imoc neneacsoc ande. 5Imoc Anutuac yoac nga nunumungo meu kpetiac anude.

6Ge tosofocnina yoac yomoc edekpou ayemmenadeu Yesu Kristoac kingangkpekpe gombunga annade. Kingang kpekpe ifia kecnadeu, negen negensinggac yoac kpougenggec modacnec, imocngo negen negengga meseriude. 7Ge bangecac siduc hania hania ngadehema geangga kekecfu Anutuac faka nga sing imoc meseribesena. 8Ngic ariac ambesonga sebingina meefaiandae, imocngo memefiha efeanecsac ande. Ngicngac yeni Anutuac faka nga sing meseriandae, imocngo kekecngina hafoa meficgeude, imoc yagucac kekec meseride nga kekec ngade haude imoc ifingoc meseriude, Anutungo ifi denemmeec. 9Yoac imoc fora, ubanina ihai naric faini feu negensinggenide. 10Anutu kekehagoc, yearu kpeketahema kecdimbe, yeng ngicngac sasawa yeneac memengerecnina ande nga ye negensinggedae, yeneac yombonnoc. Imocac amma uatoa kpendzenggoc mema kecdimbe. 11Nga ngicngac yeni yoac imoc modacgecdeac seria edekpou ayemmebesena.

12Ge medacgbosing kecnecac mongngo geac negenggec mamea mi ambeso. Nga fakaga kpetiac nga dedega amma angammemega nga negen negensingga amma ngicngac heresongogoc hoangyunuannec, yeneng fakaga imoc hemma modacbisia. 13Anu ngicngac yenigoc mitikibi osonegeng amma ubaherengina midima edekpou ayemmekecmana habade. 14Nga enara yeneng maringina witigau faima profeteyoac degec Tiri Asuac wosoefacac kuc mong menec, kuc imocgoc ua mekecna mi nomanebeso. 15Nga ngicngac yeni yadiseri annec, imoc henggecdeac negen negengga uagau faina seriangoc feu imoc modacma mekecbesena. 16Mekecma geangga garengemema yoac edekpou ayemmekecnec, imoc ifingoc garenggebesena. Ifi annadeu ge nga ngicngac yoacga negengandae, ngeni ngenahafoc komoc kpegecde.

Copyright information for `DED