2 Corinthians 10

1Ngicngac goango neac yofi deandae, “Paurongo nenanggoc yei kecma yoara yumea deande amma hereau kecma yoac seria kengeha kpac edenunuande.” Ni ngenearu haba ngic goa neac yofi deandae, “Pauro ye bangecac faka modacma uaya mekecde.” imoc yenearu yoac seria kengeha kpac naric debade. Kristo ye yumea nga ubaefacgoc nga sing imoc modacma faka angemmebadeac anende. Nga ngeni imoc wama neng kengeha kpac yoac seria edengunubadeac mi igocnubisia.

3Neni bangecfu kecdimbe, fora. Amma dzikac kpekecma bangecac faka mi modacnide, kpac. 4Tebe mariku dzikacac wiac mekecdimbe, imoc bangecfunac kpac. Imoc Anutuarunac amma imoc kuhagoc anu neneng imoc mema manganaac odasongngina hembarackema negen negengngina ikoha meickenide. 5Faka nga negen negeng engena sasawango Anutuac negen negeng keme kemea imoc kpekecde, neni imoc momoc meickenide. Meickema negen negeng sasawa kpehafoima dzegema Kristoac enac tofoc tofohoac bageau fainide. 6Nga ngeneac enac tofoc tofohongo hafoangoc fingeru yoackpekpe sasawa imocac turunga kpounideac efaima kecdimbe.

7Anu ngic mongngo deudeu, “Ni Kristoac ngic.” Ye yengenaoc imoc negengemeu, neni ye isocngoc Kristoac ngic kecdimbe. Ye ifingoc yengenaoc negengemebeso. Mongngo ifi negemmanu fakanina imoc yearu ireckeude. 8Kebungo kuc nemmeec, imoc ngeni memanganengununideac mi nemmeec, kpac. Ye meseringununideac kuc nemmeec. Ni kucna imocacsoc fede nga imoc negemba engena ande. Imocac amma gamekpekpeu mi fainugecde. 9Amma kibi ohongemmeanduae, imocngo kengehagoc fingerudeac mi negenganduae. 10Nga ngic goa yeneng deandae, “Pauroac kibi imoc yoac seria nga kuhagoc, fora. Anu ye hama nenanggoc kecma ine sebiugeng kucmamayagoc kecma yoac deu ngicngac yeni imoc ngadehema wagecde.” 11Ngicngac ifi deandae, yeni yofi negentegecbisia, neni hereau kecma yoac kibiu ohongemmeandimbe nga hama ngenigoc kecma angammemenina, imocngo siriha mocgu angkecdimbe.

12Ngic goa yeneng ine yofi deandae, “Merang botucninau kuneng kecde?” yeni imoc denegeng amma isinggeandae. Ngic ifia yeni wiac mong mi negentegecma sing segegecde. Neni yenigoc namma merang nenanggaru engena kecde, imoc naric mi debing. 13Anutungo meisinnunuma uayoac nemmeu neni imoc modacma ngenearu ifingoc sikeing. Nga ma imoc ferahama sebinina naric mi meennide. 14Neni ngenearu hama Kristoac siduc gombung edengunuing. Ngenearu mi habinnu uaninaac yoacsiduc imocngo sebiengeng ambac. 15Nga ngic goa yeneng ua bic megec, neni ihai kemma kiwa amma engena annideac negemma mong mi meandimbe, kpac. Neni yofi negendimbe, ngeneac negen negensingngo yadiseri anu neneac ua ngenearu ifingoc yadiseri anude.

16Nga ngeneng yadiseri anggec neni ngeneac ngadeau bangec goa fekende, ihai ifingoc kemma siduc gombung dekperagiyemmenide. Ifi amma imohai ngic monggac uaac kiwa mi annide. 17Nga mong ye yengenaac negenu engena angkecde, yengKEBUAC negenu wiac engena anu sogaibeso.(Yeremaia 9:24) 18Anutungo ngic mong nanggeu ua meude, imocngo ngereeude. Nga mong ye yengena kuha nanggeemema ua meude, imoc naric mi ngereeude.

Copyright information for `DED