b(Mitiyegec 112:9)

2 Corinthians 9

Ni kpetiac areng Yerusarennu kecdae, yeni meficyunugecdeac ohongemmeduae. Ngeni ua imoc megecdeac bic efaigec, imoc negenduaeac kibi yomohai yoac imoc naric wabaiacsoc. Nga Makedonia yeneac kicfu ngeneac yofi dengerengunuanduae, “Tosofocnina Akaia kecdae, yeni ua imoc megecdeac kifa bageaungoc bic efaigec.”
Korinti taong imoc Akaia prowinsiu feec.
Anu ngeneng wiac yemmeyemmeac wosoefac meficgegec yeneng ngeneac siduc imoc negemma herengina yaru yeni ifingoc ambesonga negensigec.

Anu neneng dengerengunuing, imocngo fora kpac ambacac tosofocnina imoc sueyunuduae. Yoac bic deai, ngeni ifi isoc memefic anggecdeac efaima kecbisia. Anu kecma habeso deba Makedonia ngic goango nigoc hagec ngeni ua imohai mi efaigecdeu imoc ngenenggec neni nga ngeni momoc gamekpekpe ambinggac. Imocac amma neng tosofocnina edeyunuba yeneng warainemma hama kembisia, ifi negenduae. Yeni hama meficngunugec ngeneng ubangerecac wiac faigec kenudeac bic deserigec, imoc mengerema kpedzucne fai ambisia. Nga ngeni ubaebiha kpac ubangerecgoc sesengina faigecdeac tosofocnina sueyununi hadae.

Ngic mong ye yaka efeanec semeng uau homerude, yeng fora efeanecsac meficgeude. Nga mong ye yaka ebira homerude, yeng fora ebirangoc meficgeude, ngeni imoc negensibisia. Mong ye ubangerecgoc ngicngac wiac yemmeu Anutungo yeac heresongo negenude. Imocac ngeni negengyohocfu me ngicngac goa yeneac hodzinnu wiac ngicngac yemmegecde, imocngo mi ngereeude. Ngeni ine tembuc tembuc ubanginau wiac mong bic negenserigec, imoc yemmebisia. Ifi anggec kpekpedzuc ua gombunga hania hania fingeru Anutungo meficngunukefu wiac fengemmekefude nga ngeni nasosoc imohai wiac homac faigecdeacsoc anggecde. Anutungo nenesemengngina nga dzongina keneheu wiacngina ebirangoc nasosoc fekefude. Ifiac amma ngeni sesenasou sasawango sesengina naric faigecde. Imocac yofi oho ohoya fede,

“Ye songea modacma wiac mederema ngicngac makpekpea yemmeude. Yeac faka dindingac, imoc nasoya nasoya feengkefude.” b 
10 Anutungo komoc meficgeu ua mingina ye imoc homerude. Amma semenga ifi miande, yeng ngeneac komoc ifingoc meficgema semengngina ebirangoc mesaheude. Nga ngeneac fakangina dindingac, imocac fora torokpeu torokpe homac amma kenude.

11 Ngeni wiac hendzicma ngicngac ebic hania hania fingecyemmeu yeni ubangerecgoc wiac yemmegecdeac amma ngeneac wiacngina homac fingerude. Ifi anu neni ubangerecac wiac imoc ngicngac yemmeni yeni Anutu dengeregecde. 12 Ngeneng memefic ua imoc mema, imocngo kpetiac areng wiac monggac obohodae, yeni meficyunugecde. Imocngo sebinginasac mi meficgeude, kpac. Imoc ifingoc Anutuaru dedengerec ebirangoc meficgeude. 13 Ngeni memeficac ua imoc memagec Yerusareng kpebung yeni enac tofoc tofohongina henggecde. Ifi henggec ngeni Kristoac siduc gombung hoanggema yenigoc nga ngicngac sasawa yenigoc haring meandae, yeni imoc negemma Anutu dengeregecde. 14 Nga Anutuac wosoefac ebirangoc ngenearu fedeac yeni ngeneac amma numugecde nga ubaherenginango ngeneac angkecde. 15 Anutungo wosoefacfu wiac nemmeande imoc wiac engena anu imoc yoacngo dafi debesonga obohodimbe. Neni dengereni.

Copyright information for `DED