2 Thessalonians 1

1Ngicngac Anutu Manninagoc nga Kebunina Yesu Kristogoc kpeketahema kpebung Tesaronike taonnu kecdae, ngeneac kibi Pauro nga Siriwano amma Timoteo neneng faingemmedimbe.

2Anutu Manggac nga Kebu Yesu Kristo, yereng wosoefac angemmema ruae ngemmebesera.

3Tosofocnina, ngeni tembuc tembuc sasawango heregoc songo negengemekecdae amma imocngo botucnginau yadiseri ande. Nga ngeneac negen negensingngina homac yadide, imocac neni ngeneac amma nasosoc Anutu dangge edeni ngereeude. 4Ngabafocngina yeneng ngunukporac angemmegec ngeneng kpendzeng kpema negen negensingngina ukugec mi kpeec. Imoc hemma ngeneac negenni engena anec. Imocac amma Anutuac kpebung fekendae, yeni siduc imoc edeyununi ubanina ngereede.

5Ngeni Anutuac eucererenggac amma kpendzeng kpekecdae. Anutungo kpendzengngina imoc hemma ubea ngereeu ngeni eucererenggac areng dengemmeude. Amma yeng sing dindingacfu yoacnina desiude, imocngonoc yeac faka dindingac edzacnunuude. 6Anutu ye faka dindingacac mingina. Imocac ngic kpendzennu faingunukecdae, yeng yeni turunga kpouyemmema kpendzennu faiyunuude. 7Nga ngeni nga neni kpendzenggoc kecdimbe, imocngo kpendzennina menomaneude. Anu Kebu Yesungo angerofora kucnginagoc, yenigoc kurumennunac mama fingectegecgecde, imohai ifi anude. 8Ye gerec borangagoc mama Anutu mi hoanggegec nga Kebunina Yesuac siduc gombunggac yoara mi tofohoandae, yeni kopocsicnginaac turunga kpouyemmeude. 9Turunga kpouyemmeu imocngo wisic wisickea kpac memanganeyunukefu yeni Kebuac kicfunac nga kuc nga kibikperagiaunac meicyunugecde. 10Meicyunugec naso imohaingoc ngicngacfora kpetiac kecdae, yenearu kuc nga kibikperagigoc fekefude. Nga ngicngac sasawango ye negensinggedaeac yeni hemma kpidohoma dengeregecde. Nga ngeni dedekperagiyoac edengununi negensinggegecac amma imoc ngenearunoc fingerude.

11Imocac amma ngeneac negensima nasosoc yofi numukecdimbe, Anutungo kpacngunuec, yeng ngenenu ubea ngereebeso. Nga ngeni ye negensinggema uaac songo meficgema faka gombunga mekecma uangina kucgoc mema mesigecde. 12Ngeni ifi anggec ngicngac yeni ngeneac amma Kebunina Yesu yeac kpara dengerema eweheimigecde nga yeac amma ngeni ifingoc dengerengunugecde. Imoc Anutunina nga Kebunina Yesu Kristo yereac wosoefacac amma ifi fingerude.

Copyright information for `DED