2 Thessalonians 3

Tosofocnina, torokpema yofi deni negenggec, ngeni neneac amma yofi numubisia, neni Kebuac yoac desaheni imoc bic yadima kendaru ngicngac areng goa imoc eweheima megec, ngenearu fingerec, siriha imocngoc ngicngac goa yenearu fingeckembeso. Ngicngac homac yeni negen negensingngina kpac, ifi kecdae. Nga Anutungo ngicngac ngabagoc nga manganameme yeneac mariunac mesinunubeso, ngeni imocac ifi numubisia. Nga Kebungo yoacdedea modacma meseringunuu mangana minginango mi memanganengunuudeac kasongina kpeude. Neni Kebuac amma ngeneac yofi negensinggedimbe, Neni demeseri angemmema yoac edengununi ngeni imoc tofohoma kecdae amma kecgecde. Kecgec Kebungo ubaherengina wangeru Anutuac heresongongo semengunuu Kristo isoc serima kecbisia.

Tosofocnina, goa yeni oyong kecgec sing kpouyemmeing, imoc mi modacgecde. Ngeni ngicngac ifia yeneac hereau kecbisia. Neni imoc Kebunina Yesu Kristoac kpacfu demeseri angemmema edengunudimbe. Nga neni kefing, siric imocngoc kecgecdeac negenni ngereede, ngeni ngenaoc imoc bic negendae. Nga ngenigoc kefing, imohai oyong mong mi kefing, kpac. Neni ngeneac botucfu kecma ngic monggarunac yaka buma kpac eng mema mi nekefing. Neni ine ebic goa ngemmebinggac marininango hadzing tofocnac uatoa kpendzennu mema kefing. Neni mitiac uabung menideac naric debing dede nga faka aning, imoc ngeneng hemma modacgecdeac aning. 10 Nga ngenigoc kefing, imohai singyoac yofi edengunuing, “Ngic mong ye ua meudeac mi ammideu, ye yaka mi nebeso.” 11 Neni ifi dema naso monnu ine siduc mong yofi negening, ngenearunac ngic goa ua mi meme oyong kecma gubekisang amma kpounecyoac dekecdae. 12 Neni Kebu Yesu Kristoac kpacfu ngic ifia demeseri ayemmema yoac yofi edeyununide, “Ngeni kekecngina meficgegecdeac ngisima kecma ua mekecbisia.”

13 Negen negensinggoc tosofocnina, ngeni angammeme gombunga anggecdeac ubango modzotitia kpac kecbisia. 14 Nga neni yoac kibi yomohai ohongemmedimbe, ngic mongngo yoac imoc mi tofohoudeu ngeni yeac buremema yegoc mi kecbisia. Ifi anggec ye gamekpeu kecbeso. 15 Amma ngeneng ngic ifia mong ngaba mi ammibisia, kpac. Ye ine tosongina kecdeac goroya kpegec kecbeso.

16 Kebu ruae mingina ye yengenaoc nasosoc nga sing hania haniau ruae ngemmebeso. Yeng ngenigoc sasawa kecbeso.

17 Ni Pauro neannaoc marinango wenacngerec ohongemmeduae. Ngicngac sasawango neac marikibi hemma negensinggegecdeac ohoanduae.

18 Kebunina Yesu Kristoac wosoefacngo ngenigoc fekecbeso.

Copyright information for `DED