a(Bangec kisiu 16:5 Septuagintaunac)

2 Timothy 2

Medacna, Yesu Kristoac danggunucngo meseriguu kucgoc kecbesena. Ge nga ngicngac homac ngeni ngenahafoc yoacna negenggec. Yoac imoc ngic sing mi segeandae, yeneac mariu faina yeneng mitiu yadima ngicngac tosea torokpema edekpou ayemmegecde. Anu Yesu Kristoac wasaingic gombunga amma kpendzenggoc kecma modzotiti mi ambesena. Wasaingic ua mekecdae, yeni ngadeau ua hania hania fede, imoc mong mi megecde, kpac. Yeni enarafocnginagoc yoac dedzege anggec, yeneac enac modacma ua mekecgecde. Nga ngic mong ye ariacfu nedzima ariacac singyoac segeude, ye firanggac ira naric mi meude. Nga ngic mong ye seserigoc ua heihomec angkecde, yeng hanahema semengfora mebeso, imoc ngereeude. Ni yoac deduaemoc, imoc negen negenggau faima mekecna. Nga Kebungo wiac sasawa negentegecnadeac meficgegenude.

Yesu Kristo, Dawidiac fingecsaheunac, ye homecfunac yarec, yeac negensima kecbesena. Yeac siduc gombunnoc dekperagiyemmekecduae. Ni imoc dekperagikecduae, imocac amma kpendzeng kpema mekecbare ngic yeneng godzungic witicamau faiandae, ifi isoc witicamau fainugec. Nga Anutuac yoacngo witihagoc mi ande, kpac. 10 Yesu Kristongo meisingfora ebicfunac mesiyunuu yeneng ifingoc komoc kpema kekecseriac kibikperagia megecdeac ni kpendzeng sasawa naric kpema serima namma imoc tofohoduae.

11 Yoac fora nga seria mong yofi fede:

Yegoc homeinnu yegoc nenahafoc ifingoc kecnide.
12 Amma serima kecma ebic tofohonideu yegoc ngictau kecnide.
Nga ye ngadehenideu ine yeng ifingoc ngadenunuude.
13 Amma dedeserinina wama mi modacnideu yeng sifu dedeseria modacmangoc kefude, nocac ye monde mondea kpac.
14 Ge yoac ohodua, imoc kpebung heigboriyemmena. Nga yeni yoac goa negemma yoacngina engemmama ambacac goroyoac imoc seriangoc Anutuac kicfu edeyununa. Yoac engemmamagoc dede, imoc memefiha kpac. Ngicngac yeneng imoc negenggec yoac imocngo homac yombong memanganeyunuude. 15 Anutuac hehenu ngereeudeac seserigoc kecma uaga mebesena. Amma yoac fora gbomea tongganang dena gamengo ua ngic geac witiu mi embeso. 16 Nga ngicngac bangecac siduc nga yoac sicsauha deandae, imocac araing kecbesena. Ngicngac yoac ifia degec imocngo wangecyunuu Anutu ngadehema hereau torokpeu torokpe kenggecde. 17 Amma yeni yoacngina deyadigec imocngo kubec seria isoc monggoc yadi kenude. Himenaio nga Fireto yeri ngic ifia yenearunac. 18 Yereng yoac fora wama sing segema deandape, “Homecfunac gborima yacyac, imoc bic fingerec.” ifi dema ngicngac goa yeneac negen negensingngina memanganeecde.

19 Anu Anutungo wotung seria faiu kemeec nande, imoc goroc goroc naric mi anude. Imohai yoac yofi oho ohoya fede,

“Kebungo ngicngacfora negengyunuude.” a 
Nga mong yofi,

“Ngicngac Kebuac kpac kpacandae, yeni faka nga angammeme kopocsicgoc, imoc sasawa wama araing kecbisia.”
20 Anu ama kunennu enangtapa siriha hania hania fekende. Goa gol me siriwango memea nga goa ic me gbakingo memea. Nga enangtapa goa imoc uangina kuneng ande nga goa ine uangina seuhagoc ande. 21 Nga ngic mong ye yengena wiac seuhagoc imohacnac dzuacemeude, yeng enangtapa uaya kuneng, ifi isoc. Ye kpetiac amma minginaac amau efaima namma ua gombunga meudeac siriha imocacsoc ande.

22 Bangecfu sebiac songo sebigbori yenearu feande, imohacnac worama hereau kecbesena. Ngic goa yeni herengina kongaha mekecma Kebuac kpac kpacandae, yenigoc seseri ua mema sing dindingac modacma negen negensinggoc kecma ngicngac heresongogoc hoangyunuma ruaegoc kecbesena. 23 Ge yoac sicsauha nga memefiha kpac, imoc hemma wabesena. Faka imocngonoc ngaba meficgeu ewekpekpe fingerude. 24 Kebuac wanacngicngo eaceasigoc mi kecbeso. Ye ngicngac sasawa yenigoc yumea kecma kpoukpou uaac titiha negemma modzotitia kpac kecbeso. 25 Nga ngic goa yeni mangana minginaac botacfu tacma yeac negen negeng nga songo modacandae, yeni Kebuac wanacngic yeac yoac kpeandae, ifi ammagec yeng yenigoc yumeau kecma dederecgeyoac edekpou ayemmebeso. Ayemmeu Anutungo ubangina merenggecdeac kuc yemmeu gedang yeni ubangina ireckeu yoac fora negenghomema mangana minginaac botacfunac fotockema woragecde.

Copyright information for `DED