2 Timothy 3

1Naso wisic wisickeau ebic hania hania fingecbesande, imoc negenna febeso. 2Ngicngac yeni imohai yenanggac songo nga hiedzoac songo homac negenggecde. Yeni yenang wiacac negenggec engena anu sebiengenggoc kecma tenicfagoc amma nonggo mangfocnginaac yoac kpegecde. Nga ngicngac wiac yemmegecde, yeneac ubangerec mong mi negenggecde. Amma mitiu kekec yenearu mi feude. 3Nga yeni ngicngac tosofocngina heresongogoc mi hoangyunugecde amma ngicngac yeneac kopocsic wawa mi anggecde. Yeni enacfu faifai amma angammemengina mi garenggema ubagori faka mekecma faka gombunga ubango wagecde. 4Yeni kererengunuma angammemengina sicsauc anggecde amma sebingina meenggecde. Bangec nga sebiac songo yeneac kekecnginau yadiu Anutuac songo ine wagecde. 5Amma yeni sebingosac mitiu kekec siric isoc kecgecde nga Anutuac kucfakaya imoc wama ngadehegecde. Nga geng ine wayunuma yeneac hereau kecbesena.

6Yenearunac ngic goango gombunga siric kemma amayuguc amma ngac goa yoacfu yukpe kecdae, yeni metai ayemmeandae. Ngac ifia yeni yukpe yukpe fakangina amma songongina hania hania modackecgec kopocsicngina ebiriude. 7Yeni kpoukpouya negengkecdae nga yoac fora ine naric mi hentegecgecde.

8Nga bicngoc Yane nga Yambere yeri Moseac yoac waoc, ifi isoc ngic deduae, yeni negen negeng ikohagoc kecma yoac fora kpeandae amma negen negensinggac sing segegecde.(Makekeng 7:11,22; 9:11) 9Yane nga Yambere yereac sicsauc faka didiu fingeru sasawango imoc negenggec, ifi isoc sasawa yeneng ngic imocac sicsauc fakangina hentegecgecdeac amma ikoc yoacngina monggoc mi yadiude.

10Nga Timoteo, ni wiac kpougenai, imoc negemma modacma kecnec. Ni angammeme anai nga kekecnaac sing faiai, imoc negennec. Amma negen negensinnagoc modzotitia kpac kecma ngicngac heresongogoc hoangyunuma seserigoc kefai. 11Ni Antiokia nga Ikoniong amma Ristera taonnu kecbare nukporac anenggec ebicfu nga kpendzenggoc kefai. Ifi kecbare Kebungo ebic sasawa imohacnac mesinuec, imoc negennec. 12Nga ngicngac sasawa Yesu Kristoaru kpeketahama Anutu eweheimima kecgecdeac negendae, yeni ifingoc yunukporac ayemmegecde. 13Anu ngic manganameme nga ikocngic yeni faitobannu ngicngac faiyunuandae, yeni manganangina monggoc yadiseri anu manganeyombonggegecde. Amma yeni yenaocngoc ikoc angemema goa ifingoc ikocfu wangecyunugec makpegecde.

14Ngicngac goa gombunga negengyununec, yeneng sabacgaunac kecerenec, naso imohai kpetiac yoac oho ohoya fede, imoc kpougenggec. Kpougenggec yoac imoc hoanggena negen negengga meefaiu Yesu Kristo negensinggema komoc kpenec. Ge imoc negenserina imocngo kekecga meseribeso. 16Anu yoac mitikibiu oho ohoya fede, imoc sasawa Anutungo asuya fifiu ngicfu kemeec, imocngo yofi meficnunuude, imoc Anutuac enacyoac kpounemmema dederecge anemmeude. Amma mengerenunuma sing dindingac modacnideac garennunuude. 17Nga Anutuac ngicngac yeni uaac negen negeng nga kuc imocac sirihau mema ua gombunga megecdeac yoara imoc yemmeec.

Copyright information for `DED