2 Timothy 3

Naso wisic wisickeau ebic hania hania fingecbesande, imoc negenna febeso. Ngicngac yeni imohai yenanggac songo nga hiedzoac songo homac negenggecde. Yeni yenang wiacac negenggec engena anu sebiengenggoc kecma tenicfagoc amma nonggo mangfocnginaac yoac kpegecde. Nga ngicngac wiac yemmegecde, yeneac ubangerec mong mi negenggecde. Amma mitiu kekec yenearu mi feude. Nga yeni ngicngac tosofocngina heresongogoc mi hoangyunugecde amma ngicngac yeneac kopocsic wawa mi anggecde. Yeni enacfu faifai amma angammemengina mi garenggema ubagori faka mekecma faka gombunga ubango wagecde. Yeni kererengunuma angammemengina sicsauc anggecde amma sebingina meenggecde. Bangec nga sebiac songo yeneac kekecnginau yadiu Anutuac songo ine wagecde. Amma yeni sebingosac mitiu kekec siric isoc kecgecde nga Anutuac kucfakaya imoc wama ngadehegecde. Nga geng ine wayunuma yeneac hereau kecbesena.

Yenearunac ngic goango gombunga siric kemma amayuguc amma ngac goa yoacfu yukpe kecdae, yeni metai ayemmeandae. Ngac ifia yeni yukpe yukpe fakangina amma songongina hania hania modackecgec kopocsicngina ebiriude. Yeni kpoukpouya negengkecdae nga yoac fora ine naric mi hentegecgecde.

Nga bicngoc Yane nga Yambere yeri Moseac yoac waoc, ifi isoc ngic deduae, yeni negen negeng ikohagoc kecma yoac fora kpeandae amma negen negensinggac sing segegecde.(Makekeng 7:11,22; 9:11) Yane nga Yambere yereac sicsauc faka didiu fingeru sasawango imoc negenggec, ifi isoc sasawa yeneng ngic imocac sicsauc fakangina hentegecgecdeac amma ikoc yoacngina monggoc mi yadiude.

10 Nga Timoteo, ni wiac kpougenai, imoc negemma modacma kecnec. Ni angammeme anai nga kekecnaac sing faiai, imoc negennec. Amma negen negensinnagoc modzotitia kpac kecma ngicngac heresongogoc hoangyunuma seserigoc kefai. 11 Ni Antiokia nga Ikoniong amma Ristera taonnu kecbare nukporac anenggec ebicfu nga kpendzenggoc kefai. Ifi kecbare Kebungo ebic sasawa imohacnac mesinuec, imoc negennec. 12 Nga ngicngac sasawa Yesu Kristoaru kpeketahama Anutu eweheimima kecgecdeac negendae, yeni ifingoc yunukporac ayemmegecde. 13 Anu ngic manganameme nga ikocngic yeni faitobannu ngicngac faiyunuandae, yeni manganangina monggoc yadiseri anu manganeyombonggegecde. Amma yeni yenaocngoc ikoc angemema goa ifingoc ikocfu wangecyunugec makpegecde.

14 Ngicngac goa gombunga negengyununec, yeneng sabacgaunac kecerenec, naso imohai kpetiac yoac oho ohoya fede, imoc kpougenggec. Kpougenggec yoac imoc hoanggena negen negengga meefaiu Yesu Kristo negensinggema komoc kpenec. Ge imoc negenserina imocngo kekecga meseribeso. 16 Anu yoac mitikibiu oho ohoya fede, imoc sasawa Anutungo asuya fifiu ngicfu kemeec, imocngo yofi meficnunuude, imoc Anutuac enacyoac kpounemmema dederecge anemmeude. Amma mengerenunuma sing dindingac modacnideac garennunuude. 17 Nga Anutuac ngicngac yeni uaac negen negeng nga kuc imocac sirihau mema ua gombunga megecdeac yoara imoc yemmeec.

Copyright information for `DED