Acts 10

1Kaisarea taonnu ngic mong kefec, kpara Konerio. Ye Itaria wasaiareng tosea, yenearunac ngic 100, yeneac kunengngina kefec. 2Ye yengena nga arengfora sasawa, yeneng heregoc Anutuac songo negemma eweheimima kecgec. Konerio ye ubangereac wiac homac ngicngac makpekpea yemmekefec amma Anutu wenacsoc numumikefec.

3Konerio ye 3 kirocac ua memanu Anutuac angero mongngo ongau yearu fingecma edeec, “Konerio.” 4Ifi deu kpidohoma kengec kpeu kiwango gbong henserimanu deec, “Kebu noc wiac?” deu yeng deec, “Nunumuga nga ubangerecgaac wiac makpekpea yemmeannec, imoc sese isoc Anutuaru enu ye imocac negengngereekecde. 5Imocac ge yaguc Yope taonnu ngic sueyununa kemma ngic mong kpara Simong, kpara mong Petoro, ye hesicke habisia. 6Ye yamberec seberameme ngic mong kpara Simong, yeac amau kecde. Amea imoc kondung tegiau tacde.”

7Angerongo yoac imoc edema kenu Konerio ye enac tofoc tofohongic yohockang nga wasaingickereng mong, ngic imoc heitaiyunuma yoac deu negenec. 8Imoc ayemmedacma Yope taonnu sueyunuu kenggec.

9Ngic yeni kengkecma sinnu fegec ama wereckenu monggoc kengkecma ama mewegenebeso ammagec, Petorongo wenac dzongiau numuudeac ama witiau waranda isoc feec, ihai enec.
Israe ngic yeni amangina siriha dafi megec imoc ongau hafac 247nu fede.
10Emma yakaac homema deu yaka ohomagec Kebungo kiwa merecgeu faka yofi henec: 11Kurumeng anggeu wiac mong henec. Imoc kporuc isoc tegia noboc noboc mema bangecfu faigec mama, ifi isoc anec. 12Imocac manau yamberec amma nengboudzoc hania hania feec. 13Mamanu yoac mong yofi fingerec, “Petoro ge yacma kpenec anna.” 14Ifi fingeru Petorongo yofi deec, “Kebu imoc naric kpac, ni wiac wonongagoc nga Kebungo kpae faiec, imoc mong mi neai nga naric mi nebade.” 15Ifi deu atac yohockang anu deec, “Anutungo kpae imoc meickede, imocac ge wonongagoc mi dena.” 16Nga faka imoc fingeru atac harebec anu imohaingoc kporuhagoc kpedziu kurumennu monggoc enec.

17Enu Petoro ye onga henec, imocac negengfagung amma tacmanu Konerio ngicfora yeni Yope taonnu sikema Simonggac amaac kpesi kpesi kengkecma odanaguyau namma 18kpachofoc amma kpesigec, “Simong kpara mong Petoro, ye ama yei kecde me?” 19Nga Petorongo onga henecac negengfagung amma kecmanu Asungo yofi edeec, “Negennec, ngic harebec yeni hama ge hofocgudae. 20Imocac ge yacma kemema yenigoc kembesonga dema negengyohoc mi ambesena. Ngic imoc yeni neng sueyunuba hadae.”

21Ifi deu Petorongo yenearu kemema deec, “Ngic hofocdau ni yomocnoc, ngeni dafiac hadae?” 22Ifi deu ngic yeneng yofi degec, “Wasaingic gareng Konerio ye Anutu eweheimima faka gombunga modackecde. Nga yudangic sasawa yeni yeac negenggec ngereeande, yenoc angero kpetiac mongngo fingecmima ameau heitaiguma enacgaunac yoac negenudeac edeec.” 23Ifi degec Petorongo amau heitaiyunuma edoc bedoc ayemmeu fegec.

Fema wereckengau yacma ye nga ngic imoc yeni kembeso anggec Yesuac habuunac goa Yope kecgec, yeni yenahafoc kenggec.
24Yeni sinnu tofocnac mong fema ama wereckenu yacma kengkecma Kaisarea kensikegec. Konerio ye arengfora amma tosofora heitaiyunuu tomai kecmagec kensikegec. 25Kemma Petorongo amau embesonga ammanu Koneriongo hama hoangau fafoc heima numumiec. 26Numumiu Petorongo mema miacma yofi edeec, “Yacna ni ngicogogangoc.”

27Ifi denegeng amma ye ama manau emma ngic kpedzucnema tacgec, yenemma yofi edeyunuec. 28“Ngeni yudangic neneac faka negendae. Neni bangec monnunac ngic ngenigoc ogo nga engemma kekec ifi mi annideac kpaeyoac seria fede. Ni ine ngeni ngic wonongnginagoc dema desusuic mi dengemmebadeac Anutungo imoc edeedzacnu anec. 29Imocacnoc heitainugec haba dema mi obohoai. Anu yoc heitainudae, imocac hania degec negemba.”

30Ifi deu Koneriongo yofi edeec, “Uameme 4 bic wisickemanu marai 3 kirocac ua memanu numubare ngic mong ngakpia kperagiagocngo nearu fingecma 31yofi edenuec, ‘Konerio negenna, Anutungo nunumuga nga ubangerecgaac wiac makpekpea yemmeannec, imocac negengngereede. 32Imocac ge Yope taonnu ngic sueyununa Simong kpara mong Petoro, ye hesicke habisia. Yeng yamberec seberameme Simong, yeac amau kecde. Amea imoc kondung tegiau tacde.’ 33Yoac ifi deu ni imocacnoc gereagoc sueyunuba gearu hadau. Hagec geng yoacna negemma hanecac naric ande. Nga Kebungo yoac edeguec, imoc seng dena negennideac Anutuac kicfu nenahafoc kpedzucnema tacdimbe.”

34Ifi deu Petorongo enacefac amma yofi edeyunuec, “Anutungo ngicngac isinnunuma monggac songo negemma mong mi waude, imoc foracngoc negentegecyombonggeduae. 35Ngic bangeha bangeha eweheimima angammeme dindingac angkecdae, yeneac negenu ngereeande. 36Foracngoc, Anutungo Yesu Kristo mocgu, ngic sasawa nenang Kebunoc sueu maec. Yeng ruae yoac gombung israe ngicngac nenearu deficgenemmeec, imoc ngeni negendae. 37Amma Gariraia bangecfu hanahema wiac fingecma Yudaia bangec sokoma kenec, imoc ngeni negendae. Imoc yofi: Yohane ye ngic dokunadzicac yoac edeyunuec. 38Anu Anutungo Yesu Nadzaretenac kuc nga Tiri Asu faimiu yeng bangec yerecgema kengha amma ngic meficyunuma mengereyunukefec nga mangana minginaac kucngo ngicngac kekecngina memanganedarec, yeni mengereyunudarec. Anutungo nonggo tacmimanu yeng ua imoc meec.

39Anu Yesungo yudangic neneac bangecfu nga Yerusarennu ua meec, imoc hennegeng andaring. Ifi amma kecmanu yeni ye mariponnu kpegec homeec. 40Homema femanu wenac harebec anu Anutungo ye megboriu yacma ngicngac fingecyemmeu henggec. 41Ngicngac sasawa yenearu mi fingerec, kpac. Anutungo waracngoc siducdedefora meisinnunuec, nenearusac fingerec. Ye homecfunac yaru neninoc nenedoku yegoc neing. 42Nga Anutungo ngic yenoc ngic gbori nga homemea angammemenina desiudeac gununggeec, yoac imocac hepuc amma ngichabu gorongina kpema desaheyemmenideac denemmeec. 43Anu profete sasawa yeneng yeacnoc hepuc amma yoac yofi degec, ‘Ye negensinggegecde, yeni yeac kpacfu kopocsicngina kpac anude.’”

44Petoro ye yoac ifi dema nammanungoc negemma tacgec Tiri Asungo yenearu mama ubangina wakeec. 45Wakeu ngic sebi tosangina herec herecgeango Yesu negensinggegec nga Petorogoc kenggec, yeni Tiri Asungo wosoefahaac kuc bangec monnunac ngicngac, yenearu ifingoc faiyemmeu 46nedzarangyoac dema Anutu dengerema deafehe ammigec, yeni imoc negemma kerectegec anggec. Ifi anggec Petorongo yofi deec, 47“Nenang Tiri Asugoc aning, faka imoc ngic yomoc ifingoc fingecyemmeu mitidoku naric mi segereyemmebesonga.” 48Ifi dema yeni Yesu Kristoac kpacfu doku nadzicgecdeac deyemmeec. Nga yenigoc uameme goa tarudeac edegec.

Copyright information for `DED