Acts 14

1Yeri Ikoniong taonnu sikema ihai ifingoc yudangic yeneac kpekpeturang amau emma siduc gombung kuhagoc deireckeyemmeoc. Imocac yudangic nga grikngic homacngo Yesu negensinggegec. 2Yudangic goa yeneng ine yoac imoc wama bangec monnunac ngic Anutu mi negensigec, yeni fenggeyunugec negen negensinggoc tosofocnina herebu negengyemmegec. 3Negengyemmegec yeri serima naso herea taong ihai kecma kengeha kpac Kebuac yoac kuhagoc dekefoc. Ammanu Kebu danggunuhaac yoac meseriudeac yengenaoc nonggo tacyecmemanu yeri negensinggegecdeac faka kuhagoc nga faka mi hehena homac mema kefoc.

4Ifi anec taong imocac ngic tohoma goa yudangic yenearu kenggec nga goa aposoro yerearu kenggec. 5Nga bangec monnunac ngic nga yudangic goa yeni garengfocnginagoc aposoro mangana ayecmema hocngo yereregecdeac yoac dzegegec. 6Dzegegec yeri imoc negemma worama Rikaonia bangecfu kenoc. Kemma ihai Ristera nga Derebe nga amabangec goa wegenac tarecfu 7siduc gombung dekperagiyemme kenoc.

8Ristera taonnu ngic mong tarec, ye hanihora mangac manganea. Ye nonggo heremanaunac ifia fingecma kenghaya kpac eng takefec. 9Tackefu Paurongo siduc gombung edeyunuu ngic ye negemma tacmanu yearu kic dindingac fima haniaya yofi negenec, “Ngic imoc ye ngerec ngereeac negen negensing femidenoc.” 10Ifi negemma yoac kuhagoc yofi edeec, “Ge yacma hongngoc nanna.” ifi deu ngic ye poratacke yacma kengha anec.

11Anu ngic habutoa yeneng Paurongo faka meec, imoc hemma kucgoc kpacma Rikaonia yoacnginau sing yofi degec, “Nemu yeneng ngicsebi mema botucninau magec kecdae.” 12Amma yeni Banaba ye nemu mong kpara Dia, ifi degec nga Pauro ye yoac dederecgeac ngic, imocac amma nemu mong kpara Hermes, ifi degec. 13Nga nemu Dia yeac sesememengicngo deu yeni burumaka ngiwa goa nga dzundzaring taong tegiau odanaguyau mekemema ngihoc yereac eweheima hosuc heibeso anggec.

14Ammagec aposoro yeri imoc negemma ubaebic mema ngakpingira merecgema amangira wama bic habu yeneac botucfu kemma yofi arohooc, 15“Yei, ngicngac ngeni noc andae? Neri ngic ngeni isoc, ngeneac siric. Ngeni nemungina kucmama kecdae, yeni ngadeyunuma Anutu kekehagoc mewegenegecdeac siduc gombung dekperagingemmekecdipe. Yeng wiac sasawa bangecfu nga kurumennu nga kondunnu fedacde, imoc meficgedarec.

16Ngicngac warac kecgec, naso imohai bangec monnunac ngicngac negengyemmemanu yeni ubanginaac nga kekecnginaac songo hania hania, imocac kpaea mi faiyemmemanu yeni keceregec. 17Keceregec ihoc bahoc mong mi angemmeec, kpac. Ye haniaya negenggecdeac ubangerec angemmema deu kiawenac sawaunac nasoyau fingeckecde. Nga ye nenesemeng nasoyau deu fingeru yakangina homac meficgengemmeu songo witiau kecdae.” 18Ngihoc yereng yoac ifi gadzea mema yoac ua ebiriangoc mekecma dekpetari ayemmeec yereac hosucheihei imoc wagec.

19Yeri ihai kecmaec yudangic Antiokia nga Ikoniong taonnunac sikema yereac ua desakoigec. Desakoima ngicngac wangecyunugec, yenahafoc Pauro hocngo heigec. Heima negenggec, “Ye bic homedac.” ifi dema ama ngadeau taikemma faigec feec. 20Femanu Yesuac habu yeneng hama oronggema memidi ammigec gborima yacma amau enec. Nga wereckengau ye Banabagoc Derebe taonnu kenoc.

21Yeri kemma ihai siduc gombung dekperagiyemmeec ngic homacngo Yesu negensinggegec. Ifi amma sing kenocfu, ihai monggoc dzigenema Ristera nga Ikoniong amma Antiokia taonnu tacyac hakefoc. 22Hakecma amasoc sikema Yesuac habu negen negensingina kpedzucnema kecgecdeac demeseri ayemmema yofi edeyunuoc, “Nenang Anutuac eucererennu ennideac kpendzeng hania hania fingecnemmeu imocac witiau kecbisina.” 23Amma kpebung taong mocgu mocgu kecgec, yeneac enarafocngina meisingyunugec. Nga ngicngac Yesu negensinggegec, yeneac amma yakasege amma numuma kenecyunuma Kebuac hoannu faiyunuoc.

24Nga yeri Pisidia bangec ferecgema kengkecma Pamfiria bangecfu kenoc. 25Ihai kemma Perege taonnu yoac edeyunuma Ataria taonnu kemeoc. 26Kemema kporucwageu emma kengkecma Antiokia dzigeneoc. Taong imohainoc Yesuac habu yeni warac Kebuac kenecfu faiyuruma ua deyecmegec, imohai sikema mesioc. 27Ihai hasikema kpebung kpedzucyunuma Anutungo nonggo tayecmemanu ua sasawa meoc amma bangec monnunac ngicngac, yenearu ua nagu mong meyecmeu Yesu negensinggegec, imoc edeyunudaroc. 28Amma yeri naso hereangoc Yesuac habu yeneac botucfu kefoc.

Copyright information for `DED