Acts 17

Pauro nga Sira yeri Amfipori nga Aporonia taong ferecgema Tesaronike taonnu kenoc. Nga ihai yudangic yeneac kpekpeturang ama mong tarec. Nga Paurongo angande, ifi amma kpekpeturang amanginau emma sabata naso harebec yenigoc Anutuac yoac denegeng anggec. Ifi amma yoac yofi dema mitikibiu yoac edzacyunuma deireckeyemmeec, “Messiango kpendzeng kpekecma homema monggoc gborima yarude, imoc mitikibiu dedea fede. Amma Yesu yennoc Messia, imoc dekperagikecduae.” Ye ifi seria deireckeyemmeu yudangic goango ireckema Pauro nga Sira, yerearu kpeketahegec. Nga grikngic Anutu eweheimima kecandae nga ngac kuneng yeni homacngo yerearu torokpegec.

Anu ngic homacngo siduc gombung negenggec yudangic yeneng keracmangang ayemmema kpedzaroc sobennu kemma yarengic kpacyunugec. Kpacyunuma taonnu dzomugerec meficgema Yasonggac amau Pauro nga Sira taroc, imohai kpedzucnedacgec. Kpedzucnedacma ngihoc meyuruma ngic yeneac botucfu faiyurubesonga degec. Dema hofocyuruma Yasong nga Yesuac habuunac goa meyunuma amaac enarameme yeneac kicfu kpedziyunuma kenggec. Imoc yofi dema aro aro kenggec, “Bangeha bangeha dzomugerec meficgema ngicuba miacyemmeandae, ngic imongonoc nenearu ifingoc hadau. Haec Yasongngo ama heiyemeru tacdape. Yeri Ngictau Sisaac dedeseriyoac kpema ngictau furia mong kpara Yesu, ye kpanggema dedape.” Yeni yoac ifi dema amangic nga enara wosongina megec. Ifi anu gareng yeni Yasong nga tosofora ayemmegec sebingina kaso kpema hiedzo faigec wayunugec kenggec.

10 Ama toforeu Yesuac habu yeneng imohaingoc Pauro nga Sira Berea taonnu sueyurugec kenoc. Kemma ihai yudangic yeneac kpekpeturang amau emma siduc gombung deoc. 11 Deec taong imocac yudangic yeni fakangina nga angammemengina kpacgoc nga Tesaronike yeneac faka isoc kpahac, imocac enacyoac ubaefac hafoangoc negemma hoanggegec. Amma yoacngira ikoha me fora dema wenaha wenaha mitikibi osoma deusu anggec. 12 Ifiac amma yudangic yenearunac homacngo Yesu negensinggegec amma grikngic nga grikngac kuneng homacngo yerearu torokpegec.

13 Torokpegec Paurongo Berea taonnu Anutuac yoac dekperagiu siduc imocngo Tesaronike kenu yudangic yeneng negenggec. Negemma Berea hama habutoa imoc demanganema herengina miacgec. 14 Ifi anggec Yesuac habu yeneng imohaingoc Pauro kondunnu suegec kemeec. Nga Sira nga Timoteo yeri ihaingoc kefoc. 15 Anu ngic yeneng Pauro hesicke kengkecma Ateng taonnu faigec. Faigec yeng Sira nga Timoteo bic haecdeac edeyunuu ngic yeni dzigenegec.

16 Pauro ye Ateng taonnu yereac tomai kefec. Nga nemuonga wakemangoc tackenggec ye imoc hemma ubahodung kuneng negenec. 17 Amma ye yudangic yeneac kpekpeturang amau emma yudangic yenang nga grikngic goa yudangic yenearu torokpema kecgec, yeni yenahafoc mitiac denegeng anggec. Amma ye ifingoc wenaha wenaha kpedzaroc sobennu kemma ngic tacgec, yenigoc miti denegeng anggec.

18 Anu taong imohai kekecac hania negen negengngic kecgec, kpacngina epikuengic nga stoikengic. Ngic imoc yeneng Paurogoc yoac demereng anggec goango Pauroac yofi degec, “Ngic imoc yennoc yadi yadima yoac debeso ande, imoc mi negendimbe.” ifi degec toseango yofi degec, “Ye nemu furiaac dedekperagi ngic.” Paurongo Yesuac siduc nga homecfunac yacyac, yoac imoc deecac yeni ifi degec. 19 Ifi dema sobengtoa mong kpara Areopage ihai hesicke emma degec,
Areopage bangec ihai kpekpeturang ama mong feec. Yeni ihai kpeturanggema yoac hania hania denegeng angkecgec.
“Ge yoac furia denec, imoc naric edenunubesena.
20 Yoac imoc kedzacnina furia, imocac ge haniagoc dena negembeso anemmede.” 21 Ateng ngic kuric nga ama mingina sasawa, yeni yoacsiduc furia negemma yoac imocsac denegeng amma siduc homac angkecgec.

22 Ifi anu Pauro ye Areopage tutumang botucfu namma ngic yofi edeyunuec, “Ateng ngic, ni wiac sasawa hemma haniangina yofi hentegecduae, ngeni nemu hania hania homac eweheiyemmema yeneac faka hania hania mekecdae. 23 Ni taongnginau kengha amma nemuongafocngina yenengkecma arata monnu kibi yofi oho ohoya feu henai, ‘Nemu mi hennegeng angana, yeac arata.’ Nga nemu imoc mi negemma eweheimiandae, yeac hania dekperagingemmeba negenggec.

24 Anutu yennoc bangectoa bangec nga wiac sasawa ihai fede, imoc meficgema witiau wiac sasawa faidarec, yeng bangec nga kurumeng imocac mingina kecde. Ye womong ngic maringo memea, imohai tacyac mi angkecde. 25 Amma wiac mong hoforu ngicngo ua mema meficgeminade, imoc mi fede, kpac. Ye yengenaoc kekec nga asu amma wiac sasawa ngic yemmekecde. 26 Amma ngic mocgu meficgema deu yearunac ngic bangeha bangeha nga habuya habuya fingecsahe kecgecdeac deec. Amma naso nga kpete, imoc yengngoc deyemmeec. 27 Nga ngic yeni yenaoc ubanginango Kebu yengena hofocma meficgeandae, ye imoc negensima ifi anec. Foracngoc, ye hereau kpac, ye ngic nenang botucfu kecde. 28 Nga yennoc kekecninaac hania, nenang yeac kucfu kecma angammeme angkecdimbe. Amma ngeneac negen negengngic goango yofinoc degec, ‘Nenang Anutuarunac fingering.’

29 Anu nenang Anutuarunac, imocac amma ngic yeni ubau negemma gol me siriwa me hocngo marikibi meandae, Anutungo ifi isoc ande, imoc mi negensibisia. Anutu ye kuctoa mingina. 30 Ngeni warac wiac imoc mi negentegecgecac Anutungo hemma imocac yoara mi deec. Yaguc ine bangeha bangeha ngicngac sasawa ubangina dzigeneudeac demeseri ayemmekecde. 31 Yeng bicngoc naso mong deec, imoc fede. Naso imohai bangeha bangeha ngicngac hanianina desima turunga dindingac merennemmeude. Amma ngic mong ye ua imocnoc meudeac demiec, ye ngic imoc edzacnunuudeac homecfunac megboriu yarec.”

32 Anu Pauro ye homecfunac yacyac, imocac yoac deu goango demembaic ammigec nga goango degec, “Yoac imoc naso monnu dena monggoc negembisina.” 33 Ifi degec Paurongo wayunuma kenec. 34 Anu ngic goango ine Pauroaru kpeketahema Yesu negensinggegec. Imoc yenearunac desi desi ngickuneng mong kpara Dionisio, ye Areopageac memba mong nga ngac mong kpara Damari, amma ngicngac goa.

Copyright information for `DED