a(Mitiyegec 118:22)
b(Mitiyegec 2:1-2)

Acts 4

1Petoro nga Yohane yeri ngicngac yoac ifi edeyunuma nammaec womong gareng amma womonggac tebengic enara nga sadukaio yeni yenahafoc yerearu kemma ihai nanggec. 2Nga ngic nanggec yereng yoac edekpou ayemmema Yesu ye enaranina mema homecfunac yarec, imocac yoacsiduc desaheyemmedarec yeni herebu negemma ngaba ayecmegec. 3Ifi ayecmema mendangyuruma ama bic marai anecac witicamau faiyurugec tacmaec ama wereckenec. 4Anu habutoango Petoro yoac deu negenggec, yenearunac homacngo imoc negensinggema Yesuac habuu torokpegec. Anu ngicngac imoc kpetengina 5 tauseng anec.

5Wereckengau yudangic yeneac tutumangtoaac memba nga enarafocngina amma mitiac negen negengngic, yeni Yerusarennu kpeturanggegec. 6Kpeturanggema womong garengtoa Hanasi nga Kaifa amma Yohane nga Aresande amma womong gareng enara kecdae, yeneac arengfocngina sasawa yenahafoc kpedzucnema tacgec. 7Tacma Petoro nga Yohane meyuru hama kicnginau faiyurugec. Faiyuruma yofi dekpesi ayecmegec, “Ngeri noc kucfu nga meracac kpacfu faka yomoc medaoc?”

8Kpesiyecmegec Petoro ye Tiri Asungo ubeau wakeu yofi edeyunuec, “Enarameme nga Israe garengfocnina deba negenggec. 9Ngeni ngic hanimangang ye dafi ngereedac amma yearu faka gombunga dafi fingecmidac, imohaingoc kpesinecmebau. 10Ngeni nga israengic sasawa negenggecdeac yoac yofi deireckeba, ngeneng Yesu Kristo Nadzaretenac mariponnu kpegec homeu Anutungo ye homecfunac megboriu yarec kecde. Nga yeac kpacfu ngic imoc ngereema kicnginau nande.

11‘Amameme ngic yeneng hoc mong mangana dema ukugec. Nga hoc imocngo amaac hoc wotung amma seria nanude.’ a 
12Ngic monggaru kpeketahegec yeng kopocsicac ebicfunac naric mi mesiyunuude, komoc kpegecdeac sing mong mi fede, kpac. Bangeha bangeha nenang Yesuac kpacfu kecni yeng kopocsicac ebicfunac mesinunuu komoc kpenide.”

13Anu Petoro nga Yohane yeri kibiama yadau mong mi tarocngo kengeha kpac enacefacngoc yoac deocac yeni imoc negemma kerectegec anggec. Amma yeri Yesugoc kefoc, imoc yerensigec. 14Anu ngic sebia ngereec, yeng yerigoc nanu henggecac yoac merengyecmegecdeac obohogec. 15Obohoma tutumangtoaunac ayecmegec sobennu mama nammaec yenaocngoc yoac yofi dema denegeng anggec. 16“Nenang ngic yohockang dafi ayecmenideac obohode. Yeri negensinggegecdeac faka kuhagoc yombong meec fingectegeru Yerusarennac ngicngac yeneng siduha bic negendacdau, imocac busic naric mi kpenide. 17Nga yoac imoc amasoc kenu negendacbauac yeri Yesuac kpacfu yoac monggoc mi edekpou ayemmeecdeac dekengec ayecmeni.”

18Ifi dema kpacyuruma yofi edeyurugec, “Ngeri Yesuac kpac ngic monggoc edekpou mi ayemmebesera.” 19Ifi degec Petoro nga Yohane yereng yoac yofi merengyemmeoc, “Wiac kicninango hening amma kedzacninango negening, imoc busic naric mi kpenide. Ngeni ngenaoc negenghenggec, ngeneac yoac me Anutuac yoac tofohobesonga. Damocngo Anutuac kicfu ngereede?”

21Ifi deec yeni dekengec yoac monggoc ayecmema eng faiyurugec kenoc. Imoc yofiac, faka fingerecac ngicngac sasawa Anutu dengeregec. Imocac aposoro dafi ayemmebeso, imocac obohogec. 22Nga ngic faka kuhagoc sebiau fingeru ngereec, ye ngicyada kifaya 40 feraheecac yeni aposoro eng wayurugec.

23Wayurugec Petoro nga Yohane yeri arengfocngira yenearu dzigenema kenoc. Kemma womong gareng enara amma garengfocngina yoac edeyurugec, imocac yoacsiduc edeyunudarec negenggec. 24Negemma yeni uba mocgu amma Anutu kpacma dengerema yofi degec, “Kuctoa mingina Anutu, ge kurumeng nga bangec amma kondung nga imocac iwai hania hania meficyununec. 25Geng bicngoc Tiri Asu edena yeng kisicnina amma enac tofoc tofohoga Dawidi, yeac enara meefaina yeng yoac yofi deec,

‘Foracngoc bangeha bangeha ngicngac areng, yeni faka mangana anggecdeac yoac dedzege andae nga ngiha ngiha yeni negen negeng ua mema kpedzongemeandae, imoc mi ngereede.
26Bangecac ngictau yeni efaigec ngic enara uayoacnginagoc, yeni kpeturanggemaKEBU memadae. Nga yeng ngic meisinggema kerecdokungo nadzicmiec, ye ifingoc memagecdeac yoac dedae.’ b 
27Geac enac tofoc tofohoga kpetiac, imoc Yesu Kristo nga geng ye kerecdokungo nadzicminec. Nga taong yomohainoc Herode nga Pontio Pirato, yereng bangec monnunac ngic Anutu mi negemmidae, yeneng israe ngicngac yenigoc kpeturanggema ye keracmangang ammigec. 28Amma waracngoc geangga kucfu nga enacgango denecac sirihau ifi ammidacgec. 29O Kebu, yomoc ine dekengec yoacngina hennegeng amma enac tofoc tofohofocga kuc meficnunuma nanggenununa yoacga kengeha kpac dekperagiyemmebisina. 30Demina mariga sinena sebiu ngerec ngeree nga negensinggegecdeac faka kuhagoc nga faka mi hehena kpetiac enac tofoc tofohoga Yesu, yeac kpacfu fingeckembeso.”

31Ifi numugec wisickemanu amabangec kpedzucnema tacgec, imoc kpididieu Tiri Asungo ubanginau wakeu Anutuac yoac kengeha kpac ngic enacefac deireckeyemmegec.

32Yesu negensinggegec, habu imoc yeni uba mocgu amma wiac feyemmeec, imocac neac geac mi dema urecngina mekecgec. 33Aposoro yeneng Kebu Yesu homecfunac yarec, siduc imocac hepuc amma kuhagoc dekperagigec. Nga danggunuctoayango sokoyunudacma feec. 34Yeneac botucnginau mongngo wiac monggac mi obohoec, kpac. Ngicngac sasawa amabangecnginagoc kecgec, yeni amabangecngina imoc desigec hiedzo kirecgeu 35Aposoro yenearu faigec. Faigec, yeneng ngic yeni iwaiac obohogecsoc medereyemmekecgec.

36Anu ngic mong kefec kpara Yosefe, aposoro yeneng kpara mong Banaba degec, imocac titiha yofi: Demeseri medac. Ye Rewiac arennunac Kipiro nucfu fingerec. 37Ngic yeng bangeha mong desiu hiedzo kirecgeu aposoro yenearu mekemma faidarec.

Copyright information for `DED