Acts 6

Naso imohai Yesuac habu sokoma kenec. Sokoma kenu nenesemeng wenacsoc mendzicyemmekecma yudangic grikyoac dekecgec, yeneac hodzec medadangyunugec. Ifi anggec, yeni yudangic ama mingina kecgec, yeneac ubakpekpe anggec aposoro 12 yeneng Yesuac habu kpacyunudacma yofi edeyunugec, “Neni yaka hendzic hendzic ua imoc nanggema Anutuac yoac dede, imocac ua wadacni mau naric mi ngereeude. Negen negensinggoc tosofocna, ngeni imocac amma ngic 7 ngenang botucfunac meisingyunubisia. Ngic Asungo ubangina wakeu negen negeng nga fakangina gombunga yenengkecdae, ngic fakangina ifia meisingyunubisia. Nga neneng ua imoc yemmeni mebisia. Nenaoc ine ua imoc wama nunumu nga Anutuac enacdede ua mekecbisina.”

Yoac ifi degec habutoa yeneng negenggec ngereec. Anu ngic yofiguc meisingyunugec: Stefano, ye negen negensingtoayagoc amma Tiri Asu wake wakea femiec, amma Firipo nga Porokoro amma Nikano, Timong nga Pamena amma Nikorao. Nikorao ye Antiokianac nga ye bangec monnunac ngicngo warac Anutu mi negemmima kecma yudangic yenearu torokpeec. Yeni ngic imoc aposoro yeneac hoannu faiyunugec nanggec aposoro yeneng maringina sebinginau faima yeneac amma numugec.

Anu Anutuac yoacngo Yerusarennu yadima sokoma kenu Yesuac habu yenearu nasoya nasoya torokpeu torokpe fingeckenec. Fingeckenu Anutuac womong gareng, yenearunac homacngo siduc gombung negensinggema modacgec.

Stefano ye Anutuac danggunuc nga kuc homac femiec. Imocac amma yeng ngicngac botucnginau kecma Kebu negensinggegecdeac faka kuhagoc nga faka mi hehena homac meec. Anu yudangic yeneac kpekpeturang amangina mong kpara Feackekec
Kpekpeturang ama imocac memba yeni warac ebicfu kecgec. Yeni ngickuneng mocgu mocgu yeneac wanac kecgec. Kecma yenaocngoc hiedzo kpeturanggema bummeemema ngic imoc wayunugec.
degec, yenearunac ngic goango yacma Stefanogoc yoacngina engemmama anec. Ngic imoc yeni Kirene nga Aresandria amaunac amma Kirikia nga Asia bangectoaunac.
10 Nga Stefano ye Tiri Asuac kucfu yoac negentegecma deu yeni yoac turunga merembesonga osigec.

11 Osima ngic goa fenggeyunugec, yeneng Stefanoac yofi degec, “Ngic ye Mose nga Anutu demanganeyuruu negening.”

12 Ifi degec ngicngac habutoa amma yudangic enarafocngina nga mitiac negen negengngic, yeneac wosongina miacgec. Miacgec yeni Stefano mema mendanggema yudangic yeneac tutumangtoau mekemma 13 ihai ngic ikoha faiyunugec yeneng hepuc amma yofi degec, “Ngic imoc ye nenanggac ama kpetiac nga dedeseriyoacnina wisic wisickea kpac tatahoc demanganeande.” 14 Yeng yoac yofi deu negening, “Yesu Nadzaretenac, yennoc ama yomoc iriringgema singyoac Mosengo deficgenemmeec, imoc wama yoac gboria heficgenemmeande.”

15 Nga yudangic sasawa tutumangtoanginau tacgec, yeneng Stefano henserima henggec kicmesuyango angero yeneac siric isoc anec.

Copyright information for `DED