Colossians 3

1Ngeni Yesugoc homecfunac momoc gborima yacgec, ifi dema wiac wi fede, imocac angemmebeso. Kristongo imohai Anutuac foiau tacde. 2Ngeni wiac wi fede, imocac negensima kecma bangecfu wiac fede, imocac ine mi negensibisia. 3Ngeni bic Kristogoc homegec kekecngina yegoc Anutuaru sufuu, ngeni yeac hoannu kecdae. 4Kristo ye kekecnginaac hania. Yeng fingectegeru, naso imohai ngeneng yegoc yeac kuc nga kibikperagiau ngenahafoc fingectegecgecde.

5Imocac ngeni bangecac songo hania hania herenginau fengemmede, imoc wagec homebeso. Faka imoc yofia, kaisero nga songo ikoha amma faka seuhagoc nga faka mangana amma kichodung. Kichodung imocngonoc nemuac afec afehe faka ande. 6Nga ngicngac yeneng faka mangana ifia sasawa mekecma Anutuac yoac kpegec yeng imocac turunga kpouyemmeude. 7Ngeni warac yenigoc kecma faka ifia homac angkecgec. 8Amma ngeni yaguc herebu nga faka gereagoc amma ngaba imoc wabisia. Nga desureyoac amma tenicfagoc imoc enacnginaunac mi ereudeac garengemebisia.

9Ngeni ikoc mi angemebisia nocac ngeni ubasebingina esea angammemeagoc bic hesima wagec. 10Ngeni imoc wama ubasebingina gboria heima mekecdae. Nga Anutungo ubasebingina gboria meficgema monggoc heigborima negen negentegec foragoc faingemmeu imoc yengena siric anude. 11Ifi heigboringunuu ngeni grikngic me yudangic andae, imocac dede kpac ande. Nga ngeni sebi tosangina herec herecgea me sebi tosangina mi herec herecgea nga ngeni grikngic arennu mi torokpedae me bangec hereaunac ifi yombong kecdae me ngeni ngicngac wanaha mingingnginagoc kecdae me witiha kpac kecdae, imocac mi dedimbe, Kristongo ngicngac ngeneac ubahereu hafoangoc kefudeu, imocngo wiac fora ande.

12Anutungo heresongogoc hoangngunuma meisingngunuu yeac kpataning areng kecdaeac ngeni ubaherenginango ngicngac yeneac ubamangang negemma wosoefac ayemmebisia. Amma memaemema yumea kecma ngicngac ogofocngina yeneac modzongina mi tibeso. Ngeni faka imoc sasawa wamba isoc heigec kemeu mekecbisia. 13Amma ngeni ngicngac ogofocngina yeneac modzongina mi tiu kopocsicngina waemebisia. Kebungo ngeneac kopocsic bic wangemmeec, ifi isoc ngic mongngo ngic monggac yoac mekecdeu kopocsicngina waemekecbisia.

14Anu ngeni imoc sasawa angkecma heresongogoc hoangemema kecbisia. Ifi kecgec heresongongo witic isoc amma dzegengunuu ngeni yadiseri hafoa mocgu amma kecgecde. 15Ifi kecmagec Kristoac ruaengo herengina garenggebeso. Ngeni ifi anggecdeac yeng bic kpacngunuec. Ifi anu ngeni ruaegoc sebi mocgu amma dangge dema kecbisia.

16Kristoac yoacngo ubaherengina mewakebeso. Nga negen negentegecgoc edekpou angemema gorongina kpeemebisia. Nga Mitiyegecfu yegec fede nga uba furiau yegec amma Tiri Asungo yegec heficgengemme kecde, ngeni imoc ubangerecgoc Anutu heimibisia. 17Ngeni wiac sasawa degecde me anggecde, ngeni imoc Kebu Yesuac kpacfu ambisia. Amma ngeni ye negensima Manggac ubangerec edebisia.

18Ngac, ngeni ewefocngina yeneac yoac tofohobisia, nocac Kebuac dedeu faka imocngo naric anude. 19Ngic, ngeni enengfocngina heresongogoc hoangyunubisia nga modzotiti me ngaba mong mi meficgeyemmebisia. 20Nambarac, ngeni wiac sasawa negemma nonggo mangfocngina yeneac enac tofohodacbisia. Kebungo faka ifia negenu ngereeude. 21Nambarac yeni mangfocngina yeneac modzongina tiu ihoc bahoc ambauac manggac ngeni wosomeme yoac mi ayemmebisia.

22Ngic wanac kecdae, ngeneac mingingfocngina yeneng imoc me imoc degec ngeni yoacngina negemma hafoangoc modacbisia. Yeni ubangerec negenggecdeac yeneac kicfusac enac tofoc tofoho mi ambisia. Ngeni uau ubangina suema Kebu eweheimima uangina mekecbisia. 23Amma ua imoc me imoc megecde, imohai ubangina suebisia. Ngeni imoc ngic yeneac amma mi mebisia, kpac. Ngeni Kebuac negemma uangina mebisia. 24Ifi megec Kebungo turunga kpoungemmema maridzominga ngemmeude. Nga Kristongo ngeneac mingingngina nga ngeni yeac uanoc mekecdae. 25Kebu ye monde mondea kpac. Imocac ngic mongngo faka angammeme mangana mekefu Kebungo imocac sirihau turunga miude.

Copyright information for `DED