a(Fingec fingec 15:6)
b(Fingec fingec 12:3; 18:18; 22:18)
c(Dedeseri 27:26)
d(Habakuc 2:4)
e(Sesememe 18:5)
f(Dedeseri 21:23)

Galatians 3

1Garata ngic, ngeni negen negentegecngina kpac yombong. Yesu Kristo mariponnu kpegec nanec, ngeni imoc negentegecgecdeac kicnginau yoac soha kpoungemmeing. Nga ngic mongngo ine kundunggac faka mong angemmema negen negengngina mesufuu ngeni ifi isoc kecdae. 2Ngeni yofi isinggebisia, neni siduc gombung edengununi ngeni imoc negensinggema Asu megecnoc. Ngeni ine angammemenginango dedeseriyoac modacgecac amma Asu mi megec, kpac. 3Ngeni Asugoc kekecngina hanahegecngo yaguc ine uba eseaac uau monggoc kecdae, imoc mi ngereede. Ngeni kapafaka yombong andae. 4Ngeni warac Yesuac amma kpendzengtoa kpegec. Nga yaguc ine imocac fora engsac wadae. 5Ngeni Abrahang isoc Anutuac yoac negemma negensinggegecac Asungo hama kucfakaya botucnginau mekecde. Nga faka imoc dedeseriyoac mekecdaeac amma mi fingecde.

6Imoc yofi fingerec,

Abrahang ye Anutu negensinggeu Anutungo ye ngic dindingac demiec. a 
7Imocac amma ngicngac Anutu negensinggema kecdimbe, nenang Abarahanggac medacfora, ngeni imoc negentegecbisia. 8Nga Anutungo bangec monnunac ngicngac, yeni negen negensingnginaac amma dindingac deyemmeude. Ye imocac siduc gombung warac Abarahang edeec nga imoc mitikibiu yofi oho ohoya fede,

“Bangec monnunac ngicngac, yeni sasawango gearu hama kenecgoc anggecde.” b 
9Abrahangngo Anutuac yoac negensinggeec nga ngicngac yeneng Anutuac yoac negensinggedae, yeni Abrahanggoc kenec megecde.

10Ngicngac yeneng dedeseriyoac tobanggema tofohokecdae, yeni sasawango sowecac bageu kecdae. Mitikibiu imocac yoac mong yofi oho ohoya fede,

“Ngicngac dedeseriyoacfu wiac oho ohoya fede, imoc wama mi modackecdae, yeni sowecac bageu kecdae.” c 
11Mitikibingo ifingoc yofi dede,

“Ngic mong ye negen negensing arennu kefude, Anutungo ye ngic dindingac demiude.” d 
Nga mong ye dedeseriyoac modackecde, Anutungo yeac dindingac mi demiude, kpac.
12Dedeseriyoacngo negen negensinggac yoac mi mekperagiude. Nga yoac mong yofi ine dedea,

“Ngic mong ye yoac imoc modacma kecde, yeng imocac manau kefude.” e 
13Yesungo donina mema dedeseriyoacac sowecfunac bummenunuec. Nga yoac yofi oho ohoya fede,

“Ngic sasawa icfu gbedicyunugec nanggec, yeni sowecnginagoc.” f 
Ifi feecac dedeseriyoacac sowecngo Kristo sendenggeu yeng dedeseriyoacac sowecfunac menunuec.
14Anutungo kenec Abrahang miec, imocngo Yesuac amma bangec monnunac ngicngac, yenearu kendarudeac Yesungo bummenunuec. Ifi anu Anutungo yoac deseriec, imoc modaru nenang Yesu negensinggeni Asu nemmeec.

15Tosofocna, ni ngic fakanina fede imocac sirihau edengunuba negenggec. Ngic mongngo maridzominggac yoac deserima deu ngic mongngo imoc naric mi kpeude nga yoac mong imocac witiau mi torokpeude. 16Anutungo Abrahang nga bangeha yeri wiac goa yemerudeac yoac dedzege anec, imoc ye bangecfora homac yeneac mi deec. Ye ine ngic mocguacsac yofi deec, “bangecga.” Nga ngic imocnoc Kristo.(Fingec fingec 12:7; 13:15; 24:7) 17Ni imocac amma yofi deduae, Anutungo Abrahanggoc dzadzahac deseriec nga kecma kifa 430 wisickemanu Mosegoc dedeseriyoac fingerec, imocngo dzadzahac esea naric mi kpeude me meickeude. 18Manggac mongngo maridzominggac yoac mong mi deude isoc nambaracfora yeni dedeseriyoacac sing modacma maridzomingngina megecde. Nga Anutungo Abrahang wiac miec imocngo maridzominggac yoac modarec.

19Ifi anudeu dedeseriyoac nocac faifaia fede? Imoc yoackpekpeac amma faifaia fede. Abrahanggac bangeha ye mi fingecmanu Moseac dedeseriyoacngo kuhagoc feec. Bangeha yeacnoc maridzominggac yoac oho ohoya feec.

Anu angero yeneng ine dedeseriyoac mema uba mocgu fingerudeac hengising ngicngina Mose migec.
20Hengising ngic ye ine areng mocguac yoac mi deude. Nga Anutu ye mocgu amma yengena yoacacsac deude.
Imocac amma yoac dedzege Anutungo Abrahanggoc meec imocngo Moseac yoac ferahede.


21Anutungo Abrahanggoc yoac dzegeec, imoc dedeseriyoacngo mi kpede, imoc kpac yombong. Anutungo dedeseriyoac nemmeec, imocngo kekecseri meficgenemmebac dede ye dedeseriyoacac amma ngicngac dindingac denemmebac, amma ifi mi fingerec. 22Ngicngac Yesu Kristo negensinggema Abrahanggac dedzegeyoac hoanggekecdae, yeni maridzomingngina megecde. Imoc fingerudeac mitikibingo ngicngac sasawa kopocsicac bageu faiyunuec.

23Negen negensingngo mi femanu neni witicamau tacni, dedeseriyoacngo garennunuec. Nga negen negensingngo fingeru ebic imoc kpac anec. 24Nga dedeseriyoacngo garennunuu kecminangoc Anutungo negen negensinnu dindingac denemmeudeac Kristongo fingerec. 25Nga naso yomoc negen negensinggac sing dindingac kekec bic fingerec. Imocac amma dedeseri garenggac bageu monggoc mi kecdimbe. 26Ngeni sasawango negen negensinnu Yesu Kristogoc kpeketahema kecma Anutuac medacfora andae. 27Nga ngicngac Kristoaru doku nadzicgec, ngeni sasawa siricngina yofi, Kristongo wambangina anu ngeni ye heigec kemeec. 28Imoc yudangic me grikngic me wanacngic minginagoc me ngic witiha kpac, ngic me ngac, ngeni areng mong mong mi andae, ngeni sasawango Yesu Kristoaru kpeketahema areng mocgu andae. 29Nga Kristogoc kpeketahedaeu Abrahanggac bangecfora kecma Anutuac yoac dedzegegoc kpeturanggema maridzominggac areng Kristogoc anggecde.

Copyright information for `DED