Galatians 6

1Tosofocna, ngenearunac ngic mongngo sing feraheu ngic Asugoc kecdae, ngeneng imoc meficgema ngic ifia uba yumeau edemengere ambisia. Nga ngenang ifingoc faitobannu makpebauac ine garengemema kecbisia. 2Ngeni botucnginau ebicngina fuama emekpesi kecbisia. Ifi amma Kristoac dedeseriyoac hafoangoc modacgecde. 3Ngic mong ye engena mi amma yengenaac negenu engena ande, ye ine yengenaoc ikoc angemeude. 4Nga ngeni tembuc tembuc angammemengina hengising ambisia. Anu mongngo henu fakaya naric anu, imocac ubangerec yengenaaru febeso. Femiudeu goa yeneac faka hemma imocgoc mi isinggebeso. 5Ngic tembuc tembuc yeni ebicngina tembuc tembuc tofohogecde.

6Kpoukpoufocngina Anutuac yoac kpoungemmeandae, ngeni yeneac negensima wiacngina gombunga hendzicma yeneac noboha yemmebisia. 7Anu ngeni ikoc angemebauac henghomema kecbisia. Ge Anutu ikoc ammima naric mi tobanggenade. Ngic mong ye semeng mong homerude, ye semeng fora siriha ifiangoc kpedziude. 8Ngic mong ye uba esea arennu wiac homecande, yeng uba eseaac arennunac foraya kpedziu manganema kpac anude. Nga Asuac arennu wiac homecande, yeng imocac fora, kekeha wisic wisickea kpac kpedziude. 9Imocac amma faka gombungaac kucmama mi ambisina. Nenang modzotitia kpac kecma faka gombunga amma kecmina nasoyada hau semeng fora gombunga menide. 10Nenang nasonina fedengoc, imohai ngicngac sasawa faka gombunga ayemmekecbisina nga arengfocnina Kebunina negensinggema kecdae, yeni momoc gombunga ayemmebisina.

11Henggec, neannaoc marinango kibi kuneng yombong ohongemmeduae. 12Ngic sasawa yeni sebi tosangina herecgegecdeac igocngunuma dekecdae, yeni uba eseaac siricfu engena anggecdeac amma ifi degecde. Amma yeni Kristoac mariponggac amma yunukporac ayemmebauac, imocac ifi angemmekecdae. 13Ngic sebi tosangina bic herecgegec, yeni yenaoc dedeseriyoac mi tofohokecdaengoc. Yeni ine ngeneac negemma yenaoc kpac kuneng megecdeac amma ngeneng sebi tosangina herecgegecdeac homac ayemmeude. 14Nga neng wiac monggac negemma kpacna mi miacbade, kpac yombong. Kebunina Yesu Kristoac mariponggac amma bangecac wiacngo mariponnu homeec nga neng ifingoc bangecac wiacac homemiaiac negemma dedengerec angkecduae.

15Ngic sebi tosa herec herecgea me mi herec herecgea imocngo wiac engena mi ande. Nga Anutungo deu wiac gboria fingerec, imocngo ine wiac engena ande. 16Nga ngicngac singyoac imoc kekecnginau modackecdae, yenearu ruae nga wosoefacngo witinginau febeso amma Anutuac Israe yenearu ifingoc.

17Amma yofi desiduae, ngic mongngo ni ubaebic monggoc mi nembeso nocac Yesuac kubehaac ebic sebinau mekecduae

18Tosofocna, Kebunina Yesu Kristoac wosoefacngo ngeneac ongaasunginagoc febeso, imoc fora.

Copyright information for `DED