b(Fingec fingec 23:4; 1 Ngictau siduc 29:15)
c(Fingec fingec 21:12)

Hebrews 11

1Wiac mong fingecnemmeudeac seriangoc negensima kecdimbe, imoc kicngo mi hemma sifu negenni fora ande, fakanina imocac kpara negen negensing. 2Ngicngac bicngoc kecgec yeni negen negensingnginagoc kecgecac amma Anutungo hepuc ayemmema yoac nga fakangina deseriec. 3Wiac kicngo hengandimbe, imoc wiac hehenaunac mi fingerec. Anutungo yoac deu kurumenga kurumenga nga bangectoa bangec fekende, yeng imoc meficgedaru fingerec, imoc negen negensinggoc kecma negentegecnide.

4Abengo negen negensingagoc kecma Anutuac sesegerec faiec, imocngo Kainggac sese feraheec. Ferahau Anutungo yeac sesegerec hemma negenu ngereeu ngic dindingac demiec. Abe ye bic homeec, amma sifu negen negensingau yoara dekecdengoc. 5Enoko ye negen negensinggac amma homec mong mi fingecmiu henec. Nga Anutungo ye engsac meickeu enec. Ye mi emmanu Anutungo yeac yofi demiec, “Ni geac negemba ngereede.” Ifi dema Anutungo ye meickeu ngicngac yeneng hofocma monggoc mi meficgegec.

6Anu ngic mongngo Anutuac hoannu kembeso negende, ye yofi negensinggema kecbeso, Anutu ye kecdenoc nga ngicngac ye kpachofoc angandae, yeni turunga gombunga yemmeude. Nga mong ye negen negensinga kpac kecande, Anutungo yeac negenu naric mi anude, imoc kpac yombong. 7Ngicngac yeni dokutoa haudeac ebic mi hemmagec Anutungo Noa goroyoac edeu yeng yoara negensinggema eweheimima wagetoa mong meec. Ifi mema yengena arengfora ebicfunac onggongyunuec. Yeac negen negensingngo bangectoa bangecac faka mangana mekperagiu Anutuac yoacfu kenggec. Yeng ine negen negensingaac amma ngic dindingacac maridzoming meec.

8Anutungo Abrahang kparu yeng yoara negensinggema imoc modacma bangeha wama bangec dahai kenudeac obohoec. Nga bangec Anutungo miudeac deec, imocngo maridzominga anec. 9Anutungo bangec miudeac dedzege ammiec, ye ihai kemma kuric isoc kefec. Kecma Anutuac yoac negensinggema kporucbedzoya faiu nanu Isaka nga Yakobo ihai yerigoc kecgec. Yereng Abrahanggoc bangecac dzadzahac imoc mekecgec imocngo maridzomingngina anec.
Imocac hania Fingec fingec 15:1-21 fede.
10Anutu yengenaoc taong wotungseriagoc warac arenggema meficgeec nga Abarahang ye kuric kecmanu imocac tomai kefec. 11Anu Sara ye sabacmeme nasoya kpac anec. Nga ye Anutuac yoac negensinggema kefecac heregoc amma medac kpenanggema meec. Anutungo dzadzahac yoac dema imoc modarudenoc, ye ifi negensiec. 12Imocac amma ngic sabac meficmeficgeacsoc kpac, yearunac bangecfora homac sahema fingecgec sawaac asomeng nga kondung tegiau sangi isoc anggec nga ngicngo kpetengina oso osoacsoc mi ande.

13Yenennoc Anutuac yoac negensinggema homegec. Nga Anutungo bangec yomohai bangecngina deec, imoc mong mi meficgeyemmeec. Yeni ine wiac hereaungoc feu kpedzima hemma yofi deficgegec,

“Neni bangecfu kuric amma naso wegenanecsac yei kecdimbe.” b 
14Anu ngicngac yoac siriha ifia deandae, yeni yenang bangec yombong meficgegecdeac hofoc hofoc ua mema kecma deficgedae. 15Amma yeni bangecngina warac kecma wagec, imoc negensibau dede yeni naric monggoc dzigenebau. 16Nga bangec mongngo esea ferahede kpara kurumeng, yeni bangec imocac ayemmeec. Imocac amma “Anutu ye Anutunina.” yeni ifi degec, ye game mi kpekecde, nocac yeng yeneac negemma taong mong bic mengereec.

17Anutungo Abrahang faitobannu faiu, yeng yoara negensinggema medaha faiu sesegereha ambeso anec. Nga Anutungo medac yeac warac yofi deec,

“Isakaarusing bangecfocga fingecsahe anggecde.” c 
Medaha mocgu imocnoc ye dzadzahacac areng kefec ye sifu mema sesegereha anudeac deec.
19Nga ye yofi negensima kefec, “Anutungo ye homecfunac ifingoc naric megboriude.” Imocac yoac yofi heima dedimbe, “Anutungo Isaka homecfunac meec.”

20Isakango dzadzahacac yoac negensinggema wiac ngade fingerude, imoc negensima Yakobo nga Esau kenecyuruec. 21Nga Yakobo ye Anutu negensinggema kefecac homebesonga amma yeac kpacfu Yosefeac medachora tembuc tembuc kenecyuruec. Kenecyuruma yasuya susiau merandzima ngonducnema Anutu numumima dengereec. 22Yosefe ye Anutuac kuc negensima dzadzahac yoara negensinggema Israe areng Aigita bangecfunac dzigenegecdeac kpefing deec. Amma yengena sic mekenggecdeac negensima derecgeyemmeec.

23Mose fingerec, naso imohai medac fingecgec yunuhomebesonga, ngictauac dede ifi feec. Anu yeac nonggomama yeri siriha gombunga hemma kengec mi amma ngictauac dedeseri kpema Anutu negensinggema afo harebec medacngira mesufuec feec. 24Nga Mosengo negen negensinggoc kecma yadiu Faraoac naroanggac medac, yeac ifi degecdeac waec. 25Ye kopocsicac ubangerec hania hania negemma naso wegenanec kefudeac mi ammiec. Ye ine Anutuac ngicngac yenigoc ebic tofohoma kefudeac negenu ngereec. 26Amma ye Aigita bangecac dzofinac imocac negenu mamea anec. Kristoac amma game meudeac negenu engena anec, imocngo Aigitaac dzofinac ferahede. Ye imoc negensima Anutuarunac bung meudeac kic fiec. 27Ye Anutuac yoac negensinggema Aigita bangecac ngictauac kengec mong mi kpeu Aigita bangec waec. Ye Anutu mi hengena, ye kicngo mi henec nga henec isoc kpendzeng kpekecma ubea mi maec. 28Ngic kpekpe angerongo morocmedacfocngina yunuhomebacac yeng Anutu negensinggema makekenggac ramamedaha kpehou amma sawango nagunginasoc hosoec. 29Nga Israe ngicngac yeni negen negensinggoc kecma kondung sacsac imohacsing ferecgema bangec kerengaiu kenggec. Kemmagec Aigita areng yeneng ifingoc ferecgeni dema doku nema homedacgec.

30Israe yeneng Anutuac yoac negensinggema Yerikoac odatoa hocngo memea, imoc yerecgegec uameme 7 ammanu barackema madarec. 31Ngic yohockang yeri Yeriko sufu sufuu hengkperecge ambesonga kenec singtoangac Rahabango Anutu negensinggeecac ruaegoc heitaiyuruec. Imocac amma ye negen negensingngina kpac yenigoc manganema mi kpac anec.

32Nga ni Gideong nga Baraki amma Simsong nga Yefita amma Dawidi nga Samue amma profete sasawa, yeneac siduc ifingoc naric debai nga nasona mong mi fede. 33Yeni negen negensinggoc kecgecac dzikacfu ngictau homac yeneac wasaingic memayunuma ngictaufocngina anggec amma raiong enacngina medzickegec. Nga singyoac feec imoc garenggema Anutungo wiac deseriec imoc megec. 34Yeni gerecyada kucngina menomanegec. Nga ngabafocngina yeneng wasaibeangngo yunuhomebeso anggec woragec. Yeni kucmama kecgec Anutungo kuc yemmeec. Yeni dzikac kucgoc kpema kuric wasaingic homac kporacyunugec. 35Ngac goa yeni negensinggema kecgec Anutungo arengfocngina homecfunac megboriyunuma yenearu monggoc faiyunuec.

Ngictau goa yeni profete dzikacngo yunuma medzoicyunuma Anutuac yoac wagecdeac degec. Nga profete yeni ine homecfunac yacyac, imocac kekec gombung negensima ngictau yeneac yoac wama witicamaunac mi woragec.
36Nga goa yeni ngickicfu deendema amma defagoc ayemmema dzikacngo yunugec. Amma goa monggoc sengngo witicyunuma witicamau faiyunugec. 37Anu goa hocngo yeneregec nga goa segengo sebingina merecgegec nga goa wasai beangngo kpebucyunugec. Nga goa yeni wambangina kpac anu rama nga noning sebera heima kengkecma sebiac wiacac obohokecgec. Ifi anggec ngicngac yeneng yunugec ebic witiau kecgec. 38Kecma yeni bangec kisiu nga bangec sifehau amma kedzebeu me bangec singau yerecgema kecgec. Yeneng gombungngina mehama ngicngac amabangecngina botucfu kecgecdeac sing mong mi feec. Ngicngac kopocsicnginango sing imoc hedzickeec.

39Nga ngicngac imoc yeni negen negensinggoc kecgecac Anutungo yenenu ngereec. Amma yeni wiac megecdeac dzadzahac yoac dedea, imoc bangecfu kecma mong mi megec. 40Anutungo nenannu wiac engena faiudeac negenec. Nga yeni nenanggoc hafoangoc mengereyunuudeac imoc negensiec.

Copyright information for `DED