a(Mitiyegec 95:7-11)
b(Mitiyegec 95:7-8)

Hebrews 3

Kpetiac tosofocna, kurumenggac kpakpacngo ngenearu ifingoc haec. Imocac ngeni negen negengngina Yesuaru faibisia. Yenoc aposoro nga womong garengtoanina nga nenang yeac kpara deficgekecdimbe. Mose ye Anutuac uayoac modackecma Anutuac amau yoara tofohoma kefec. Nga Anutungo Yesu uayoac miu yeng Moseac siricfu uayoac imoc modackefec. Ama memengicngo kpac kuneng meande, fora. Amma imocngo ama yengenaac kpac kuneng ferahade. Siriha ifia amma Yesungo Mose feraheu nenang yeac kpara afehedimbe. Amatehec sasawa imoc ngicngo memea nga Anutungo ine wiac sasawa meficgedarec. Mose ye wiac ngadeau fingerudeac sosoha anec. Ye ifi kecma Anutuac amau kingangkpekpe kefec. Mose ye kingangkpepe kecma Anutuac uayoac modackefec nga Kristongo Anutuac Medac kecma uayoac modacma yeac amagareng kecde. Amma nenang kengeha kpac kurumenggac wiac menide, imoc wiac engena negemma serima mekecnideu Anutuac amanoc angkecnide.

Imocac amma Tiri Asungo yofi dede,

“Ngeni yaguc yeac yoac negendae, imohai
herengina mi dzegegec. Ngeni warac bangec kisiu yoacna kpema tobannugec, ifi isoc monggoc mi ambisia. Bangecfocngina yeneng imohai neng ua mekefai, imoc kifa 40ac manau hengkecma ni ine tobannukecgec. 10 Nga ngicngac naso imohai kecgec, yeneac herebu negemma yofi deai, ‘Yeni herenginango nasosoc sing segekecma neac sing fekende, imoc negenggecdeac mi ayemmeande.’ 11 Imocac ni herebu amma deserima yofi deai, ‘Yeni neac kecnegeng kekecfu naric mi enggecde.’” a 
12 Tosofocna, ngenearunac mongngo ubahereau negen negeng mangana ereu negen negensing wama Anutu kekec mingina ngadehebauac ngeni henghomema kecbisia. 13 Mitikibingo “yaguc” ifi demanu ngeni uamemesoc ubaherengina midiemebisia. Kopocsicngo ngenearunac goa ikoc ayemmeu herengina dzegebauac ngeni ifi ambisia. 14 Nenang urecfu Kristo seria negensinggema kefing, negen negensinnina siriha imocngo mekecnideu naso wisic wisickeau serima nanni yeng deude, “Ngeni neac ogofocna.” 15 Anu monggoc dedea yofi fede,

“Ngeni yaguc yeac yoac negendae, ngeni imohai herengina mi dzegegec. Ngeni warac yoacna kpegec, ifi isoc monggoc mi ambisia.” b 
16 Negenggec, Mosengo Aigita bangecfunac ngicngac hesicyunuma kenu yeni sasawango Anutuac yoac negemmaguc ine faka hania hania angkecma yoara kpegec. 17 Amma yeni yoara kpema kopocsic meficgegecac yeng kifa 40 ngaba ayemmeu bangec kisiu homedacgec fedaengoc. 18 Nga yeng ngicngac yeac yoac kpegec, yenengsac kecnegenggac kekecfu mi enggecdeac deseriec. 19 Amma yofi hentegecdimbe, yeni mi negensinggegec, imocac amma yeneng bangec deec, imohai enggecdeac osigec.

Copyright information for `DED