a(Mitiyegec 82:6)

John 10

Ni fora yombong edengunuduae, “Ngic mongngo rama yeneac oda manau embeso dema oda naguya wama monnusing enudemoc, ye hamangec nga godzungic. Ngic naguusing engande, yeng rama yeneac gareng. Nga nagugarengngo yeac amma odanaguya naric witiude. Witiu rama yeneng ubea negenggec, yengenaoc rama kpacnginau kparu hagec waraiyemmeu yenahafoc ngadeau kemegecde.

Ye ramafora hesicyunuu kemedacgec waraiyemmeu ramafora yeni yeac ubea negendaeac ye modacgecde. Amma yeni ngic furia naric mi modacgecde. Yeneng yeac ubea mi negendaeac kengec amma woragecde.” Yesungo yoac yomoc heima deu yeneng ine imocac obohogec.

Obohogec Yesungo monggoc yofi edeyunuec, “Foracngoc, neng rama yeneac nagu, imoc edengunuduae. Ngic goa ni mi fingecbare hagec, yeneng hamangec nga godzungic. Nga rama yeneng ine yenearu kedzac mi faigec. Ni neannaoc nagu. Mongngo nearu ferecgema oda manau enudeu Anutungo ye ebicfunac mesiu komoc kpeude. Amma ye naguusing engemmama amma nenesemeng meficgeude. 10 Hamangecngic yeng wiac hamangec meudeac nga yunuhomema kpetotieyunuudeac haude. Nga neng kekec monggoc nga monggoc mekecgecdeac hayai.

11 Neannaoc ramagareng gombunga. Gareng gombungango rama yeneac amma kekeha waude. 12 Nga ngic mong ye yagura kemma ngic monggac ramagareng kecde, yeng rama yeneac mingingngina mi amma kecmanu katekasi hau ine hengkpatema woraude. Worau katekasingo rama yininegiric ayemmeude. 13 Ngic imoc ye yaguraua mekecdeac rama yeneac negengyohoc mi anude. 14 Neannaoc ramagareng gombunga. Mannango ni negennude nga neng Manna negenduae, ifi isoc neannaoc ramafocna negengyunuduae nga ramafocna yeneng negennudae. Neng rama yeneac amma kekecna wabade.

16 Amma ramafocna goa kecdae, yeni oda yomohanac kpac. Nga neng hesicyunuba ubana negenggecde. Ifi anggec ramakpebung mocgu nga ramagareng mocgu anude. 17 Ni kekecna wama monggoc mebadeac amma Manggacngo neac songo negende. 18 Ngic mongngo nearunac kekecna naric mi meickeu ni neannaoc kekecna wabade. Amma kekecna wama monggoc mebade, imocac uayoac nga kuc nearu fede. Imoc Mannango deserinenec.”

19 Yoac imocac amma yudangic yeni monggoc tohogec. 20 Tohoma ngic homac yeneng degec, “Ye yafingagoc kecdeac ubasufu ande. Ngeni nocac yearu kedzac faidae?” 21 Nga ngic tosea yeneng degec, “Yoac ifia ngic yafingnginagoc, yeneac yoac kpac. Yafing yeni kicpisic kiwa naric mi merecgegecde.”

22 Yerusarennu nomang naso anu womong naguya bicngoc desigec, imocac hombannaso anec. 23 Imohai Yesungo womong manau firangmemeac mana mong feec, kpara Saromoac firangmeme mana, ihai kengha anec. 24 Ifi anu yudangic yeneng oronggema edegec, “Ge noc nasou haniaga dekperaginemmena negemma monggoc mi obohonide? Ge Messia kecnecfu imoc deireckenemmena.”

25 Ifi degec Yesungo yofi merenec, “Imoc bic edengunuai anu ngeni mi negensinggedae. Ni Mannaac kpacfu ua mekecduae, imocngo haniana mekperagiude. 26 Ngeni ine mi negensinnudae, nocac ngeni neac ramafocna, yenearunac kpac. 27 Ramafocna yeni ubanaac kedzac faigec ni negengyunuba yeneng modacnugecde. 28 Modacnugec kekecseri yemmeba yeni wiac mongngo naric mi memanganeyunubesande. Nga ngic mongngo marinaunac naric mi mesiyunuude. 29 Mannango yeni nenec, yeng wiac sasawa yeneac engena. Imocac Mannaac mariunac mongngo naric mi mesiyunuude. 30 Ni nga Manggac neri mocgu.”

31 Ifi deu yudangic yeneng hocngo heigecdeac hoc monggoc megec. 32 Ifi anggec Yesungo yofi edeyunuec, “Manggacac ua gombung homac edzacngunuai. Anu hania damocac ngeni ngaba amma hocngo nerebesonga andae?” 33 Ifi deu yudangic yeneng merenggec, “Ua gombungaac amma hocngo gerebeso mi andimbe. Ge bangecngicngo geangaac Anutu dema Anutu emminec, imocac amma ine hocngo gerebeso andimbe.”

34 Ifi degec Yesungo yofi merenec, “Dedeseriyoacnginau yoac yofi oho ohoya fede, imoc mi negendae me? Anutu yengenaoc deec,

‘Ni deba, ngeni sasawango anutuareng.’ a 
35 Nga ngic Anutuac enacyoac bicngoc mekecgec, yeneac Anutungo deecfu, ‘Ngeni anutuareng.’ ifi anu Anutuac yoac mitikibiu fede, imoc netohonideac singa mong mi fede. 36 Anu Anutungo ngic meisinggema desima sueu bangecfu maec, imoc ni. Ni yofi bic dedua, ‘Ni Anutuac medac.’ Ifi deaiac ngeni nocac yofi dedae, ‘Ge Anutu emminec.’

37 Ua mekecduae, imoc Mannaarunac mi andeu ngeni mi negensinnubisia. 38 Nga Mannaac ua mebadeu ngeneng ine mi negensinnuma sifu faka kuhagoc mekecduae, imoc negensinggebisia. Ifi amma Mannango nearu kecde nga neng yearu kecduae, imoc negemma negentegecgecde.” 39 Ifi deu yeneng monggoc mendanggebeso anggec, yeng maringinaunac hesima woraec.

40 Anu Yesungo Yodang doku ferecgema doku noboc Yohanengo doku nadzic ua hanahema meec, ihai kemma kefec. 41 Ihai kecmanu ngicngac homacngo yearu hama degec, “Yohanengo negensinggegecdeac faka kuhagoc mong mi mekefec. Amma ye ngic yomocac hania deec, imoc sasawa sifu fora ande.” 42 Ifi dema bangec imohai ngicngac homacngo Yesu negensinggegec.

Copyright information for `DED