a(Mitiyegec 82:6)

John 10

1Ni fora yombong edengunuduae, “Ngic mongngo rama yeneac oda manau embeso dema oda naguya wama monnusing enudemoc, ye hamangec nga godzungic. 2Ngic naguusing engande, yeng rama yeneac gareng. 3Nga nagugarengngo yeac amma odanaguya naric witiude. Witiu rama yeneng ubea negenggec, yengenaoc rama kpacnginau kparu hagec waraiyemmeu yenahafoc ngadeau kemegecde.

4Ye ramafora hesicyunuu kemedacgec waraiyemmeu ramafora yeni yeac ubea negendaeac ye modacgecde. 5Amma yeni ngic furia naric mi modacgecde. Yeneng yeac ubea mi negendaeac kengec amma woragecde.” 6Yesungo yoac yomoc heima deu yeneng ine imocac obohogec.

7Obohogec Yesungo monggoc yofi edeyunuec, “Foracngoc, neng rama yeneac nagu, imoc edengunuduae. 8Ngic goa ni mi fingecbare hagec, yeneng hamangec nga godzungic. Nga rama yeneng ine yenearu kedzac mi faigec. 9Ni neannaoc nagu. Mongngo nearu ferecgema oda manau enudeu Anutungo ye ebicfunac mesiu komoc kpeude. Amma ye naguusing engemmama amma nenesemeng meficgeude. 10Hamangecngic yeng wiac hamangec meudeac nga yunuhomema kpetotieyunuudeac haude. Nga neng kekec monggoc nga monggoc mekecgecdeac hayai.

11Neannaoc ramagareng gombunga. Gareng gombungango rama yeneac amma kekeha waude. 12Nga ngic mong ye yagura kemma ngic monggac ramagareng kecde, yeng rama yeneac mingingngina mi amma kecmanu katekasi hau ine hengkpatema woraude. Worau katekasingo rama yininegiric ayemmeude. 13Ngic imoc ye yaguraua mekecdeac rama yeneac negengyohoc mi anude. 14Neannaoc ramagareng gombunga. Mannango ni negennude nga neng Manna negenduae, ifi isoc neannaoc ramafocna negengyunuduae nga ramafocna yeneng negennudae. Neng rama yeneac amma kekecna wabade.

16Amma ramafocna goa kecdae, yeni oda yomohanac kpac. Nga neng hesicyunuba ubana negenggecde. Ifi anggec ramakpebung mocgu nga ramagareng mocgu anude. 17Ni kekecna wama monggoc mebadeac amma Manggacngo neac songo negende. 18Ngic mongngo nearunac kekecna naric mi meickeu ni neannaoc kekecna wabade. Amma kekecna wama monggoc mebade, imocac uayoac nga kuc nearu fede. Imoc Mannango deserinenec.”

19Yoac imocac amma yudangic yeni monggoc tohogec. 20Tohoma ngic homac yeneng degec, “Ye yafingagoc kecdeac ubasufu ande. Ngeni nocac yearu kedzac faidae?” 21Nga ngic tosea yeneng degec, “Yoac ifia ngic yafingnginagoc, yeneac yoac kpac. Yafing yeni kicpisic kiwa naric mi merecgegecde.”

22Yerusarennu nomang naso anu womong naguya bicngoc desigec, imocac hombannaso anec. 23Imohai Yesungo womong manau firangmemeac mana mong feec, kpara Saromoac firangmeme mana, ihai kengha anec. 24Ifi anu yudangic yeneng oronggema edegec, “Ge noc nasou haniaga dekperaginemmena negemma monggoc mi obohonide? Ge Messia kecnecfu imoc deireckenemmena.”

25Ifi degec Yesungo yofi merenec, “Imoc bic edengunuai anu ngeni mi negensinggedae. Ni Mannaac kpacfu ua mekecduae, imocngo haniana mekperagiude. 26Ngeni ine mi negensinnudae, nocac ngeni neac ramafocna, yenearunac kpac. 27Ramafocna yeni ubanaac kedzac faigec ni negengyunuba yeneng modacnugecde. 28Modacnugec kekecseri yemmeba yeni wiac mongngo naric mi memanganeyunubesande. Nga ngic mongngo marinaunac naric mi mesiyunuude. 29Mannango yeni nenec, yeng wiac sasawa yeneac engena. Imocac Mannaac mariunac mongngo naric mi mesiyunuude. 30Ni nga Manggac neri mocgu.”

31Ifi deu yudangic yeneng hocngo heigecdeac hoc monggoc megec. 32Ifi anggec Yesungo yofi edeyunuec, “Manggacac ua gombung homac edzacngunuai. Anu hania damocac ngeni ngaba amma hocngo nerebesonga andae?” 33Ifi deu yudangic yeneng merenggec, “Ua gombungaac amma hocngo gerebeso mi andimbe. Ge bangecngicngo geangaac Anutu dema Anutu emminec, imocac amma ine hocngo gerebeso andimbe.”

34Ifi degec Yesungo yofi merenec, “Dedeseriyoacnginau yoac yofi oho ohoya fede, imoc mi negendae me? Anutu yengenaoc deec,

‘Ni deba, ngeni sasawango anutuareng.’ a 
35Nga ngic Anutuac enacyoac bicngoc mekecgec, yeneac Anutungo deecfu, ‘Ngeni anutuareng.’ ifi anu Anutuac yoac mitikibiu fede, imoc netohonideac singa mong mi fede. 36Anu Anutungo ngic meisinggema desima sueu bangecfu maec, imoc ni. Ni yofi bic dedua, ‘Ni Anutuac medac.’ Ifi deaiac ngeni nocac yofi dedae, ‘Ge Anutu emminec.’

37Ua mekecduae, imoc Mannaarunac mi andeu ngeni mi negensinnubisia. 38Nga Mannaac ua mebadeu ngeneng ine mi negensinnuma sifu faka kuhagoc mekecduae, imoc negensinggebisia. Ifi amma Mannango nearu kecde nga neng yearu kecduae, imoc negemma negentegecgecde.” 39Ifi deu yeneng monggoc mendanggebeso anggec, yeng maringinaunac hesima woraec.

40Anu Yesungo Yodang doku ferecgema doku noboc Yohanengo doku nadzic ua hanahema meec, ihai kemma kefec. 41Ihai kecmanu ngicngac homacngo yearu hama degec, “Yohanengo negensinggegecdeac faka kuhagoc mong mi mekefec. Amma ye ngic yomocac hania deec, imoc sasawa sifu fora ande.” 42Ifi dema bangec imohai ngicngac homacngo Yesu negensinggegec.

Copyright information for `DED