a(Mitiyegec 35:19; 69:4)

John 15

Ni waing ic fora nga Mannango wainguaac mingina. Ic fawa goa nearu fema fora mi angkecgec ye imoc sasawa kperecgema ukuyunuude. Nga fawa fora angandae, imoc sasawa foraya homac anudeac ye imoc kperecgema memengere anude. Ni enacyoac edengunuaiac ngeni bic kongac kpegec kecdae. Amma ngeni nigoc kpeketahema kecbisia. Ifi anggec neng ngenigoc kpeketahema kecbade. Ic fawango waing icfu mi kpeketaheudeu, ye fora naric mi anude. Ifi isocngoc ngeni nearu mi kpeketahema kecgecdeu fora mong mi anggecde.

Ni neannaoc waing ic nga ngeni fawafocna. Ngic mong ye nearu kpeketahema kecde, neng yearu ifingoc kpeketahema kecba yeng fora homac anude. Ngeni nia kpacfu ua mong naric mi megecde. Mong ye nearu mi kpeketahema kefudeu ye ngicngo fawa heregema ukuu dzanggeande, ifi isoc ye ukugecde. Nga fawa ifia kpedzucnema gerecfu ukugec dzeude. Ngeni nearu kpeketahema kecgecde nga neac yoac ngenearu kpeketahema feudeu wiac monggac angemmeu kpesigec, imoc fingecngemmeude. Nga ngeni fora homac meficgemagec Manggacngo faka imocac kpac kuneng meu ngeni medacfocna fingectegecgecde.

Manggacngo ni songogoc hoannukefec, neng ifi isocngoc ngeni songogoc hoangngunukefai. Ngeni neac songo manau kpeketahema kecbisia. 10 Ni Mannaac dederecge yoac modacma yeac songo manau kpeketahema kecduae. Ifi isoc ngeneng neac singyoac modacgecdeu neac songoac manau kpeketahema kecgecde. 11 Neac ubafeacngo ngenearu fede nga ubangerecngina hafoangoc fengemmeudeac yoac yomoc edengunuduae.

12 Yomoc neac singyoac, neng ngeneac songo negengkecduae, siriha imocngoc ngeni ngenaocngoc heresongogoc hoangemema kecbisia. 13 Mong ye ogofora yeneac amma kekeha waude, yeac heresongo imoc engena yombong. 14 Nga ni singyoac ngemmeai, imoc sasawa modacgecdeu ngeni neac ogofocna anggecde.

15 Kingangmedac ye minginango wiac angkecde, imoc mi negenude. Imocac ni ngeneac kingangmedac monggoc mi debade, kpac. Ni ngeneac ogofocna deduae, nocac ni Manggacarunac yoac negennai, imoc sasawa edengunudarai. 16 Anu ngeni neac kpacfu wiac monggac kpesigec Manggacngo imoc ngemmeudeac amma neng meisingngunuai. Ngeneng ine ni mi meisinnugec, kpac. Meisingngunuma fora meficgegecdeac uau faingunuai. Nga ngeni kemma fora meficgebisia. Meficgegec fora imocngo fefeseri feengkefude. 17 Anu ni singyoac yofi ngemmeduae, ngeni ngenaocngoc heregoc songo negengemekecbisia.

18 Bangectoa bangec yomocac ngicngac yeneng ubango ukungunudaeu ngeni yofi negembisia. Yeni ubango ngeni mi ukungunugec imohai ni ubango bic ukunugec. 19 Ngeni bangectoa bangec yomocac ngicngac kecbau yeni yenang ayemmeande, ifi isocngoc ngeneac songo negembau. Nga ngeni ine bangec yomohanac kpac, neng ine ngeni bic meisingngunuma bangec yomocac ngicngac yenearunac meicngunuai. Imocacnoc yeneng ngeni ubango ukungunugecde. 20 Ni yoac warac edengunuai, imoc mi nigecngunubeso, wanacngicngo mingina naric mi feraheude.(Yohane 13:16) Imocac amma ngicngac nukporac anenggec, yeni ifi isocngoc ngeni ngunukporac angemmegecde. Nga neac yoac hoanggeandaeu ngeneac yoac ifingoc hoanggegecde. 21 Yeni suenuec, ye mi negemmidae. Imocac yeni neac kpacnaac amma ngeni ifi angemmedacgecde.

22 “Ni mama yenearu yoacna mi debai dede yeni kopocsicngina kpac kecbau. Amma yaguc ine kopocsicnginaac amma degbedic anggecdeac sing mong mi fede. 23 Ngic mong ye ubango wanude, ye ifingoc Manna ubango waude. 24 Ni ua mekecduae ngic mongngo faka kuhagoc ifia bicngoc mi meec, imoc yeneac botucfu mi mebai dede, yeni kopocsicngina kpac kecbau. Nga yeni ine imoc yaguc hemmaguc Mannagoc neri ubango ukunurugec. 25 Anu yoac yomoc,

‘Yeni hania kpacfu ubango ukunugec.’ a 
imoc dedeseriyoacnginau oho ohoya fede nga imocngo hafoangoc fingerudeac ifi anggec.

26 Memeficngina haude, ye Manggacarunac suengemmeba haude amma yennoc yoac foraac Asu nga yeng hama ni dekperaginuude. 27 Nga ngeneng hanac hanaheaunacngoc nigoc kecgec, imocac ngeni ifingoc naric dekperaginugecde.”

Copyright information for `DED