a(Mitiyegec 35:19; 69:4)

John 15

1Ni waing ic fora nga Mannango wainguaac mingina. 2Ic fawa goa nearu fema fora mi angkecgec ye imoc sasawa kperecgema ukuyunuude. Nga fawa fora angandae, imoc sasawa foraya homac anudeac ye imoc kperecgema memengere anude. 3Ni enacyoac edengunuaiac ngeni bic kongac kpegec kecdae. 4Amma ngeni nigoc kpeketahema kecbisia. Ifi anggec neng ngenigoc kpeketahema kecbade. Ic fawango waing icfu mi kpeketaheudeu, ye fora naric mi anude. Ifi isocngoc ngeni nearu mi kpeketahema kecgecdeu fora mong mi anggecde.

5Ni neannaoc waing ic nga ngeni fawafocna. Ngic mong ye nearu kpeketahema kecde, neng yearu ifingoc kpeketahema kecba yeng fora homac anude. Ngeni nia kpacfu ua mong naric mi megecde. 6Mong ye nearu mi kpeketahema kefudeu ye ngicngo fawa heregema ukuu dzanggeande, ifi isoc ye ukugecde. Nga fawa ifia kpedzucnema gerecfu ukugec dzeude. 7Ngeni nearu kpeketahema kecgecde nga neac yoac ngenearu kpeketahema feudeu wiac monggac angemmeu kpesigec, imoc fingecngemmeude. 8Nga ngeni fora homac meficgemagec Manggacngo faka imocac kpac kuneng meu ngeni medacfocna fingectegecgecde.

9Manggacngo ni songogoc hoannukefec, neng ifi isocngoc ngeni songogoc hoangngunukefai. Ngeni neac songo manau kpeketahema kecbisia. 10Ni Mannaac dederecge yoac modacma yeac songo manau kpeketahema kecduae. Ifi isoc ngeneng neac singyoac modacgecdeu neac songoac manau kpeketahema kecgecde. 11Neac ubafeacngo ngenearu fede nga ubangerecngina hafoangoc fengemmeudeac yoac yomoc edengunuduae.

12Yomoc neac singyoac, neng ngeneac songo negengkecduae, siriha imocngoc ngeni ngenaocngoc heresongogoc hoangemema kecbisia. 13Mong ye ogofora yeneac amma kekeha waude, yeac heresongo imoc engena yombong. 14Nga ni singyoac ngemmeai, imoc sasawa modacgecdeu ngeni neac ogofocna anggecde.

15Kingangmedac ye minginango wiac angkecde, imoc mi negenude. Imocac ni ngeneac kingangmedac monggoc mi debade, kpac. Ni ngeneac ogofocna deduae, nocac ni Manggacarunac yoac negennai, imoc sasawa edengunudarai. 16Anu ngeni neac kpacfu wiac monggac kpesigec Manggacngo imoc ngemmeudeac amma neng meisingngunuai. Ngeneng ine ni mi meisinnugec, kpac. Meisingngunuma fora meficgegecdeac uau faingunuai. Nga ngeni kemma fora meficgebisia. Meficgegec fora imocngo fefeseri feengkefude. 17Anu ni singyoac yofi ngemmeduae, ngeni ngenaocngoc heregoc songo negengemekecbisia.

18Bangectoa bangec yomocac ngicngac yeneng ubango ukungunudaeu ngeni yofi negembisia. Yeni ubango ngeni mi ukungunugec imohai ni ubango bic ukunugec. 19Ngeni bangectoa bangec yomocac ngicngac kecbau yeni yenang ayemmeande, ifi isocngoc ngeneac songo negembau. Nga ngeni ine bangec yomohanac kpac, neng ine ngeni bic meisingngunuma bangec yomocac ngicngac yenearunac meicngunuai. Imocacnoc yeneng ngeni ubango ukungunugecde. 20Ni yoac warac edengunuai, imoc mi nigecngunubeso, wanacngicngo mingina naric mi feraheude.(Yohane 13:16) Imocac amma ngicngac nukporac anenggec, yeni ifi isocngoc ngeni ngunukporac angemmegecde. Nga neac yoac hoanggeandaeu ngeneac yoac ifingoc hoanggegecde. 21Yeni suenuec, ye mi negemmidae. Imocac yeni neac kpacnaac amma ngeni ifi angemmedacgecde.

22“Ni mama yenearu yoacna mi debai dede yeni kopocsicngina kpac kecbau. Amma yaguc ine kopocsicnginaac amma degbedic anggecdeac sing mong mi fede. 23Ngic mong ye ubango wanude, ye ifingoc Manna ubango waude. 24Ni ua mekecduae ngic mongngo faka kuhagoc ifia bicngoc mi meec, imoc yeneac botucfu mi mebai dede, yeni kopocsicngina kpac kecbau. Nga yeni ine imoc yaguc hemmaguc Mannagoc neri ubango ukunurugec. 25Anu yoac yomoc,

‘Yeni hania kpacfu ubango ukunugec.’ a 
imoc dedeseriyoacnginau oho ohoya fede nga imocngo hafoangoc fingerudeac ifi anggec.

26Memeficngina haude, ye Manggacarunac suengemmeba haude amma yennoc yoac foraac Asu nga yeng hama ni dekperaginuude. 27Nga ngeneng hanac hanaheaunacngoc nigoc kecgec, imocac ngeni ifingoc naric dekperaginugecde.”

Copyright information for `DED