d(Makekeng 16:4; Nehemia 9:15; Mitiyegec 78:24)
e(Yesaia 54:13)

John 6

Yesungo yoac imoc dedacma Gariraia dzohongtoa, imocac kpara mong Tiberia dzohongtoa, imoc ferecgema edibigeng enec. Nga yeng hafeigoc yenearu faka kuhagoc meu ngicngac yeneng imoc henggecac amma ngicngac habutoango ye modacgec. Modacgec Yesungo medacfora yenigoc tikibumau emma tacgec. Anu yudangic yeneac makekeng hombang naso wegeneec.

Nga Yesungo kic fiu kenu ngicngac habutoango kuting kuting yearu kenggec, yenemma Firipo yofi kpesimiec, “Nenang yaka dahacnac bummema ngicngac habutoa yomoc yemmeni negecde?” Yeng noc faka meude, imoc bic negemma Firipo eng tobanggema kpesimiec. Kpesimiu Firipongo meremmiec, “Nenang afo 8ac uabung, imocac socfu yaka bummema hesisicke yemmeni yeneacsoc mi anude.”
Ye denari 200 deec.


Ifi deu medacfora yeneac botucfunac Anderea, Simong Petoroac muneango deec, “Medacbisic mong yei nande, ye ic sogong 5 bari gbomeango memea
Bari flawa imoc wit flawa siriha ifia.
nga kondungyang yohockang mekecde, imocngo ine habutoa dafi yemmeni sokoyunuude?”

10 Ifi deu Yesungo yofi deec, “Ngeni ngicngac matacgecdeac edeyunugec.” Ifi deu edeyunugec kpindzingtoa feec, imohai matacgec. Ngic tacgec, yeneac kpetengina 5 tauseng isoc anec. 11 Tackenggec Yesungo ic sogong imoc mema Anutu ubangerec edema mederema ngicngac ihai tacgec, yeni yemmeec. Yemmeu wisickeu kondungyang ifingoc mema medereu songonginaac areng menec anggec.

12 Negec gebecyunuu Yesungo medacfora yofi edeyunuec, “Yaka tosea neti anggec fema manganebacac ngeni imoc kpedzucnedacgec sakacfu kemedaru.” 13 Ifi deu yeni ic sogong 5 bic negec, imocac tosea kpedzucnedacgec kemema sakac 12 wakeec.

14 Wakeu ngicngac yeng faka kuhagoc meec, imoc hemma degec, “Foracngoc, ngic yocnoc profete bangecfu haudeac dedea.” 15 Nga ngic yeneng hama Yesu mendanggema ngictaungina faibesonga degec Yesungo negengyemmema meickema monggoc tembuha tikiu enec.

16 Enu ama kundung kpemanu medacfora yeni dzohongtoa tegiau kemegec. 17 Kememagec ama kundung kpeu Yesungo yenearu mi hamanu yenaocngoc gombau emma dzohongtoa ferecgema Kafanaung kembesonga kenggec. 18 Kemmagec firangtoa kpeu dzohonggac tembong kuneng yarec. 19 Nga yeni 5 me 6 kiromita, imocacsoc puri kpema kemmagec Yesungo doku witiau titi kemma gomba mewegeneu yeni hemma kengec anggec. 20 Ifi anggec ine Yesungo yofi edeyunuec, “Imoc ni, neannaoc haduae, ngeni kengec mi anggec.” 21 Ifi deu negemma Yesu gombau taiembeso ammagec gombango bangec kembeso degec, imohai bic kensikeec.

22 Wereckengau ngicngac habutoa yeneng dzohong noboc namma degec, “Gomba mocgungosac yoc taru hending. Nga Yesungo ine medacfora yenigoc imohai mi enu yeni tembucngina emma kendau.” 23 Ifi dema nammagec gomba goa Tiberia taonnunac kemma, Kebungo Anutu dangge dema ic sogong gumecyunuecfu, ama imoc mewegenema hagec. 24 Hama yeni Yesu nga medacfora ihai mi yenenggecac habutoango Yesu hofocbesonga Kafanaung taonnu kenggec.

25 Hofocma dzohong edibigeng kemma meficgema kpesimigec, “Rabbi, ge noc nasoac yei hadang?” 26 Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Foracngoc, neng faka kuhagoc meba hendau, imocac amma mi hofocnudae, imoc edengunuduae. Ngeni yaka negebec andauac hofocnudae. 27 Yaka mong hoaema kpac angande, ngeni imocac uatoa mi mebisia. Nga Ngicac Medacngo kekecseriac yaka ngemmeude, imocac uatoa mebisia. Imoc yofiac, yeac witiu Anutu Manggacngo yengena dedeseriac dzic faiec.”

28 Ifi deu yeni kpesimigec, “Anutuac ua mebeso dema noc ua meni ngereeude?” 29 Ifi degec turunga yofi merengyemmeec, “Anutuac ua yomocnoc. Anutungo ngic sueu haec, ngeni ye negensinggegec.”

30 Ifi deu yeneng degec, “Hemma negensinggunideac noc faka kuhagoc menade nga ge noc ua naric menade? 31 Kisicfocnina bangec kisiu mannayaka
Anutungo bangec kisiu yaka mong meficgeyemmeu asoacsoc sobing isoc kpedzucnekecgec, imoc kpara mannayaka
nekecgec, imocacnoc yofi oho ohoya fede,

‘Ye kurumennunac yaka yemmeu negec.’” d 
32 Ifi degec yofi edeyunuec, “Foracngoc, Mose ye yengenaoc kurumenggac yaka mi mema ngemmeec, imoc edengunuduae. Mannango kurumenggac yaka fora ngemmeude. 33 Anutuac yaka, ngic yennoc kurumennunac mama bangecngic yeneac kekec meficgeyemmeude.”

34 Yeng ifi deu degec, “Kebu, ge yaka imoc nasosoc nemmekecbesena.” 35 Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Ni neannaoc yaka kekehagoc, imocac ngic mong ye nearu haude, yeng yakaac mi homeude nga mong ye ni negensinnuude, yeng dokuac monggoc mi ammiude. 36 Neng ine yofi bic edengunuai, ngeni bic nenggec nga sifu mi negensinnuandae. 37 Mannango ngicngac sasawa nenec, yeneng nearu hagec ngadeau naric mi kisangyunubade. 38 Ni neanna ubanaac kurumennunac mi mayai. Suenuec, yeac negen negeng modacbadeac mayai. 39 Nga suenuec, yeac songo nga negen negeng yofi, ye yengenaoc ngicngac nenec, yeni marina titingaunac mi mabisia nga yeni kecma naso wisic wisickeau midiyunuba yacdacgecde. 40 Mannaac negen negeng imoc yofi, ngicngac Medaha hemma negensinggegecde, yeni sasawango kekecseri megecde. Nga naso wisic wisickeau neng midiyunubesanduae.”

41 Nga yeng yofi deec, “Ni neannaoc yaka fora amma kurumennunac mayai.” Imocac amma yudangic yeneng negenggec naric mi anu degec, “Ngic yomoc Yesu, i. Ye Yosefeac medac nga neni nonggomama negengyurudimbe. Ammanu yeng dafi yofi dede, ‘Ni kurumennunac mayai.’” 43 ifi degec Yesungo yofi deec, “Ngeni negemmangang wagec. 44 Mannango ngic mong mi heitaiudeu yeng nearu naric mi haude. Manggac suenuec, yeng ngicngac heitaiyunuec nga neng naso wisic wisickeau midiyunubesanduae.

45 Profete yeneac kibiu yoac yofi oho ohoya fede,

‘Anutungo kpouyemmedarec.’ e 
Imocac amma ngicngac sasawa Manggacac yoacfu kedzac faima yearunac negen negeng medae, yeneng nearu hadacgecde.
46 Ngic mongngo Manggac mi henec, kpac. Ngic mocgungo Manggacgoc kefec, yeng Manggac henec. 47 Foracngoc, ngic mongngo ye negensinggede, yeng kekecserigoc anude.

48 Ni neannaoc kekecac yaka. 49 Kisicfocnina yeneng bangec kisiu mannayaka
Anutungo bangec kisiu yaka yemmekefec, imoc asoacsoc sobing isoc bangecfu fingeckefu ngicngac yeneng imoc kpedzucnema nekecgec, imoc kpara mannayaka.
nema homedacgec.
50 Ngeni yaka kurumennunac maec, yocnoc nema mi homegecde. 51 Ni neannaoc yaka kekehagoc amma kurumennunac mayai. Ngic mong ye yaka imoc neudeu ye kekecseri meficgema kechereema kefude. Yaka imoc fusina. Ngicngo kekec meficgegecdeac yemmebade.”

52 Ifi deu yudangic yoacngina manganeu degec, “Ngic yomoc ye dafi sebifusia nemmeu nenideac dede?” 53 Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Foracngoc, ngeni Ngicac Medac sacfusia mi negecdeu kekecngo ngenearu mi feude, imoc edengunuduae. 54 Imoc yofiac, neac fusi, imocngo yaka fora nga neac sac, imocngo doku fora, imocac amma ngic mong ye sacfusina neude, yeng kekecserigoc anu neng naso wisic wisickeau ye megboribade. 56 Anu mong ye neac sac nga fusi neude, yeng neac heremanau kefu neng yeac heremanau kecbade. 57 Manggac suenuec, ye kekec mingina nga ni yeac amma kecduae. Nga mong ye fusina neude, ye ifi isocngoc neac amma kefude. 58 Yaka yomocngo kurumennunac maec kecde, imoc bangecfocninango yaka nema homegec, ifi isoc kpac. Mongngo yaka yomoc neude, yeng kecma kekecseri meude.” 59 Yesungo yoac imoc Kafanaung kpekpeturang amau ngicngac edekpou ayemmeec.

60 Ifi deu negemma medacfora yenearunac homacngo degec, “Kpoukpou imoc ebihagoc, mongngo imoc negemma naric mi modarude.” 61 Ifi degec Yesungo edekpou ayemmeu medac yeni yoac homac osogecac yengenaoc negengyemmema yofi edeyunuec, “Yoac imocngo memanganengunude me? 62 Nga Ngicac Medac ye warac kefecfu dzigene enu ngeni imoc hemma dafi anggecde? 63 Asungo kekec meefaiude nga sebiac kekec, imocngo memefiha kpac. Ni yoac edengunudua, imoc Asu nga kekec. 64 Anu ngeneac botucfunac goango ine yoacna mi negensinggedae.” Imoc yofiac, ngicngac damoc yeneng ye mi negensinggegec nga ngic merang Yesu doc mema ngaba yeneac mariu faiude, Yesungo imoc bic negenec. 65 Ifi anu yofi torokpeec, “Ngic goa ngeneng mi negensinggedae, imocac amma waraima bic edengunudua, Manggacngo ngic mong mi meefaiudeu, yeng nearu naric mi haude.”

66 Ifi deu medac homacngo Yesu wama amanginau kemma yegoc monggoc mi yerecgegec. 67 Kenggec Yesungo medacfora 12 yofi kpesiyemmeec, “Ngeni ifingoc wanuma kembeso angemmede me?” 68 Ifi deu Simong Petorongo yofi meremmiec, “Kebu, gearu kekecseriac yoac fora fedeac neni ngic monggaru naric mi kennide. 69 Neni bic negentegecma negensinggudimbe, genoc Anutuac Kpetiacngic.”

70 Ifi deu Yesungo yofi deec, “Neng medac 12 meisingngunuai nga ngenearunac ine mongngo hadehade ande.” 71 Ye yoac imoc Simong, Karioto taonnunac yeac medaha Yudaac negemma deec. Ngic imocngo medac 12 yenearunac amma yeng Yesu doc meudeac anec.

Copyright information for `DED