d(Makekeng 16:4; Nehemia 9:15; Mitiyegec 78:24)
e(Yesaia 54:13)

John 6

1Yesungo yoac imoc dedacma Gariraia dzohongtoa, imocac kpara mong Tiberia dzohongtoa, imoc ferecgema edibigeng enec. 2Nga yeng hafeigoc yenearu faka kuhagoc meu ngicngac yeneng imoc henggecac amma ngicngac habutoango ye modacgec. 3Modacgec Yesungo medacfora yenigoc tikibumau emma tacgec. 4Anu yudangic yeneac makekeng hombang naso wegeneec.

5Nga Yesungo kic fiu kenu ngicngac habutoango kuting kuting yearu kenggec, yenemma Firipo yofi kpesimiec, “Nenang yaka dahacnac bummema ngicngac habutoa yomoc yemmeni negecde?” 6Yeng noc faka meude, imoc bic negemma Firipo eng tobanggema kpesimiec. 7Kpesimiu Firipongo meremmiec, “Nenang afo 8ac uabung, imocac socfu yaka bummema hesisicke yemmeni yeneacsoc mi anude.”
Ye denari 200 deec.


8Ifi deu medacfora yeneac botucfunac Anderea, Simong Petoroac muneango deec, 9“Medacbisic mong yei nande, ye ic sogong 5 bari gbomeango memea
Bari flawa imoc wit flawa siriha ifia.
nga kondungyang yohockang mekecde, imocngo ine habutoa dafi yemmeni sokoyunuude?”

10Ifi deu Yesungo yofi deec, “Ngeni ngicngac matacgecdeac edeyunugec.” Ifi deu edeyunugec kpindzingtoa feec, imohai matacgec. Ngic tacgec, yeneac kpetengina 5 tauseng isoc anec. 11Tackenggec Yesungo ic sogong imoc mema Anutu ubangerec edema mederema ngicngac ihai tacgec, yeni yemmeec. Yemmeu wisickeu kondungyang ifingoc mema medereu songonginaac areng menec anggec.

12Negec gebecyunuu Yesungo medacfora yofi edeyunuec, “Yaka tosea neti anggec fema manganebacac ngeni imoc kpedzucnedacgec sakacfu kemedaru.” 13Ifi deu yeni ic sogong 5 bic negec, imocac tosea kpedzucnedacgec kemema sakac 12 wakeec.

14Wakeu ngicngac yeng faka kuhagoc meec, imoc hemma degec, “Foracngoc, ngic yocnoc profete bangecfu haudeac dedea.” 15Nga ngic yeneng hama Yesu mendanggema ngictaungina faibesonga degec Yesungo negengyemmema meickema monggoc tembuha tikiu enec.

16Enu ama kundung kpemanu medacfora yeni dzohongtoa tegiau kemegec. 17Kememagec ama kundung kpeu Yesungo yenearu mi hamanu yenaocngoc gombau emma dzohongtoa ferecgema Kafanaung kembesonga kenggec. 18Kemmagec firangtoa kpeu dzohonggac tembong kuneng yarec. 19Nga yeni 5 me 6 kiromita, imocacsoc puri kpema kemmagec Yesungo doku witiau titi kemma gomba mewegeneu yeni hemma kengec anggec. 20Ifi anggec ine Yesungo yofi edeyunuec, “Imoc ni, neannaoc haduae, ngeni kengec mi anggec.” 21Ifi deu negemma Yesu gombau taiembeso ammagec gombango bangec kembeso degec, imohai bic kensikeec.

22Wereckengau ngicngac habutoa yeneng dzohong noboc namma degec, “Gomba mocgungosac yoc taru hending. Nga Yesungo ine medacfora yenigoc imohai mi enu yeni tembucngina emma kendau.” 23Ifi dema nammagec gomba goa Tiberia taonnunac kemma, Kebungo Anutu dangge dema ic sogong gumecyunuecfu, ama imoc mewegenema hagec. 24Hama yeni Yesu nga medacfora ihai mi yenenggecac habutoango Yesu hofocbesonga Kafanaung taonnu kenggec.

25Hofocma dzohong edibigeng kemma meficgema kpesimigec, “Rabbi, ge noc nasoac yei hadang?” 26Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Foracngoc, neng faka kuhagoc meba hendau, imocac amma mi hofocnudae, imoc edengunuduae. Ngeni yaka negebec andauac hofocnudae. 27Yaka mong hoaema kpac angande, ngeni imocac uatoa mi mebisia. Nga Ngicac Medacngo kekecseriac yaka ngemmeude, imocac uatoa mebisia. Imoc yofiac, yeac witiu Anutu Manggacngo yengena dedeseriac dzic faiec.”

28Ifi deu yeni kpesimigec, “Anutuac ua mebeso dema noc ua meni ngereeude?” 29Ifi degec turunga yofi merengyemmeec, “Anutuac ua yomocnoc. Anutungo ngic sueu haec, ngeni ye negensinggegec.”

30Ifi deu yeneng degec, “Hemma negensinggunideac noc faka kuhagoc menade nga ge noc ua naric menade? 31Kisicfocnina bangec kisiu mannayaka
Anutungo bangec kisiu yaka mong meficgeyemmeu asoacsoc sobing isoc kpedzucnekecgec, imoc kpara mannayaka
nekecgec, imocacnoc yofi oho ohoya fede,

‘Ye kurumennunac yaka yemmeu negec.’” d 
32Ifi degec yofi edeyunuec, “Foracngoc, Mose ye yengenaoc kurumenggac yaka mi mema ngemmeec, imoc edengunuduae. Mannango kurumenggac yaka fora ngemmeude. 33Anutuac yaka, ngic yennoc kurumennunac mama bangecngic yeneac kekec meficgeyemmeude.”

34Yeng ifi deu degec, “Kebu, ge yaka imoc nasosoc nemmekecbesena.” 35Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Ni neannaoc yaka kekehagoc, imocac ngic mong ye nearu haude, yeng yakaac mi homeude nga mong ye ni negensinnuude, yeng dokuac monggoc mi ammiude. 36Neng ine yofi bic edengunuai, ngeni bic nenggec nga sifu mi negensinnuandae. 37Mannango ngicngac sasawa nenec, yeneng nearu hagec ngadeau naric mi kisangyunubade. 38Ni neanna ubanaac kurumennunac mi mayai. Suenuec, yeac negen negeng modacbadeac mayai. 39Nga suenuec, yeac songo nga negen negeng yofi, ye yengenaoc ngicngac nenec, yeni marina titingaunac mi mabisia nga yeni kecma naso wisic wisickeau midiyunuba yacdacgecde. 40Mannaac negen negeng imoc yofi, ngicngac Medaha hemma negensinggegecde, yeni sasawango kekecseri megecde. Nga naso wisic wisickeau neng midiyunubesanduae.”

41Nga yeng yofi deec, “Ni neannaoc yaka fora amma kurumennunac mayai.” Imocac amma yudangic yeneng negenggec naric mi anu degec, “Ngic yomoc Yesu, i. Ye Yosefeac medac nga neni nonggomama negengyurudimbe. Ammanu yeng dafi yofi dede, ‘Ni kurumennunac mayai.’” 43ifi degec Yesungo yofi deec, “Ngeni negemmangang wagec. 44Mannango ngic mong mi heitaiudeu yeng nearu naric mi haude. Manggac suenuec, yeng ngicngac heitaiyunuec nga neng naso wisic wisickeau midiyunubesanduae.

45Profete yeneac kibiu yoac yofi oho ohoya fede,

‘Anutungo kpouyemmedarec.’ e 
Imocac amma ngicngac sasawa Manggacac yoacfu kedzac faima yearunac negen negeng medae, yeneng nearu hadacgecde.
46Ngic mongngo Manggac mi henec, kpac. Ngic mocgungo Manggacgoc kefec, yeng Manggac henec. 47Foracngoc, ngic mongngo ye negensinggede, yeng kekecserigoc anude.

48Ni neannaoc kekecac yaka. 49Kisicfocnina yeneng bangec kisiu mannayaka
Anutungo bangec kisiu yaka yemmekefec, imoc asoacsoc sobing isoc bangecfu fingeckefu ngicngac yeneng imoc kpedzucnema nekecgec, imoc kpara mannayaka.
nema homedacgec.
50Ngeni yaka kurumennunac maec, yocnoc nema mi homegecde. 51Ni neannaoc yaka kekehagoc amma kurumennunac mayai. Ngic mong ye yaka imoc neudeu ye kekecseri meficgema kechereema kefude. Yaka imoc fusina. Ngicngo kekec meficgegecdeac yemmebade.”

52Ifi deu yudangic yoacngina manganeu degec, “Ngic yomoc ye dafi sebifusia nemmeu nenideac dede?” 53Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Foracngoc, ngeni Ngicac Medac sacfusia mi negecdeu kekecngo ngenearu mi feude, imoc edengunuduae. 54Imoc yofiac, neac fusi, imocngo yaka fora nga neac sac, imocngo doku fora, imocac amma ngic mong ye sacfusina neude, yeng kekecserigoc anu neng naso wisic wisickeau ye megboribade. 56Anu mong ye neac sac nga fusi neude, yeng neac heremanau kefu neng yeac heremanau kecbade. 57Manggac suenuec, ye kekec mingina nga ni yeac amma kecduae. Nga mong ye fusina neude, ye ifi isocngoc neac amma kefude. 58Yaka yomocngo kurumennunac maec kecde, imoc bangecfocninango yaka nema homegec, ifi isoc kpac. Mongngo yaka yomoc neude, yeng kecma kekecseri meude.” 59Yesungo yoac imoc Kafanaung kpekpeturang amau ngicngac edekpou ayemmeec.

60Ifi deu negemma medacfora yenearunac homacngo degec, “Kpoukpou imoc ebihagoc, mongngo imoc negemma naric mi modarude.” 61Ifi degec Yesungo edekpou ayemmeu medac yeni yoac homac osogecac yengenaoc negengyemmema yofi edeyunuec, “Yoac imocngo memanganengunude me? 62Nga Ngicac Medac ye warac kefecfu dzigene enu ngeni imoc hemma dafi anggecde? 63Asungo kekec meefaiude nga sebiac kekec, imocngo memefiha kpac. Ni yoac edengunudua, imoc Asu nga kekec. 64Anu ngeneac botucfunac goango ine yoacna mi negensinggedae.” Imoc yofiac, ngicngac damoc yeneng ye mi negensinggegec nga ngic merang Yesu doc mema ngaba yeneac mariu faiude, Yesungo imoc bic negenec. 65Ifi anu yofi torokpeec, “Ngic goa ngeneng mi negensinggedae, imocac amma waraima bic edengunudua, Manggacngo ngic mong mi meefaiudeu, yeng nearu naric mi haude.”

66Ifi deu medac homacngo Yesu wama amanginau kemma yegoc monggoc mi yerecgegec. 67Kenggec Yesungo medacfora 12 yofi kpesiyemmeec, “Ngeni ifingoc wanuma kembeso angemmede me?” 68Ifi deu Simong Petorongo yofi meremmiec, “Kebu, gearu kekecseriac yoac fora fedeac neni ngic monggaru naric mi kennide. 69Neni bic negentegecma negensinggudimbe, genoc Anutuac Kpetiacngic.”

70Ifi deu Yesungo yofi deec, “Neng medac 12 meisingngunuai nga ngenearunac ine mongngo hadehade ande.” 71Ye yoac imoc Simong, Karioto taonnunac yeac medaha Yudaac negemma deec. Ngic imocngo medac 12 yenearunac amma yeng Yesu doc meudeac anec.

Copyright information for `DED