a(Dedeseri 6:5)
b(Sesememe 19:18)

Luke 10

Imoc wisickeu Kebungo ngic 72 meisingyunuma yohockang yohockang hendzicyunuec. Hendzicyunuma yengena taong nga amabisic kembesonga negensiec, imohai yeneng waraimigecdeac sueyunuma yofi edeyunuu kenggec, “Semeng fora homacngoc kpauedac fede nga ua ngic ine efeanecsac kecdae. Imocac ngeni semeng mingina numumigec yeng ua ngic sueyunuu yeneng kemma foraya mekpedzuc ambisia.

Negenggec, ramamedahango katekasi yeneac botucfu kecdae, siriha imocacsoc suengunuba kembisia. Ngeni dzobirang me hie nga hanitabe mi mema kembisia. Amma sinnu ngic mong meficgema yoac mi mebisia. Amma ngeni ama imohai me imohai enggecde imohai emma yofi debisia, ‘Ruae ngenearu febeso.’ Ifi degec ruaengic mong imohai kecdeu ngeneac ruaengo ye hoanggeude nga mi kecdeu ruae imoc monggoc ngenanu dzigeneude. Ngicngac ama ngemmegec ngeni imohaingoc tacbisia. Nga yeni yaka nga doku ngemmegec ngeni imocnoc nebisia. Ngeni amayuguc mi kembisia. Uango ua ngic uabungngina meficgeyemmebeso, imocngo ngereeude.

Ngeni taong monnu kenggec ngic yeneng ama heingemmema wiac mong negecdeac ngemmedae, ngeni imoc nebisia. Ngeni taong imohai ngicngac hafeinginagoc mengereyunuma yofi edeyunubisia, ‘Anutuac eucererengngo ngenearu bic mewegenengunuma hama fede.’ 10 Nga ngeni taong monnu enggec ama mi heingemmegecdeu ngeni ine amasingnginau kemma yofi edeyunubisia, 11 ‘Taongnginaac yubengo hanininau mendanggedac, neni imoc ifingoc kpeni mama imocngo manganangina edzacngunubeso. Nga ngeni ine yofi negembisia. Anutuac eucererengngo yei bic mewegenengunuma hama fede.’ 12 Amma nasoya hau taong imocac turunga ebiria yombong haude, imoc Sodong amabangec ferahema fingerude, imoc edengunuduae.

13 Korasing nga Besaida ngicngac, ngeni sowecnginagoc. Ngenearu kucfaka homac bic fingerec. Amma kucfaka ifia Tiro nga Sidong taonnu fingecbacfu yeni kopocsicnginaac ubahodunggac wamba bic heima hama nadzicma tacma ubamereng ambau. 14 Nga ising ising nasotoau Anutungo Tiro nga Sidong areng, yeneac ubamangang negemma turunga efeanec yemmema ngeni ine turunga ebiriangoc ngemmeude. 15 Amma Kafanaung, geng kurumennu ennadeac ifi negengkecnec nga kpac yombong. Ge homecamau megu keme kemea siriha annec. 16 Ngic mong ye kedzaha ngenearu faide, yeng kedzaha nearu faide. Nga ngeni ngadengunuude, yeng ni ngadenuude nga Kebu suenuec, ye ifingoc ngadeheude.”

17 Anu ngic 72 yeni sogac sogaigoc dzigenema degec, “Kebu, neni kpacga kpacni hadehade nga yafing yeneng yoacnina tofohoma woragecde.” 18 Ifi degec Yesungo yofi merengyemmeec, “Ni Satang hemba yeng piratac isoc heima kurumennunac maec. 19 Negenggec, ni uayoac nga kuc bic ngemmeai. Ngemmeba ngeni boudzoc nga wemeweme witinginau naric tigecde amma ngabanina nga yeac arengfora sasawa yeneng ngeneac bageu kecgecde. Nga wiac mongngo ngeni naric mi memanganengunuude, kpac. 20 Nga hadehade nga yafingngo enacngina tofohoma woraandae, ngeni imocac homac mi sogaibisia. Nga kpacarengngina kurumennu oho ohoya fede, ngeni imocac homac yombong sogaibisia.”

21 Naso imohaingoc Tiri Asungo Yesu ammiu sogac sogai songongo mewakemiu yoac yofi deec, “Manggac, kurumeng nga bangec mingina, geng wiacga sasawa yomoc mesufuyemmenecac ngicareng negen negentegecnginagoc nga fitira kecdae, yeni imoc mi hennegeng andae. Amma nambaracbisic bisic, yeni wiac yomoc mekperagiyemmenec, imocac dengereguduae. Manggac, ge imoc hemma ubaga ngereede, imoc fora.

22 Mannango wiac sasawa nenec imoc mekecduae. Nga mongngo Medahaac hania naric mi negende, Manggacngosac negemmide. Ifi isocngoc mongngo Manggacac hania naric mi negende, Medacngosac ye negemmide. Amma Medacngo ngicngac meisingyunuma Manggac edzacyunude, yeneng ifingoc ye negemmigecde.”

23 Anu Yesungo medacfora yenearu dzigenema yeneacsac yofi dema edeyunuec, “Faka yomoc fingeru kicnginango hengkecdae, ngeni kenecnginagoc. 24 Ni edengunuba negenggec, warac profete nga ngictau homac yeneng ngeni wiac hengandae, imoc hembeso negemma sifu mi henggec. Nga ngeni wiac yomoc kedzacnginango negengandae, yeneng imoc ifingoc negembeso ayemmeu mong mi negenggec.”

25 Anu dedeseriyoac negen negengngic mongngo hama Yesu faitobannu faiudeac negemma deec, “Kpoukpou, ni faka dafi amma kekecseriac maridzoming mebade?” 26 Ifi deu Yesungo yofi meremmiec, “Dedeseriyoacfu yoac oho ohoya fede, ge kibi imohai dafi osonegeng angannec?” 27 Ifi deu ngicngo meremmiec,

“Ge ubaherega nga ubaongaga nga kucga amma negen negengga hafoangoc Kebu Anutuga heresongogoc hoanggebesena.” a 
Amma,

“Ge geangga anggengande, siriha imocngoc gegoc wegena kecdae, yeni heresongogoc hoangyunubesena.” b 
28 Ifi deu Yesungo yofi edeec, “Ge yoac dindingac dema merennendang. Ifi amma kecengkecbesannec.” 29 Nga ngic ye Yesungo yeac ngic dindingac debeso, ifi negemma kpesimiec, “Nga ngicngac neac wegena kecdae, imoc merac yombong?” 30 Kpesimiu Yesungo meremmiec,

“Ngic mongngo Yerusarennac Yeriko taonnu kemeudeac kemma godzungic yeneac mariu heiec. Heiu yeneng wambaya hesima kpegec homebeso anu ukugec feu woragec.
31 Femanu womong gareng mongngo imohacsing kemema ngic feec, ye hemma kpegegenggema nobocsing kenec. 32 Kenu womong gareng yeneac memefic ngic mongngo ifingoc imohai kemeec. Kemema ngic imoc henu feu ye ifingoc kpegegenggema nobocsing kenec.

33 Anu samariangic mongngo sing imocngoc modacma kemema ngic feec, ye hemma yeac ubea manganeec. 34 Manganeu yearu kemma kerec doku nga waing dokuya kubehau kpakema kubeha biranggemiec. Biranggema yengena donggi witiau faima kiangamau mekemma henggareng ammiec. 35 Amma wereckengau siriwa dzo yohockang kiangamaac gareng mima yofi edeec, ‘Ge ngic yomoc henggareng ammima kecbesena. Ni monggoc dzigeneba dzo imocngo mi heiude isoc, imohaingoc imocac turunga gembade.’” 36 Ifi dema Yesungo dedeseriyoac negen negengngic yofi kpesimiec, “Ge dafi negennec? Ngic ye godzungic yeneac mariu manganeec. Nga ngic harebec yenearunac ngic merang yeac ogo amma wegena kefec?”

37 Ifi kpesimiu yeng meremmiec, “Yeac ubamangang negemma meficgeec, yeng.” Ifi deu Yesungo yofi edeec, “Ge geanggaoc kemma ye anec, ifi isoc angkecbesena.”

38 Yesu nga medacfora yeni kengkecma guruama monnu kensikegec. Kensikema ngac mong kpara Mata, yeng Yesu ameau enudeac heitaiec. 39 Heitaiu Mataac munea kpara Maria, yeng Kebuac haniu matacma yoara negenec. 40 Negemmanu Matango ine dzandzung namma yenigoc mi tacma ha namma Yesu edeec, “Kebu, ge neac negengyohoc mi annec. Ni tembucna ngenenggareng ua mebadeac munana wanudac, ye edena meficnuu.” 41 Ifi deu Kebungo yofi meremmiec, “Mata Mata, ge wiac homacac negengyohoc amma ebic mekecnec. 42 Amma wiac mocgusac imoc megec ngereeude. Maria ye wiac gombunga isinggema mekecde, imoc mongngo yearunac naric mi meickeude.”

Copyright information for `DED