Luke 17

1Anu Yesungo medacfora yeneac yofi deec, “Ngicngac faka mangana anggecdeac faitobang, imocngo bangecfu fingerude. Nga ngic mongngo ngicngac ogofora faitobang ifia ayemmeude, ye ine sowehagoc. 2Ye nambarac kapia yenearunac mong mangana mi kpoumiudeac ye yagucnoc dzamandzing ubeau ubahemima kondunnu ukugec kemeu, imoc yearu ngereebac. 3Ngeni ngenaocngoc garengemema kecbisia. Tosoga mongngo kopocsic meficgeudeu ge goroyoac edena. Nga ye ubea merenudeu kopocsiha wabesena. 4Nga ye uameme mocguac manau atac 7ngoc ge memanganeguu naso 7 ifingoc gearu dzigenema hama yofi deude, ‘Kopocsic yomoc anaiac ubahodung negenduae.’ Imoc deudeu kopocsiha wakecbesena.”

5Anu aposoro yeneng Kebuac degec, “Ge negen negensinnina meyadinemmena.” 6Ifi degec Kebungo yofi merengyemmeec, “Negen negensingngina kapia mastet gbomea isoc fengemmeudeu ngeni fig ic yomoc ye yengenaoc godeagoc fukema kondunnu kemema nanudeac edegec ye enacngina tofohoma naric kemema nanude.”

7“Anu ngenearunac mongngo wanacngiha bangec mendzic mendzic kefude me ramaburumaka garenggekefude, yeng semeng uaunac hama amau ereu minginango matacma yaka neudeac mi deude. 8Ye ine yofi edeude, ‘Ge ngakpikporucga mewegenema yakana mengerema henggareng anemma tomai nanna. Tomai nammana neba wisickeuguc ge yaka naric nenade.’ 9Minginango wanacngic uayoac ifi miu yeng yoara tofohoma ua medacdac, imocac ubangerecyoac mi edeude. 10Ngeni ifingoc wiac anggecdeac dengecdengemmea, imoc mesidacma yofi debisia, ‘Neni wanacngic amma uaninasac meding.’”

11Yesungo ifi dema Yerusarennu kenudeac sing modacma Samaria nga Gariraia botucngirau kenec. 12Kemma guruama monnu emmanu ngic 10 kukuseringinagoc sinnu hamagec meficyunuec. Anu yeni hereaungoc namma 13kpacma degec, “Yesu, kunennina, ge neneac ubaga manganeu.” 14Ifi degec Yesungo yenemma edeyunuec, “Ngeni kemma womong gareng fingecyemmema sebingina edzacyunugec.”(Sesememe 14:1-32) Ifi deu yeni sinnu kemmagecngoc sebingina ngereec. 15Ngereegec yenearunac mongngo sebia ngereeu hemma dzigene hama seriangoc arohoma Anutu dengereec. 16Dengerema Yesuac haniau kicmesuya hetutuckema makpe fema yeac ubangerec yoac deec. Amma ngic imoc ye Samariangic. 17Ye ifi anu Yesungo kpesimiec, “Ni negemba ngic 10 yeneng ngerec ngeree meficgedau nga ngic 9 yeni damoc? 18Ngic yomoc ye areng monnunacngo yeneac botucfunac yengsac Anutu afeheudeac dzigenema hade nga goa yeni ifingoc anggec naric ambac.” 19Dema Yesungo yeac yofi deec, “Ge yacma kenna, negen negensinggango mengeregudac.”

20Farisaio goa yeni Anutuac eucerereng noc nasoac haudeac Yesu kpesimigec yofi merengyemmeec, “Anutuac eucerereng hau ngeni imoc kicngo naric mi henggecde. 21Amma yofi naric mi degecde, ‘Ngeni henggec, ye yoc me ngeni henggec, ye edimoc.’ Negenggec, Anutuac eucerereng imoc ubaherenginau fede.” 22Ifi dema medacfora yeneac yofi deec, “Kecma naso mong hau ngeni Ngicac Medacac uameme mocgusac henggecdeac angemmeude amma naric mi henggecde. 23Nga ngicngac yeni ngeneac yofi degecde, ‘Ngeni henggec, ye edi.’ me ‘Ngeni henggec, ye yei.’ Ifi degec ine mi modacyunubisia nga ihai bic mi kembisia. 24Imoc yofiac, sawau piratac heiu kperagiango nobocnac ferecgema noboc kengande, Ngicac Medac ye ifi isocngoc hahanasoyau fingectegerude. 25Hanahema ine naso yomocac kisic yeneng ye ngadehegec kpendzeng homac kpeude.

26Noaac nasou faka fingerec, Ngicac Medacac haha nasou faka ifiangoc fingerude. 27Ngicngac yeni nenedoku nema ngic ngacfu kenggec nga manggac yeneng degec, ‘Ni naroanna ngic mibade.’ Ifi angkecmagec Noango wageu enu doku yadima wiac sasawa semedaru manganema kpac andarec. 28Nga Rotiac nasou faka ifiangoc fingerec. Ngicngac yeni nenedoku nema iwai bummema suema neneyaka mehomeckecma ama mekecgec. 29Nga wenac mong ifi amma kecmagec Rotingo Sodong waec, wenac imohaingoc Anutungo negenu kurumennunac gerec nga sarafa hoc
Sarfa hoc imoc hoc mong dzagec dzagec. Gerecfu dzeu gereha gerecyohoc ande.
imoc ine kia isocngo mama wiac sasawa dzedaru kpac andarec.
30Nga Ngicac Medac fingectegerudeac nasoyau faka ifia isoc fingerude.

31Naso imohai ngic me ngac mong ye ama witiau tarude nga iwaiyango ama manau taru ye imoc meudeac ama manau mi embeso. Nga mong ye semeng uau nanude, ye ifingoc ameau dzigene mi kembeso. 32Roti enemaaru faka fingerec, ngeni imoc negensibisia. 33Ngic mong ye kekeha segereudeac ua mekecde, ye kekeha ukuu sufumiude nga mong ye kekeha ukuu sufuude, ye kekeha fingecmiude. 34Tofocnac imohaingoc yohockang yeri fefe mocguac witiau femaec Kebuac areng yeneng yerearunac mong mema mong ine wagec feude. 35Nga ngac yohockang yerahafoc imohaingoc namma flawa medzamema kecmaec Kebuac areng yeneng yerearunac mong mema mong ine wagec nanude. 36Nga ngic yohockang yeri semeng uau kecmaec Kebuac areng yeneng yerearunac mong mema mong ine wagec uau kefude, imoc edengunuduae.” 37Ifi deu medacfora yeneng kpesimigec, “Kebu, faka imoc dahai fingerude?” Kpesimigec Yesungo yofi merengyemmeec, “Koec koec neng yeni fareng fede, imohai eacgecde.”

Copyright information for `DED