a(Mitiyegec 118:22)
b(Dedeseri 25:5-10)
c(Makekeng 3:6)
d(Mitiyegec 110:1)

Luke 20

1Yesungo naso monnu Anutuac womonnu ngicngac edekpou ayemmema siduc gombung edeyunuu womong gareng enara nga mitiac negen negengngic amma yudangic enarafocngina yeni yenahafoc hama kicnginau namma 2kpesimigec, “Ge noc kucfu ua yomoc menec nga merang uayoac imoc genec? Imoc edenununa.” 3Ifi degec yeng yofi merengyemmeec, “Ni ifingoc kpesingemmeba wiac mong edenugec, 4Yohanengo dokunadzic ua mekefec, imoc kurumennunac me ngicfunac?” 5Ifi deu yeni yenaocngoc denegeng amma degec, “‘Imoc kurumennunac.’ Ifi denideu yeng yofi kpesinemmeude, ‘Anu ngeni nocac ye mi negensinggegec?’ 6Amma ‘ngicfunac’ ifi denideu ngicngac sasawa yeneng hocngo neneregecde nocac yeni Yohane ye profete, imoc ubaherenginango negensidae.” 7Ifi dema meremmigec, “Dahacnac haec, imoc mi negendimbe.” 8Ifi degec Yesungo yofi merenec, “Ifi degec, ni merang uayoac nenu ua mekecduae, imoc ifingoc mi edengunubade.”

9Ifi dema Yesungo yoac mong heima ngicngac yofi edeyunuec, “Ngic mongngo waing uayau waing homerec. Homeru wisickeu waing ua garenggegecdeac ngic meficyunuma yenigoc uayoac dedzege anggec nga yengena ine naso herea bangec monnu kefudeac kenec. 10Kemma kecmanu fora kpememe naso hau wanacngiha mong sueu waing uaac gareng yenearu kenu yeneng waing fora imohacnac yeac noboha migecdeac kenec. Kenu waing uaac gareng yeneng wanacngic imoc dzoboya kpema entegeng suegec kenec. 11Kenu minginango ifi hemma ngic mong sueec. Sueu kenu waing uaac gareng yeneng ye ifingoc kpema faka mangana yombong ammima entegeng suegec kenec. 12Kenu wanacngiha atac harebec sueu kenu yeneng ye ifingoc kpegec sawa mau kporacgec kenec.

13Ifi anu ua minginango yofi deec, ‘Dafi ambade? Ni medacyombonna songo negemmianduaemoc, ye sueba kenu ye sifu eweheimigecde.’ 14Dema medacyombonga sueu waing uaac gareng yeneng ye hemma yenaocngoc denegeng amma degec, ‘Yeng kecma ua yomoc tiu enude. Nenang ye kpehomeni yeac bangec nga maridzoming imoc nenang anude.’ 15Ifi dema medac imoc kporacgec oda ngadeau kemeu kpehomegec.”

Ifi dema Yesungo kpesiyemmeec, “Ua mingina imocngo waing uaac gareng yeni dafi ayemmeude?
16Yeng hama waing uaac gareng yunuhomema waing ua imoc uagareng goa yeneac mariu faiude.” Ifi deu yeneng imoc negemma yofi degec, “Ifi naric mi fingecbeso.” 17Ifi degec Yesungo yenemma yofi deec, “Yoac yofi oho ohoya nande, imoc titiha negensibisia,

‘Amameme ngic yeneng hoc mong mangana dema ukugec. Nga hoc imocngo amaac hoc wotung amma seria nanude.’ a 
18Ngicngac sasawa hoc imocac witiau mayunude, yeni sebingina tegerude. Nga hoc imocngo yeneac witiu makpema hedzameyunuu kapuc kpegecde.”

19Mitiac negen negengngic nga womong gareng enara yeni imohaingoc ye mebeso anggec. Yesungo yeneac yoac heima deec, imoc bic negenggec amma ngicngac yeneac kengecyunuu ine wagec.

20Anu yeni Yesu hembima ngicfocngina sueyunugec, yeneng yoara negendimbe siric yearu kenggec. Kemma noc yoac dafi deu negemma ine prowinsiac desi desingic yeac mariu faigecdeac negenggec. 21Nga ngic imoc yeneng Yesuac degec, “Kpoukpou, ge yoac denec nga wiac kpounemmenec, imoc fora sasawa. Amma ge Anutuac sing ngicngac edekpou ayemmema yoac monde monde mi angkecnec, geac ifi negendimbe. 22Imocac edenununa, neni takesi ngictau Sisa naric minide me kpac?” 23Ifi degec Yesungo ikocngina hentegecma yofi edeyunuec, 24“Ngeni dzo mong edzacnugec hemba. Onga nga kibi yoc, imoc meracac?” deu degec, “Imoc Sisaac.” 25Ifi degec Yesungo deec, “Imocac ngeni Sisaac wiac, imoc Sisa mibisia nga Anutuac wiac, imoc Anutu mibisia.” 26Ifi deu yeni ngicngac yeneac kicfu enacfu faifai ammima meme, imoc obohogec. Amma yoacngina turunga merenec, imocac kerectegec amma yoac mong mi degec.

27Anu Sadukaio yeneng homecfunac yacyac mong mi fede, ifi deandae. Amma yenearunac goa Yesuaru hama kpesimigec, 28“Kpoukpou, Mosengo dedeseriyoac yofi ohonemmeec,

‘Ngic mong ye ngac mema gboriha kpac kecma homeu ngic imocac muneango daraac hodzec mema gboric kpeficgema daraac kpac miacma kecbeso.’ b 
29Naso monnu dacmunac seweng kecgec nga waracdacnginango ngac mema gboriha kpac kecma homeec. 30Homeu muneango daraac hodzec mema 31eng kecma homeec. Anu munangirango hodzec imoc mema ifingoc sabaha kpac kecma homeu dacmuna seweng yeni ngac imocngoc mema gboricfocngina kpac kecma homedacgec 32amma ngac ye wisickeu ifingoc homeec. 33Amma yeng ngic seweng yeneac enengngina amma kecma yacyac nasou ye dacmunac seweng yenearunac meracac enema anude?”

34Ifi degec Yesungo yofi merengyemmeec, “Bangec yomocac kekec nasoac medacfora yeneng ngac meandae nga manggac yeneng yofi deandae, ‘Ni naroanna ngic mibade.’ 35Nga ngicngac homecfunac gborima yacyac nga kekeseri megecdeacsoc andae, yeni ihai eweeneng mi anggecde. 36Yeni homecfunac yacyac, imocac kisic anggecde. Amma yeni Anutuac nambaracfora kecma angero isoc anggecdeac yeni monggoc naric mi homegecde. 37Homecfunac yacyac fede, imoc Mosengo ifingoc ohoma dekperagiec. Imoc yofi, icfu gerec dzeu ye hemmanu Kebuac dede yoacfu yofi fingerec,

‘Ni Abrahang nga Isaka amma Yakobo yeneac Anutu.’ c 
38Yeac hehennu yeni sasawango kekecnginagoc. Ye gbori kecdimbe, neneac Anutu, homemea yeneac Anutu kpahac.” 39Ifi deu mitiac negen negengngic goa yeneng yofi degec, “Kpoukpou, ge yoac gombunga yombong denec.” 40Anu imocac ngadeau yeni kengecyunuu mongngo kpesi kpesi monggoc mi kpesimigec.

41Ifi anu Yesungo yofi deec, “Ngeni yoac yofi negembisia, yoac mong yofi fede, ‘Messia ye Dawidiac arennunac fingerude.’ 42Nga Dawidi ye yengenaoc Mitiyegecfu yofi deec fede,

KEBUNGO neac Kebuna yofi edeec, “Ge foinaugeng tacmana
43ngabafocga hanigaac bageau faiyunuba yeni hanititiga anggecde.” ’ d 
44Imocac Dawidi ye ‘Neac Kebu’ kparecngo dafiu yeac arennunac ande?”

45Yesungo ngicngac sasawa yeneac kicfu medacfora yofi edeyunuec, 46“Ngeni mitiac negen negengngic yeneac henghomema kecbisia. Yeni ngakpi herec gombunga faima amayuguc anggecdeac songo negengandae nga suenecfu kemma ngicngac yeneng yeneac wenacngerec deyemmegecdeac songongina kuneng fede. Amma yeni kpekpeturang amau nga yakatoa nasou warac warac tatacfu tacbesonga songongina angkecde. 47Amma yeni ngac hodzec yeneac amangina wangecyunuandae. Amma yeneac negengngeree fingerudeac nunumu hereangoc numuandae. Yeni ikocfaka ifia angandaeac turunga ebiriangoc megecde.”

Copyright information for `DED