Luke 6

1Yesungo sabata naso monnu wit uausing kemmanu medacfora yeneng wit fora merecgema sebera kpetima asasahema negec 2farisaio goango yenemma kpesiyemmegec, “Ngeni sabata nasou faka mi angana imoc nocac andae?” 3Kpesiyemmegec Yesungo yofi merengyemmeec, “Dawidingo uamedacforagoc herenginaac homema faka anggec, ngeni imoc mi osonegeng angandae gedang. 4Ye Anutuac womonnu emma ic sogong Anutuac sese faifaia, imoc mema yengena nema uamedacfora ifingoc yemmeec. Nga ic sogong imoc womong gareng yenengsac naric neandae, ngictehec yeneng kpac.”(1 Samue 21:1-6) 5Ifi dema yofi edeyunuec, “Ngicac Medac ye sabataac Kebu.”

6Sabata naso monggac Yesungo kpekpeturang amau emma Anutuac yoac kpouyemmeec, imohai ngic mong marifoia homemeango yenigoc tarec. 7Nga Yesungo sabata nasou hafeigoc memengerecua mong meu yeni haniaya mong meficgema yoacfu faigecdeac miti negen negenngic nga farisaio, yeni garemmema nanggec. 8Yesungo ine negen negengngina hemma ngic yeac yofi deec, “Ge yacma erahama botucninau nanna.” Ifi deu ngic ye yacma ekemma botucnginau nammanu 9Yesungo yofi edeyunuec, “Wiac mong kpesingemmeba, sabatanasou damocngo angana ande? Faka gombunga me faka mangana ayemmebesonga amma homebeso andae, agengngina tigecdeac dede me goa memanganeyununideac dede?” 10Ye ifi dema kiwa fikengfiha amma yenendacma ngic yeac deec, “Mariga sinena.” Ifi deu ngic ye maria sineu maria ngereeu 11yeni herebutoa yombong negemma yenaocngoc Yesu dafi ammigecdeac denegeng anggec.

12Yesungo naso imohai numuudeac tikiu emma tofocnac hafoa Anutu numumima kecmanu 13ama wereckenu medac kpacyunuu kenggec medac 12 meisingyunuma aposoro kpac imoc yemmeec. Nga aposoro yeneac kpacngina yofi: 14Simonggac kpara mong Petoro kparec nga yeac munea Anderea, Yakobo nga Yohane, Firipo nga Batoromaio. 15Mataio nga Toma amma Arifaioac medac Yakobo nga Simong, yeac kpara mong Dzerote. 16Amma Yuda, Yakoboac medac nga Yuda Karioto taonnunac, yeng kecma Yesu kerereu megec.

17Anu Yesungo tikiunac medacfora 12 yenigoc mama bangec tumia monnu medacfora homac yenigoc nanec. Nanu ngicngac habu kunengngo Yudaia bangec noboc noboc nga Yerusarennac amma Tiro nga Sidonggac kondunnu amabangec fekende, imohacnacngo hagec. 18Hama Yesuac yoac negenggecde nga yeng hafeingina mengereudeac hagec. Amma ngicngac asu seuhagoc hama yeneng ifingoc ngereegec. 19Nga kucngo yearunac yenearu kemma ngicngac sasawa mengereyunuecac yeni sasawango ye kpeseregecdeac negenggec.

20Ifi anggec Yesungo kiwa medacfora yenearu fima deec, “Ngicngac wanac kecdae, ngeni kenecnginagoc, nocac Anutuac eucerereng imocnoc ngeneac. 21Nga ngicngac yaguc herenginaac homedae, ngeni kenecnginagoc, ngeni yaka nema gebecngunuude. Amma kiac ubahodunggoc yaguc kecdae, ngeneng kenecnginagoc, ngenennoc kecma dzomoregecde. 22Nga ngicngac yeneng Ngicac Medacac amma ngeni ubango ukungunuma demanganengunuma ngadeau faingunuma kpac mangana kpacngunugecde, imoc ngeni kenecnginagoc. 23Ngeni naso deduaemoc, imohai ubangerec negemma yuengyuma amma sogaibisia, nocac kurumennu bungngina kuneng tomaingina fede. Nga ngic yeneac bangecfocnginango warac profete faka imocngoc profete ayemmegec.

24Ngicngac dzofinacgoc kecdae, ngeni sowecnginagoc, nocac ngeni wiacngina songeagoc hafoa bic megec wisickeec. 25Nga ngicngac semeng negebec yaguc angkecdae, ngeni sowecnginagoc. Ngeni kecma herenginaac homegecde. Nga yaguc dzomocgoc kecdae, ngeni sowecnginagoc. Ngeni kecma ubamangang negemma kiacgecde. 26Amma ngicngacngo dengerengunukecdae, ngeneac deduae, ngeni sowecnginagoc, nocac yeneac bangecfocnginango warac profete ikoha ifingoc dengereyunukecgec.

27Ngicngac yoacnaac kedzac kpeandae, ngeni ine yofi edengunuduae, ngeni ngabafocngina heresongogoc hoangyunubisia amma ngic ubango ukungunuandae, yeni faka gombunga ayemmebisia. 28Nga ngic sowecyoac edengunuandae, ngeni yeni kenecyunubisia amma memanganengunuandae, ngeni yeneac numubisia. 29Nga ngic mongngo munggungga noboc kpeudeu ge munggungga noboha ifingoc wamibesena nga mongngo ngakpiga witiau meudeu ngakpiga mana ifingoc wana mebeso. 30Nga ngic yeneng gearunac wiac monggac derecgeandae, ge wiac imoc yemmebesena amma mongngo geangga wiac wangecguu monggoc meremma genudeac mi hatahemibesena.

31Ngic yeneng noc faka angemmegecdeac negensiandae, ngeni faka siriha imocngoc ayemmebisia. 32Nga ngic goa yeneng ngeneac songo negenggec ngeneng yeneac songo negenggecdeu ngeneac ubangerecyoac homac mi debesonga. Kopocsicmeme ngic yeneng ifingoc ngic damoc yeneac songo negengandae, yeneac songo negenggecde. 33Nga ngicngac goa faka gombunga angemmekecgec ngeni faka gombunga ayemmegecdeu ngeneac ubangerecyoac homac mi debesonga. Kopocsicmeme ngic yeni imoc ifingoc angandae. 34Anu ngic ngenearu turung anggec ngeni turunga ifiangoc kpoungemmegecdeac negensigecdeu ngeneac ubangerecyoac homac mi debesonga. Ngic kopocsicnginagoc yeni ifingoc manganameme ogofocngina wiacngina turungagoc yemmeandae. 35Anu ngeni ine ngabafocngina heregoc yeneac songo negemma faka gombunga ayemmebisia. Amma ngeni turungngina wagec yenearu febeso nga kpougecdeac mi negembisia. Ngeni ifi anggecdeu faka gombungaac bungngina kuneng feude nga ngeneng Mangngina Anutu Engenatoa yeac nambaracfora anggecde. Yeng ngicngac ihoc bahoha nga kichodungnginagoc nga ngic mangana faka gombunga ayemmeude.

36Mangnginango ngicngac wosoefac ayemmekecde, ngeneng ifi isocngoc wosoefac ayemmebisia.”

37“Ge ngicngac mi demanganeyunubesena, yoac imoc modacnadeu ngic yeneng ifingoc mi demanganegugecde. Amma ge ngicngac mi isingyununa nga mi desiyunubesena, yoac imoc modacnadeu ngic yeneng ifingoc mi isinggugecde nga mi desigugecde. Nga ngicngac kopocsicngina wana. Ifi anna yeni ifingoc geac kopocsic wagecde. 38Ngeni wiacngina ngicngac naric yemmebisia, ifi anggecdeu, Kebungo wiacngina turunggeu kemeu kpemindzaiude. Amma monggoc kpakeu wakema kpetinggeu noboha tabunginau mau megecde. Nocac ngeni wiac kpetengina isinggema ngicngac yemmeandae, kpete siriha ifiangoc yeni isinggema turung kpoungemmegecde.”

39Yesungo monggoc yoac heima yofi edeyunuec, “Ngic kicpisic mongngo kicpisic ogea mong naric mi wangerude, yeri ifi amma yerahafoc tennu kemeecde. 40Nga negen negengmeme medac mongngo kpoukpouyaac engena mi anude. Kpoukpoungo medacfora hafoangoc kpouyemmedaru wisickeu yeni yeac siric andacgecde. 41Anu ge tosogaac kicfu gocbisic mong tacdemoc, imoc hemma geangga kicfu ic kebanga fede, imoc ine mi negensiannec, faka imoc naric mi ande. 42Ifi amma ogogaac yofi mi debesena, ‘Toso, ge negemmana kicgau gocbisic tacde, imoc meickebadeac negenduae.’ Ikocngic, geangga kicfu ic kebanga kuneng fede mi hemma imoc naric mi annade. Ge geangga kicfunac ic kebanga meickemaguc ogogaac kicfu gocbisic tacde, imoc hentegecma naric meickenade.

43Ic mong gombungau fora mangana naric mi fingerude nga ic manganau fora gombunga naric mi fingerude. 44Ic sasawa yeni foranginango haniangina mekperagigecde. Ge witic waeyagoc, imohacnac fig icac fora naric mi mesinade nga wainggac fora imoc fareng nga gberafecfunac naric mi mesinade. 45Wiac gombunga ngic gombungaac ubatohong gombungaunac ereude. Nga ngic mangana yeac tohong manganaunac wiac mangana ereude. Wiac ngic ubahereau wakema fede, enarango imocnoc dekperagiude.

46Ngeni nocac Kebuna Kebuna kpacnuandae nga yoacna wama mi modacnugecde? 47Ngic mong ye hama yoacna negemma imoc modacma uaya ifingoc meudeu, ye ngic dafia, imoc edzacngunubade. 48Ngic mong ye ama meudeac dema bangec usuu peperandzi fingeru imocac witiau wotunga ukuu kemeec, ngic imoc ye isoc. Ye ama seria meecac kia tunggbaungtoango hama ama imoc memanganeudeacsoc mi anec. 49Nga ngicngac goa yoacna negemma uaya mi meandae, yeni ngic mong ye ama meudeac dema wotunga bangec pereckeau ukuu kemeude, ye isoc. Kia kpeu doku yadima ama imoc kpeu ama imocngo bic barackema mama kpedzamedarec.”

Copyright information for `DED