Luke 6

Yesungo sabata naso monnu wit uausing kemmanu medacfora yeneng wit fora merecgema sebera kpetima asasahema negec farisaio goango yenemma kpesiyemmegec, “Ngeni sabata nasou faka mi angana imoc nocac andae?” Kpesiyemmegec Yesungo yofi merengyemmeec, “Dawidingo uamedacforagoc herenginaac homema faka anggec, ngeni imoc mi osonegeng angandae gedang. Ye Anutuac womonnu emma ic sogong Anutuac sese faifaia, imoc mema yengena nema uamedacfora ifingoc yemmeec. Nga ic sogong imoc womong gareng yenengsac naric neandae, ngictehec yeneng kpac.”(1 Samue 21:1-6) Ifi dema yofi edeyunuec, “Ngicac Medac ye sabataac Kebu.”

Sabata naso monggac Yesungo kpekpeturang amau emma Anutuac yoac kpouyemmeec, imohai ngic mong marifoia homemeango yenigoc tarec. Nga Yesungo sabata nasou hafeigoc memengerecua mong meu yeni haniaya mong meficgema yoacfu faigecdeac miti negen negenngic nga farisaio, yeni garemmema nanggec. Yesungo ine negen negengngina hemma ngic yeac yofi deec, “Ge yacma erahama botucninau nanna.” Ifi deu ngic ye yacma ekemma botucnginau nammanu Yesungo yofi edeyunuec, “Wiac mong kpesingemmeba, sabatanasou damocngo angana ande? Faka gombunga me faka mangana ayemmebesonga amma homebeso andae, agengngina tigecdeac dede me goa memanganeyununideac dede?” 10 Ye ifi dema kiwa fikengfiha amma yenendacma ngic yeac deec, “Mariga sinena.” Ifi deu ngic ye maria sineu maria ngereeu 11 yeni herebutoa yombong negemma yenaocngoc Yesu dafi ammigecdeac denegeng anggec.

12 Yesungo naso imohai numuudeac tikiu emma tofocnac hafoa Anutu numumima kecmanu 13 ama wereckenu medac kpacyunuu kenggec medac 12 meisingyunuma aposoro kpac imoc yemmeec. Nga aposoro yeneac kpacngina yofi: 14 Simonggac kpara mong Petoro kparec nga yeac munea Anderea, Yakobo nga Yohane, Firipo nga Batoromaio. 15 Mataio nga Toma amma Arifaioac medac Yakobo nga Simong, yeac kpara mong Dzerote. 16 Amma Yuda, Yakoboac medac nga Yuda Karioto taonnunac, yeng kecma Yesu kerereu megec.

17 Anu Yesungo tikiunac medacfora 12 yenigoc mama bangec tumia monnu medacfora homac yenigoc nanec. Nanu ngicngac habu kunengngo Yudaia bangec noboc noboc nga Yerusarennac amma Tiro nga Sidonggac kondunnu amabangec fekende, imohacnacngo hagec. 18 Hama Yesuac yoac negenggecde nga yeng hafeingina mengereudeac hagec. Amma ngicngac asu seuhagoc hama yeneng ifingoc ngereegec. 19 Nga kucngo yearunac yenearu kemma ngicngac sasawa mengereyunuecac yeni sasawango ye kpeseregecdeac negenggec.

20 Ifi anggec Yesungo kiwa medacfora yenearu fima deec, “Ngicngac wanac kecdae, ngeni kenecnginagoc, nocac Anutuac eucerereng imocnoc ngeneac. 21 Nga ngicngac yaguc herenginaac homedae, ngeni kenecnginagoc, ngeni yaka nema gebecngunuude. Amma kiac ubahodunggoc yaguc kecdae, ngeneng kenecnginagoc, ngenennoc kecma dzomoregecde. 22 Nga ngicngac yeneng Ngicac Medacac amma ngeni ubango ukungunuma demanganengunuma ngadeau faingunuma kpac mangana kpacngunugecde, imoc ngeni kenecnginagoc. 23 Ngeni naso deduaemoc, imohai ubangerec negemma yuengyuma amma sogaibisia, nocac kurumennu bungngina kuneng tomaingina fede. Nga ngic yeneac bangecfocnginango warac profete faka imocngoc profete ayemmegec.

24 Ngicngac dzofinacgoc kecdae, ngeni sowecnginagoc, nocac ngeni wiacngina songeagoc hafoa bic megec wisickeec. 25 Nga ngicngac semeng negebec yaguc angkecdae, ngeni sowecnginagoc. Ngeni kecma herenginaac homegecde. Nga yaguc dzomocgoc kecdae, ngeni sowecnginagoc. Ngeni kecma ubamangang negemma kiacgecde. 26 Amma ngicngacngo dengerengunukecdae, ngeneac deduae, ngeni sowecnginagoc, nocac yeneac bangecfocnginango warac profete ikoha ifingoc dengereyunukecgec.

27 Ngicngac yoacnaac kedzac kpeandae, ngeni ine yofi edengunuduae, ngeni ngabafocngina heresongogoc hoangyunubisia amma ngic ubango ukungunuandae, yeni faka gombunga ayemmebisia. 28 Nga ngic sowecyoac edengunuandae, ngeni yeni kenecyunubisia amma memanganengunuandae, ngeni yeneac numubisia. 29 Nga ngic mongngo munggungga noboc kpeudeu ge munggungga noboha ifingoc wamibesena nga mongngo ngakpiga witiau meudeu ngakpiga mana ifingoc wana mebeso. 30 Nga ngic yeneng gearunac wiac monggac derecgeandae, ge wiac imoc yemmebesena amma mongngo geangga wiac wangecguu monggoc meremma genudeac mi hatahemibesena.

31 Ngic yeneng noc faka angemmegecdeac negensiandae, ngeni faka siriha imocngoc ayemmebisia. 32 Nga ngic goa yeneng ngeneac songo negenggec ngeneng yeneac songo negenggecdeu ngeneac ubangerecyoac homac mi debesonga. Kopocsicmeme ngic yeneng ifingoc ngic damoc yeneac songo negengandae, yeneac songo negenggecde. 33 Nga ngicngac goa faka gombunga angemmekecgec ngeni faka gombunga ayemmegecdeu ngeneac ubangerecyoac homac mi debesonga. Kopocsicmeme ngic yeni imoc ifingoc angandae. 34 Anu ngic ngenearu turung anggec ngeni turunga ifiangoc kpoungemmegecdeac negensigecdeu ngeneac ubangerecyoac homac mi debesonga. Ngic kopocsicnginagoc yeni ifingoc manganameme ogofocngina wiacngina turungagoc yemmeandae. 35 Anu ngeni ine ngabafocngina heregoc yeneac songo negemma faka gombunga ayemmebisia. Amma ngeni turungngina wagec yenearu febeso nga kpougecdeac mi negembisia. Ngeni ifi anggecdeu faka gombungaac bungngina kuneng feude nga ngeneng Mangngina Anutu Engenatoa yeac nambaracfora anggecde. Yeng ngicngac ihoc bahoha nga kichodungnginagoc nga ngic mangana faka gombunga ayemmeude.

36 Mangnginango ngicngac wosoefac ayemmekecde, ngeneng ifi isocngoc wosoefac ayemmebisia.”

37 “Ge ngicngac mi demanganeyunubesena, yoac imoc modacnadeu ngic yeneng ifingoc mi demanganegugecde. Amma ge ngicngac mi isingyununa nga mi desiyunubesena, yoac imoc modacnadeu ngic yeneng ifingoc mi isinggugecde nga mi desigugecde. Nga ngicngac kopocsicngina wana. Ifi anna yeni ifingoc geac kopocsic wagecde. 38 Ngeni wiacngina ngicngac naric yemmebisia, ifi anggecdeu, Kebungo wiacngina turunggeu kemeu kpemindzaiude. Amma monggoc kpakeu wakema kpetinggeu noboha tabunginau mau megecde. Nocac ngeni wiac kpetengina isinggema ngicngac yemmeandae, kpete siriha ifiangoc yeni isinggema turung kpoungemmegecde.”

39 Yesungo monggoc yoac heima yofi edeyunuec, “Ngic kicpisic mongngo kicpisic ogea mong naric mi wangerude, yeri ifi amma yerahafoc tennu kemeecde. 40 Nga negen negengmeme medac mongngo kpoukpouyaac engena mi anude. Kpoukpoungo medacfora hafoangoc kpouyemmedaru wisickeu yeni yeac siric andacgecde. 41 Anu ge tosogaac kicfu gocbisic mong tacdemoc, imoc hemma geangga kicfu ic kebanga fede, imoc ine mi negensiannec, faka imoc naric mi ande. 42 Ifi amma ogogaac yofi mi debesena, ‘Toso, ge negemmana kicgau gocbisic tacde, imoc meickebadeac negenduae.’ Ikocngic, geangga kicfu ic kebanga kuneng fede mi hemma imoc naric mi annade. Ge geangga kicfunac ic kebanga meickemaguc ogogaac kicfu gocbisic tacde, imoc hentegecma naric meickenade.

43 Ic mong gombungau fora mangana naric mi fingerude nga ic manganau fora gombunga naric mi fingerude. 44 Ic sasawa yeni foranginango haniangina mekperagigecde. Ge witic waeyagoc, imohacnac fig icac fora naric mi mesinade nga wainggac fora imoc fareng nga gberafecfunac naric mi mesinade. 45 Wiac gombunga ngic gombungaac ubatohong gombungaunac ereude. Nga ngic mangana yeac tohong manganaunac wiac mangana ereude. Wiac ngic ubahereau wakema fede, enarango imocnoc dekperagiude.

46 Ngeni nocac Kebuna Kebuna kpacnuandae nga yoacna wama mi modacnugecde? 47 Ngic mong ye hama yoacna negemma imoc modacma uaya ifingoc meudeu, ye ngic dafia, imoc edzacngunubade. 48 Ngic mong ye ama meudeac dema bangec usuu peperandzi fingeru imocac witiau wotunga ukuu kemeec, ngic imoc ye isoc. Ye ama seria meecac kia tunggbaungtoango hama ama imoc memanganeudeacsoc mi anec. 49 Nga ngicngac goa yoacna negemma uaya mi meandae, yeni ngic mong ye ama meudeac dema wotunga bangec pereckeau ukuu kemeude, ye isoc. Kia kpeu doku yadima ama imoc kpeu ama imocngo bic barackema mama kpedzamedarec.”

Copyright information for `DED