b(Yesaia 13:10; 34:4)

Mark 13

Anu Yesungo Anutuac womonnunac mama kemmanu medacfora yenearunac mongngo edeec, “Kpoukpou, hoc gombunga gombunga nga ama kuneng kuneng tackende, imoc henna.” Ifi deu Yesungo yofi edeec, “Ama kuneng kuneng tackenu hennec, imoc kecma naso mong haude, imohai wasaingic yeneng imoc sasawa hembarackegecde. Hembarackegec hoc mongngo monggac witiau wagec mi tarude.”

Yesungo Oriwa tikiu Anutuac womong kiwa dindingacfu tacmanu Petoro nga Yakobo amma Yohane nga Anderea, yeneng yegoc tembucfu kecma kpesimigec, “Ge yoac dedang, imoc noc nasoac fingerude nga naso imohai noc soi fingecmanu yoac sasawa imoc seriude?”

Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Ngic mongngo ikocfu wangecngunubacac ngeni henghomema kecbisia. Ngic homac yeneng hama neac kpac kpacma degecde, ‘Ni Messia.’ ifi dema ngicngac homac uba mesufu ayemmegecde.

Dzikactoaac siduc bangec wegenaunac nga bangec hereaunac hau ngeni imoc negemma mi kpidohobisia. Foracngoc, faka ifia fingecbeso. Nga naso wisic wisickea ine imohai bic mi haude. Bangecareng goa yeneng bangecareng ogofocnginagoc dzikac kpema kecgecde. Nga ngictau monggac arengngo ngictau monggac areng yenigoc ngaba angemegecde. Bangec monnu nga monnu usoc meude amma bodinaso fingeckenude. Nga faka yomoc, imoc wiac gboria fingecbeso andeac ngac gadze kiude ifi isoc ande. Imocac ngeni ngenaocngoc garengemema kecbisia. Ngic yeni yoacfu faingunugecde amma kpekpeturang amau dzikacngo ngunugecde. Amma yeni neac amma ngictau nga gawana yenearu yoacfu faingunugec ngeneng ihai namma ni dekperaginubisia.

10 Ngeni bangeha bangeha ngicngac siduc gombung edekpou ayemmegec negendacgecguc 11 ngic mengunuma ngic goa yeneac mariu faingunugecde, ngeni naso imohai, ‘Dafi denide?’ dema mi negengebiribisia. Tiri Asungo naso imohai yoac enacnginau faiude, ngeni imoc debisia. Ngeni yoac imohai degecde, imoc Tiri Asuarunac ambeso. 12 Anu dac mongngo munea enara yeneac mariu faiu yeneng homecfu faigecde nga manggac mongngo medahaac imocngoc anude. Nga nambarac yeneng nonggo mangfocngina deendema ayemmema homecfu faiyunugecde. 13 Nga ngicngac sasawa yeneng neac kpacnaac amma ngeni ubango ukungunugecde. Nga ngic mong ye seserigoc kecmanu nasotoa haude, yeng komoc kpeude.

14 Anu ngic mong ye yoac yomoc osoude, yeng imoc negentegecbeso. Wiac mangac manganea wiac sasawa kpetotieude, imocngo ama kpaeagocfu emma nanu henggecde,
Imoc ama kpetiac. (Danie 9:27; 11:31; 12:11-13)
faka imoc fingeru ngicngac Yudaia bangecfu kecdae, ngeni worama tikiu embisia.
15 Nga mong ye ama witiau tacde, ye kemema ama manau emma wiac mong mi mebeso. 16 Nga mong ye semeng uau nande, ye ngakpi hereha meudeac mi dzigenebeso. 17 Amma ngac heregoc kecdae nga nenggac sabac namuu meyunukecdae, yeni naso imohai ebictoanginagoc anggecde.

18 Naso imohai kpendzeng kuneng siriha mong yombong figerude. Anutungo hanac hanaheaunac bangec sasawa meficgeecfunacngoc erema yaguc kecdimbe, naso imocac manau kpendzeng ifia mong mi fingerec amma ngade naric mi fingecbesande. Imocac amma ngeni wiac imoc nomannasou mi fingerudeac numubisia. 20 Kebungo naso imoc mi mewegenebac dede ngic mongngo komoc naric mi kpebac. Ngic meisingyunuyunuya, yeneac amma naso imoc bic herec herecgea fede.

21 Naso imohai yoac yofi fingerude, ‘Henggec, Messia yei fingecde.’ me, ‘Ye edi fingecde.’ Ngicngac ifi degecdeu ngeni mi negensingyunubisia. 22 Imoc yofiac, ngicngac fingecma ikoc amma degecde, ‘Ni Messia.’ yeni nga profete ikoha yeneng fingecma ngicngac uba mesufu ayemmegecdeac ngicngac tobangyunuma faka kuhagoc nga morora megecde. Amma yeni sing meficgegecdeu ngicngac meisingyunuyunuya ifingoc ikocfu wangecyunugecde. 23 Faka sasawa imoc mi fingecmanu imoc bic edengunuduae. Ngeni imocac negemma henghomebisia.

24 Anu kpendzeng imoc wisickemanu imohai

‘wenackiwa kundung kpeu afokperagia mi fingerude.
25 Nga asomeng yeni kurumennunac fotockema magec kurumenga kurumenga yeneac kuc sasawa kpemindzahegecde.’ b 
26 Naso imohai ngeni Ngicac Medac henggec yeng kuctoaya nga kibikperagitoayagocngo hoennu haude.
Danie 7:13
27 Hama angerofora sueyunuu bangec nga kurumeng tegia noboc noboc wisickede, imohai kenggec yengenaoc ngicngac meisingyunuec, yeni kpedzucyunugecde.

28 Fig icngo hania edekpou angemmeu ngeni imoc negenghomebisia. Fawaya doku doku amma besaiu ngic ngeni yofi negengandae, wenac naso ande. 29 Nga ngeni wiac dedua, imoc fingeru hemma ifingoc yofi negembisia, Ngicac Medac nasoya bic wegenema hama nagu ngadeau nandenoc. 30 Foracngoc, areng yomoc ngeni mi homemagec wiac yomoc fingecdarude, imoc edengunuduae. 31 Foracngoc, bangec nga kurumeng yeri kecma kpac anecde nga neac yoac ine mi kpac anude.

32 Nga faka imoc noc uamemeu amma aua nofu fingerude, imoc mongngo naric mi negenude. Kurumenggac angero yeni imoc mi negenggecde nga Medacngo ifingoc mi negenude. Manggacngosac naso imoc negende. 33 Ngeni garengngina mema ubagbori kecbisia. Nocac ngeni naso mi negendae.

34 Imohai faka yofi isoc fingerude, ngic mongngo amea wama bangec monnu kenudeac negenec. Ifi amma ye amagareng wanacngicfora amaac wiac uanginaacsoc garenggegecdeac uayoac deyemmema nagugareng naguu kicfifi nanudeac edeec. 35 Imocac ngeni ubagbori kecbisia. Minginango ama toforemanu me tofocnac dzongiau me ama werec wereckenggac me asoac nasou dzigeneude, ngeni imoc mi negendae. 36 Ngeni gaufemagec hama ngenembacac yoac yomoc ngeni nga ngicngac goa sasawa edengunuduae. Ngeni imoc negemma ubagbori kecbisia.”

Copyright information for `DED