Mark 6

1Yesungo bangec imoc wama yengena amabangehau kenu medacfora yeneng modacgec. 2Nga sabata naso anu ye kpekpeturang amau emma ngic edekpou ayemmeu ngicngac negemma tacgec yeneng kerectegec amma degec, “Negen negeng imoc merang kpoumiec nga uayoac merang miecac mariango faka kuhagoc ifia mekecde? 3Ye Mariaac medac nga amamemengic. Ye Yakobo nga Yosec amma Yuda nga Simong yeneac dacngina nga naingfora yeni nenanggoc kecdae.” Yeni ifi dema dehesi amma wagec.

4Nga Yesungo yofi edeyunuec, “Profeteac amafora nga sactosofora amma arengfora, yenengsac yeac ewea mi heiandae.” 5Nga ye faka kuhagoc mong yenearu meudeacsoc mi anec. Ye ngic hafeigoc mocgu mocgusac mariango kpesereyunuu ngereegec. 6Nga yeni mi negensinggegecac negenu naric mi anec. Amma ye guruama tackenec, imohai yerecgema edekpou ayemmeec.

7Yesungo medacfora 12 kpacyunuma yohockang yohockang hendzicyunuma asu seuhagoc kporacgecdeac uayoac nga kuc yemmema sueyunuec. 8Amma yeng yofi dema dederecge ayemmeec, “Ngeni singgac mefic mong mi mema yasusac mebisia. Ngeni yaka me hie mi mebisia amma dzo mong fadeng nabehau mi baribisia. 9Ngeni hanitabe faima ngakpi yohockang ine mi mekembisia.” 10Ifi dema yofi edeyunuec, “Ngeni kemma ama monnu kensikegec ngic yeneng ama heingemmegec ngeni ama imohai tacyac angkecgec wisickeu wama amabangec monnu kembisia.

11Nga amabangec monnu kenggec ngic yeni mi hoangngunugecde amma yoacngina mi negenggecdeu ngeni haninginaunac yube kpegec mau amabangec imoc wabisia. Nga ngic yeni imoc hemma haniangina negentegecbisia.” 12Yesungo ifi deu yeni kemma ngicngac ubangina merenggecdeac Anutuac yoac edekpou ayemmegec. 13Amma yeni hadehade nga yafing homac kporacyunugec nga ngicngac hafeigoc kerecngo nadzicyemmema mengereyunugec.

14Yesuac siduc imoc bangeha bangeha sokoma kenu ngictau Herodengo yoac imoc negemma yofi negenec, “Yohane dokunadzicngo homecfunac gborima yarecac amma faka kuhagoc meudeac kuc femide.” 15Ifi degec ngic goa yeneng degec, “Imoc Eria.” nga goango degec, “Ye profete. Profete warac kecgec, yeni isoc.” 16Anu Herodengo ine yoac imoc negemma deec, “Yohane ubea kperecgeai, yennoc gboriec kecde.”

17Nga Herodengo munea Firipoac enema kpara Herodia, ye hamangec mema mekefec. Faka imocac amma Yohanengo Herode yofi edeec, “Ge munagaac enema menec, imoc singngo mi dede.” Ifi deu Herodengo ngicfora edeyunuu Yohane mema witickema witicamau faigec. 19Anu Herodiango Yohaneac herebu negenec. Negenu Herode ye ine Yohaneac kengec kpeu garenggeecac amma Herodiango kpeudeac sing obohoec. 20Imoc yofiac, Yohane ye ngic dindingac nga kpetiac, Herodengo imoc negentegecma henggareng ammikefec. Amma ye yeac yoac negemma naso homac negengyohoc meficgema sifu yoara negenudeac ammiec.

21Kecma Herodiaac naso gombunga mong yofi fingerec. Herodengo fingec fingec nasoyau ngickuneng yeac bageau kecgec nga wasaingicforaac enara amma Gariraia bangecfunac ngicenara, yeni heitaiyunuma neneyaka ohoyemmegec. 22Ohoyemmema tacmagec Herodiaac naroangngo hama kicnginau yegec fedeec. Fedeu Herode nga ngic yegoc yaka negec, yeneng imoc hemma songo negenggec. Imocac amma ngictaungo naroanggac deec, “Ge wiac monggac negemma derecgenenna imoc naric gembade.” 23Dema nemuya monggac kpacfu yofi deseriec, “Ge wiac sasawa derecgenenna gengyombonggebade nga bangecna nobohaac dena mendzicma gembade.”

24Ifi deu naroang ye kemma nonggea kpesimiec, “Ni noc wiacac debade?” deu nonggeango deec, “Ge Yohane dokunadzicac oruha dena.” 25Ifi deu naroang ye imohaingoc ngictau yearu kemma deec, “Yohane dokunadzicac oruha yagucngoc terau faima nennadeac anende.” 26Ifi deu ngictaungo ubaebic meec. Amma ngic tacgec, yeneac kicfu yoac bic deseriecac amma ine imoc wabesonga negenu naric mi anec. 27Nga ye imohaingoc wasaingic mong sueu Yohaneac hatea mehaudeac witicamau kenec. Kemma Yohaneac ubia kperecgema 28hatea imoc terau faima mehama naroang miu naroangngo imoc mekemma nonggea miec. 29Anu Yohaneac medacfora yeneng siduc imoc negemma kemma farenga mehama tonggogec.

30Aposoro yeni monggoc Yesuaru kpeturangge hama wiac sasawa anggec megec nga edekpou ayemmegec, imocac siduc ammigec. 31Nga ngicngac homac yeneng kengha anggecac tacnegeng nga yakaneneac titing mong mi fingerec. Imocac Yesungo medacfora yofi edeyunuec, “Ngeni hagec tembucnina kecnideac nigoc bangec kisiu kemma kecnegembisia.” 32Ifi deu yeni tembucngina gombau emma bangec mong ngiha kpacfu kenggec.

33Kemmagec ngicngac homacngo ine yenemma yenentegecma taong tackenec, imohacnac nedzima warac warac ihai kensikegec. 34Kensikema Yesungo gombaunac mama ngicngac habutoa ifi yenemma yeneac ubahodung negenec. Nocac yeni rama garengngina kpac kecdae, ifi isoc kecgec. Ifi negemma wiac homac edekpou ayemmeec. 35Ayemmema kefu marai anu medacfora yeneng yearu hama degec, “Bangec yomoc ngiha kpac anu naso bic kendacde. 36Imocac ge ngicngac sueyununa ama tackende, imohai kemma yaka bummenec ambisia.” 37ifi degec yeng yofi deec, “Ngeneng yaka yemmegec negec.” Ifi deu merenggec, “Neni kemma 200 denaringo
200 denari imoc burumaka 6ac bungngina isoc ande.
yaka bummehama yemmeni negecdeac denec me?”
38Ifi degec Yesungo yofi kpesiyemmeec, “Ngenearu ic sogong dafiguc fede, ngeni kemma henggec.” Ifi deu kenghemma edegec, “Ic sogong marimong nga kondungyang yohockang metacdimbe.”

39Ifi degec yeng ngicngac kpindzinnu matacgecdeac edeyunuec. Edeyunuu yeni mama goa 100 nga goa 50 ifi habu mema kpindzinnu tackenggec. 41Tacmagec Yesungo ic sogong marimong nga kondungyang yohockang imoc meec. Mema kiwa kurumennu fiu enu kenehema ic sogong tuema medacfora ngicngac gumecyunugecdeac yemmeec. Yemmema kondungyang ifingoc mederema yemmeu medacgec. 42Mema ngicngac sasawango negebec amma 43ic sogong nga kondungyang tosea neti anggec feu kpedzucnegec kemema sakac 12 wakeec. 44Ngic yaka negec, imoc yeneac kpetengina 5 tauseng.

45Nedacgec wisickeu Yesungo ngicngac faiyunuudeac namma medacfora sueyunuu yeni waraima gombau emma Besaida taonnu kenggec. 46Kemmagec ye ngicngac faiyunuma numuudeac tikiu enec. 47Nga ama toforeyemmeu gombango dzohong dzongiau kemmanu Yesungo tembuha yeigeng kefec. 48Kefu medacfora kemmagec ama werec wereckenggac firangngo kenggecfusing haecac puri kpebibiegec. Ifi anggec Yesungo yenemma yenearugeng dzohong witiau titi kemma feracyunubeso anec.

49Ye dzohong witiau titi kenecac yeni hemma ine wosongango hade, ifi negemma kengec amma arohogec 50yeng yofi bic edeyunuec, “Ngeni wosongina makiu, imoc ni, ngeni mi kengecngunuu.” 51ifi dema gombau emma yenigoc taru firang kpac anec. Nga yeni ongangina worau kerectegec anggec. 52Amma yeni herengina dzege dzegea feecac amma yakau faka fingerec, imoc mi negentegecgec.

53Anu yeni dzohong ferecgema Genesarete bangecfu kensikema gombangina dzegegec tarec. 54Taru gombaunac mamagec ngicngac yeneng Yesu bic hensigec. 55Hensima amea amea nedzikemma ngicngac hafeigoc tofou faiyunuma, “Ye ihai me ihai kecde.” imoc negemma ihai meyunu hakecgec. 56Yesungo taonnu nga amabisicfu endaru ngicngac yeneng ngicngac hafeigoc meyunuma didiu faiyunugec ngakpia susiaac witiha kpeseregecdeac derecgegec. Amma kpeseregec, yeni sasawango ngereegec.

Copyright information for `DED