Mark 6

Yesungo bangec imoc wama yengena amabangehau kenu medacfora yeneng modacgec. Nga sabata naso anu ye kpekpeturang amau emma ngic edekpou ayemmeu ngicngac negemma tacgec yeneng kerectegec amma degec, “Negen negeng imoc merang kpoumiec nga uayoac merang miecac mariango faka kuhagoc ifia mekecde? Ye Mariaac medac nga amamemengic. Ye Yakobo nga Yosec amma Yuda nga Simong yeneac dacngina nga naingfora yeni nenanggoc kecdae.” Yeni ifi dema dehesi amma wagec.

Nga Yesungo yofi edeyunuec, “Profeteac amafora nga sactosofora amma arengfora, yenengsac yeac ewea mi heiandae.” Nga ye faka kuhagoc mong yenearu meudeacsoc mi anec. Ye ngic hafeigoc mocgu mocgusac mariango kpesereyunuu ngereegec. Nga yeni mi negensinggegecac negenu naric mi anec. Amma ye guruama tackenec, imohai yerecgema edekpou ayemmeec.

Yesungo medacfora 12 kpacyunuma yohockang yohockang hendzicyunuma asu seuhagoc kporacgecdeac uayoac nga kuc yemmema sueyunuec. Amma yeng yofi dema dederecge ayemmeec, “Ngeni singgac mefic mong mi mema yasusac mebisia. Ngeni yaka me hie mi mebisia amma dzo mong fadeng nabehau mi baribisia. Ngeni hanitabe faima ngakpi yohockang ine mi mekembisia.” 10 Ifi dema yofi edeyunuec, “Ngeni kemma ama monnu kensikegec ngic yeneng ama heingemmegec ngeni ama imohai tacyac angkecgec wisickeu wama amabangec monnu kembisia.

11 Nga amabangec monnu kenggec ngic yeni mi hoangngunugecde amma yoacngina mi negenggecdeu ngeni haninginaunac yube kpegec mau amabangec imoc wabisia. Nga ngic yeni imoc hemma haniangina negentegecbisia.” 12 Yesungo ifi deu yeni kemma ngicngac ubangina merenggecdeac Anutuac yoac edekpou ayemmegec. 13 Amma yeni hadehade nga yafing homac kporacyunugec nga ngicngac hafeigoc kerecngo nadzicyemmema mengereyunugec.

14 Yesuac siduc imoc bangeha bangeha sokoma kenu ngictau Herodengo yoac imoc negemma yofi negenec, “Yohane dokunadzicngo homecfunac gborima yarecac amma faka kuhagoc meudeac kuc femide.” 15 Ifi degec ngic goa yeneng degec, “Imoc Eria.” nga goango degec, “Ye profete. Profete warac kecgec, yeni isoc.” 16 Anu Herodengo ine yoac imoc negemma deec, “Yohane ubea kperecgeai, yennoc gboriec kecde.”

17 Nga Herodengo munea Firipoac enema kpara Herodia, ye hamangec mema mekefec. Faka imocac amma Yohanengo Herode yofi edeec, “Ge munagaac enema menec, imoc singngo mi dede.” Ifi deu Herodengo ngicfora edeyunuu Yohane mema witickema witicamau faigec. 19 Anu Herodiango Yohaneac herebu negenec. Negenu Herode ye ine Yohaneac kengec kpeu garenggeecac amma Herodiango kpeudeac sing obohoec. 20 Imoc yofiac, Yohane ye ngic dindingac nga kpetiac, Herodengo imoc negentegecma henggareng ammikefec. Amma ye yeac yoac negemma naso homac negengyohoc meficgema sifu yoara negenudeac ammiec.

21 Kecma Herodiaac naso gombunga mong yofi fingerec. Herodengo fingec fingec nasoyau ngickuneng yeac bageau kecgec nga wasaingicforaac enara amma Gariraia bangecfunac ngicenara, yeni heitaiyunuma neneyaka ohoyemmegec. 22 Ohoyemmema tacmagec Herodiaac naroangngo hama kicnginau yegec fedeec. Fedeu Herode nga ngic yegoc yaka negec, yeneng imoc hemma songo negenggec. Imocac amma ngictaungo naroanggac deec, “Ge wiac monggac negemma derecgenenna imoc naric gembade.” 23 Dema nemuya monggac kpacfu yofi deseriec, “Ge wiac sasawa derecgenenna gengyombonggebade nga bangecna nobohaac dena mendzicma gembade.”

24 Ifi deu naroang ye kemma nonggea kpesimiec, “Ni noc wiacac debade?” deu nonggeango deec, “Ge Yohane dokunadzicac oruha dena.” 25 Ifi deu naroang ye imohaingoc ngictau yearu kemma deec, “Yohane dokunadzicac oruha yagucngoc terau faima nennadeac anende.” 26 Ifi deu ngictaungo ubaebic meec. Amma ngic tacgec, yeneac kicfu yoac bic deseriecac amma ine imoc wabesonga negenu naric mi anec. 27 Nga ye imohaingoc wasaingic mong sueu Yohaneac hatea mehaudeac witicamau kenec. Kemma Yohaneac ubia kperecgema 28 hatea imoc terau faima mehama naroang miu naroangngo imoc mekemma nonggea miec. 29 Anu Yohaneac medacfora yeneng siduc imoc negemma kemma farenga mehama tonggogec.

30 Aposoro yeni monggoc Yesuaru kpeturangge hama wiac sasawa anggec megec nga edekpou ayemmegec, imocac siduc ammigec. 31 Nga ngicngac homac yeneng kengha anggecac tacnegeng nga yakaneneac titing mong mi fingerec. Imocac Yesungo medacfora yofi edeyunuec, “Ngeni hagec tembucnina kecnideac nigoc bangec kisiu kemma kecnegembisia.” 32 Ifi deu yeni tembucngina gombau emma bangec mong ngiha kpacfu kenggec.

33 Kemmagec ngicngac homacngo ine yenemma yenentegecma taong tackenec, imohacnac nedzima warac warac ihai kensikegec. 34 Kensikema Yesungo gombaunac mama ngicngac habutoa ifi yenemma yeneac ubahodung negenec. Nocac yeni rama garengngina kpac kecdae, ifi isoc kecgec. Ifi negemma wiac homac edekpou ayemmeec. 35 Ayemmema kefu marai anu medacfora yeneng yearu hama degec, “Bangec yomoc ngiha kpac anu naso bic kendacde. 36 Imocac ge ngicngac sueyununa ama tackende, imohai kemma yaka bummenec ambisia.” 37 ifi degec yeng yofi deec, “Ngeneng yaka yemmegec negec.” Ifi deu merenggec, “Neni kemma 200 denaringo
200 denari imoc burumaka 6ac bungngina isoc ande.
yaka bummehama yemmeni negecdeac denec me?”
38 Ifi degec Yesungo yofi kpesiyemmeec, “Ngenearu ic sogong dafiguc fede, ngeni kemma henggec.” Ifi deu kenghemma edegec, “Ic sogong marimong nga kondungyang yohockang metacdimbe.”

39 Ifi degec yeng ngicngac kpindzinnu matacgecdeac edeyunuec. Edeyunuu yeni mama goa 100 nga goa 50 ifi habu mema kpindzinnu tackenggec. 41 Tacmagec Yesungo ic sogong marimong nga kondungyang yohockang imoc meec. Mema kiwa kurumennu fiu enu kenehema ic sogong tuema medacfora ngicngac gumecyunugecdeac yemmeec. Yemmema kondungyang ifingoc mederema yemmeu medacgec. 42 Mema ngicngac sasawango negebec amma 43 ic sogong nga kondungyang tosea neti anggec feu kpedzucnegec kemema sakac 12 wakeec. 44 Ngic yaka negec, imoc yeneac kpetengina 5 tauseng.

45 Nedacgec wisickeu Yesungo ngicngac faiyunuudeac namma medacfora sueyunuu yeni waraima gombau emma Besaida taonnu kenggec. 46 Kemmagec ye ngicngac faiyunuma numuudeac tikiu enec. 47 Nga ama toforeyemmeu gombango dzohong dzongiau kemmanu Yesungo tembuha yeigeng kefec. 48 Kefu medacfora kemmagec ama werec wereckenggac firangngo kenggecfusing haecac puri kpebibiegec. Ifi anggec Yesungo yenemma yenearugeng dzohong witiau titi kemma feracyunubeso anec.

49 Ye dzohong witiau titi kenecac yeni hemma ine wosongango hade, ifi negemma kengec amma arohogec 50 yeng yofi bic edeyunuec, “Ngeni wosongina makiu, imoc ni, ngeni mi kengecngunuu.” 51 ifi dema gombau emma yenigoc taru firang kpac anec. Nga yeni ongangina worau kerectegec anggec. 52 Amma yeni herengina dzege dzegea feecac amma yakau faka fingerec, imoc mi negentegecgec.

53 Anu yeni dzohong ferecgema Genesarete bangecfu kensikema gombangina dzegegec tarec. 54 Taru gombaunac mamagec ngicngac yeneng Yesu bic hensigec. 55 Hensima amea amea nedzikemma ngicngac hafeigoc tofou faiyunuma, “Ye ihai me ihai kecde.” imoc negemma ihai meyunu hakecgec. 56 Yesungo taonnu nga amabisicfu endaru ngicngac yeneng ngicngac hafeigoc meyunuma didiu faiyunugec ngakpia susiaac witiha kpeseregecdeac derecgegec. Amma kpeseregec, yeni sasawango ngereegec.

Copyright information for `DED