b(Yesaia 29:13)
c(Makekeng 20:12; 21:17; Sesememe 20:9; Dedeseri 5:16)

Mark 7

Farisaio nga Yerusarennac mitiac negen negengngic goa yeneng Yesuaru hama kpeturanggema kecgec, imohai Yesuac medacfora goa yeni maringina mi dzuac dzuac yaka menec anggec yenenggec. Imoc yofiac, farisaio nga yudangic sasawango bangecfocnginaac singyoac modacma maringina dzuacmaguc yaka neandae.
Ge imocac hania “Yoac goaac dedekperagi” imohai hennade. Hafac 1130


Amma yeni emenecfunac hama doku nadzic nadziha kpac yaka eng mi menec amma faka goa ifia momoc kpabanggema angandae. Yeni kpakenec nga sokoc amma birikeng ifingoc dzuacmaguc neandae. Ifi anu farisaio nga mitiac negen negengngic yeneng Yesu kpesimigec, “Medacfocga yeni nocac bangecfocnina nga esangabofocnina yeneac singyoac mi modacma maringina mi dzuac dzuac yaka eng menec angandae?” ifi degec yeng yofi edeyunuec, “Profete Yesaiango ngic ikoha ngeneacnoc kpefing fora yombong yofi ohoec,

‘Ngichabu yomoc yeni enacbibicngo sesehenuandae nga herenginango ine neac hereau kecdae.
Yeni ngicngac wiac kpouyemmeandae, imoc ngicac singyoac edekpou ayemmeandae amma ni eng dengerenugec hemba fora kpac angkecde.’ b 
Ngeni Anutuac dedeseriyoac meickema ngic yeneac singyoac hoanggeandae.”

Amma monggoc yofi edeyunuec, “Ngeni ngenang singyoac hoanggeandaeac Anutuac dedeseriyoac meickeyombonggegecde. 10 Mosengo yoac mong yofi deec,

‘Ge nonggo manghocga seseheyurubesena.’ nga ‘Ngic mong ye nonggea me mamaac sowecyoac deude, ye homebeso.’” c 
11 Ngeneng ine yofi deandae, “Ngic mongngo nonggea me mama yofi edema deude, ‘Wiac gemba nanggegudeac dedua, imoc bic Anutuac sese
Sese imoc Hebraio yoacfusing Korban
dedua.’
12 Ifi deu ngeni ngic nonggea me mama meficgeudeac dekpetari ammigecde. 13 Amma ngeni singyoacngina kpabanggema Anutuac yoac semema faka goa ifia homac angandae.”

14 Yesungo ifi dema ngichabu monggoc kpacyunuu hagec yofi edeyunuec, “Ngeni kedzac kpema negentegecdacgec. 15 Wiac mongngo ngadeaunac kemeande, imocngo ngic ubahere naric mi heidzadzu kpeude, kpac. Nga ngic heremanaunac wiac ereande, imocngo ine ngic heidzadzu kpeude. 16 Ngic kedzahagoc kecde, yeng yoac yomoc negembeso.”

17 Ye ifi dema ngicngac wayunuma amau enu medacfora yeneng yoac heima deec, imocac kpesimigec yofi edeyunuec, 18 “Ngeni negen negentegecngina kpac, ifi isoc kecdaengoc. Ngadeaunac wiac mong heremanau kemeande, imocngo naric mi heidzadzu kpeude, ngeni imoc mi negentegecdae me? 19 Wiac imocngo ubanginau mi kemeandeac hereu kemema isinggeu keractennu kemeude.” Yesungo ifi dema yaka sasawa nenideac desorongaiec. 20 Amma torokpema yofi deec, “Wiac mong ngic ubahereunac ereande, imocngo ine heidzadzu kpeude.

21 Nga ngic ubahereunac wiac yofia ereande, negen negeng mangana nga Kaiserofaka amma hamangecfaka nga ngickpekpe amma eweeneng mewa nga kic hodung amma manganaac areng meme nga ikoc faka amma faka sicsauha nga keracmangang amma desureyoac nga sebiengeng amma ubafong, 23 imoc sasawango ubahereunac erema ngic heidzadzu kpeude.”

24 Anu Yesungo yacma imohacnac kenec. Kemma Tiro nga Sidong amabangecfu kensikema ama monnu enec. Enu ngicngac yeni taong imohai siduha mi negenggecdeac, ifi negenec amma ye ine sufuma tarudeac obohoec. 25 Ammanu imohaingoc Sirofoinikia bangecfunac grikngac mongngo haec. Hama Yesuac haniu makpema naroanga asu seuhagoc kporacmiudeac derecgemiec. 27 Derecgemiu Yesungo yofi edeec, “Nambarac yeni yaka warac warac nema gebecyunubeso. Nambarac yeneac yaka wangecyunuma kasi yenearu ukunide, imocngo faka gombunga kpac.”

28 Ifi deu ngacngo meremmiec, “Kebu, imoc negenduae, amma kasi yeni sifu nambarac yeneng yaka kisisickegec tebo bageau maande, imocsac neandae.” 29 ifi deu Yesungo yofi edeec, “Ge yoac ifi denecac kenna, hadehade ye naroangga bic wadac.” 30 Ifi deu ngac ye ameau kemma henu hadehadengo naroanga bic wau naroang ye fefeau waickema feec.

31 Yesungo Tiro bangecfunac dzigenema Sidong taong ferecgema Dekaporisi
Dekaporisi imoc titiha taong 10.
bangecfu sing kemma Gariraia dzohonnu kensikeec.
32 Kensikemanu ngicngac yeneng ngic mong kedzacfong nga yoac dedeac enara ebiria, ye mehama Yesu mariango kpesereudeac desambic ammigec. 33 Ifi degec negemma ye ngichabu yenearunac meickema ngic ngadeau faiu nanu gbongango kedzahau faima mariau sofohoma nedzaranga kpesereec. 34 Kpeserema kurumennu fiu enu asu heima deec, “Effata!” Imocac titiha yofi, “Ge sarina!” 35 Ifi deu ngic kedzaha bic sariu nedzaranga monggoc merenu yoac tongganang deec.

36 Ifi deu Yesungo faka fingerecmoc, imoc ngicngac yeneng mi deyadigecdeac seria yombong deracyunuu yeni ine imoc monggoc deyadiyombonggema degec. 37 Ifi degec ngicngac yeni homac wareckema kerectegec amma degec, “Ye wiac sasawa mema kecde, imoc ngereeyombonggedacde. Ye ngicngac kedzacfong yeneac kedzac mesariude nga yoacngina kpac, yeni yoac meficgeyemmeude.”

Copyright information for `DED