a(Marekai 3:1)

Matthew 11

Yesungo medacfora 12 dederecge ayemmedaru wisickeu amabangec imoc waec. Wama taonnginau siduc gombung edekpou ayemmeudeac kenec.

Anu Yohanengo witicamau tacma Kristongo ua meec, siduc imoc negemma medacfora yearu sueyunuu kemma kpesimigec, “Ngic hanemmeudeac dedea, imoc ge me neni monggac tomai kecbisina?” Ifi degec yeng yofi deec, “Ngeni kemma wiac hennegeng andae, imocac siduc Yohane ammibisia. Ngicngac kicpisic yeni kicfifi andae nga hanimangang yeni sing kengkecdae amma ngicngac kukuseringinagoc yeni sebingina ngereeu kecdae. Kedzacfong yeneng yoac negemma kecdae nga homemea yeneng gborima kecdae amma ngic makpekpea yeneng siduc gombung negengkecdae. Nga ngic mong ye neac negemma herea mi buude, ye kenehagoc.”

Anu Yohaneac medacfora yeni kemmagec Yesungo yeac haniaya dekperagima habutoa yofi edeyunuec, “Ngeni bangec kisiu noc wiac henggecdeac kenggec? Komba mong firangngo kpeu kockpac ande, ngeni imoc henggecdeac kenggec me? Imoc kpac. Imocac noc wiac hembesonga kenggec? Ngic mong wambaya kibiagoc me? Negenggec, ngic wambangina kibia gombunga heiandae, yeni ngictau yeneac amau kecandae. Ngeni profete mong hembesonga kenggec me? Yennoc profete goa sasawa feracyunude, ifi deduae. 10 Yeacnoc yofi oho ohoya fede,

‘Negenna, ni enacdedena sueba yeng waraigemma singga mengeregenude.’ a 
11 Foracngoc, ngic ngacfunac fingecgec, yenearunac mongngo Yohane dokunadzic naric mi ferahaec, kpac. Nga kurumeng eucererenggac manau mamea kecde,
Yesungo yengenaac negemma yofi deec, “Kurumeng eucererenggac manau mamea kecde” Anutungo ye ferahedeac ifi deec.
yeng Yohaneac engena.
12 Nga Yohane dokunadzicngo uaya hanaheecfunac erekecma yaguc ande, ngicngac yeni kurumenggac eucerereng mebesonga ua serima meandae. 13 Profete sasawa nga Moseac dedeseriyoac, imoc yeni kpefingyoac deerekecmagec Yohanearu hasikede. 14 Nga ngeni yoac yomoc hoanggebeso negengandae isoc yofi deduae, Eriango haudeac degec, imoc yenoc.(Marekai 4:5) 15 Kedzahagoc yeng yoac yomoc negembeso.

16 Nga areng yofinenggac kecdae, yeni fakangina yofi. Nambarac yeni sobennu tacma ogofocngina yeneac kpacandae, 17 ‘Neni kungac fifini ngeni ine yegec mi fededau nga ubahodung yegec heini ngeni mong mi kiacdau.’ 18 Yohanengo hama nenedoku mi neu yeni hemma degec, ‘Ye yafingagoc.’ 19 Nga Ngicac Medacngo hama nenedoku neu hemma deandae, ‘Henggec, ye nenedoku efea mi nekecde nga ye takesimeme ngic nga manganameme ngic yeneac ogongina.’ Anutuac negen negentegec, imoc gombunga ande, imoc uayango dede.”

20 Yesungo guruama goau faka kuhagoc homac meu ngicngac homacngo hemma ubamereng mi anggecac ye dehou ayemmema yofi edeyunuec, 21 “Koradzing nga Besaida ngicngac, ngeni sowecnginagoc. Ngenearu kucfaka homac bic fingerec, kucfaka ifia Tiro nga Sidong taonnu fingecbac dede ngicngac yeni kopocsicnginaac amma ubamanganggac wamba bic heima hama nadzicma ubamereng ambau. 22 Ni edengunuba, ising ising nasotoau Anutungo Tiro nga Sidong areng yeneac ubamangang negemma turunga efeanec yemmeude amma ngeni ine turunga ebiriangoc ngemmeude. 23 Nga Kafanaung taong, geng kurumennu ennadeac ifi negengannec, imoc kpac yombong. Yeni homecac amau megu keme kemeac siric annec. Faka kuhagoc gearu fingerec, imocngo Sodong taonnu fingecbac dede Sodong ye naso yofinenggac febacngoc. 24 Nga edengunuba negenggec, turung kpoukpou nasou Sodonggac areng yeni turunga efeanec ayemmegecde nga ge ine turunga meebirima anggenggecde.”

25 Naso imohai Yesungo yofi deec, “Manggac, kurumeng nga bangec mingina, ngicngacareng negen negentegecnginagoc nga fitira andae, geng yeni wiacga sasawa yomoc mesufuyemmenec. Amma nambaracbisic bisic, yeni ine wiac yomoc mekperagiyemmenec, imocac dengereguduae. 26 Oc Manggac, ge imoc hemma ubaga ngereede. 27 Mannango wiac sasawa nenu neng imoc mekecduae. Nga ngic mongngo Medac naric mi negemmide, Manggacngosac negemmide. Ifi isocngoc mongngo Manggac naric mi negemmide, Medacngosac ine ye negemmide. Amma Medacngo ngicngac meisingyunuma edzacyunuande, yeneng ifingoc Manggac negemmigecde.

28 Ngicngac uatoa mema kucmama kecandae nga ebic homac tofohoandae, ngeni nearu hadacgec neng kecnegeng ngemmebade. 29 Ngeni hama tofona miacma tofohoma negen negeng nearunac megec. Ni wosonomang nga memaemema kecduae. Ifi anu ubaonganginango kecnegeng meficgeude. 30 Neac tofona imoc yumea nga tofo witiau wiac dzegeanduae imoc efea.”

Copyright information for `DED