a(Yesaia 6:9-10)
b(Mitiyegec 78:2)

Matthew 13

Uameme imohaingoc Yesungo amaunac mama dzohong tegiau kemma tarec. Tacmanu habutoa kunengngo yombong yearu kenggec ye gombau emma tacmanu ngicngac habutoango dzohong tegiau nanggec. Nanggec yeng yoac heima yoac homac edeyunuma yofi deec,

“Gbome kpegi kpegingic mongngo gbome kpegiudeac uau kenec.
Kemma gbome kpegiu gbome goango mama sinnu heiu neng yeneng hama nedacgec. Nga goango harongannu heiu ihai bangec efeanec feecac imoc bic nemonggema ereec. Amma gbome godea homac mi faiecac wenacngo erema kpeu ururuema homeec. Nga goango haseng manau heima nemonggeu hasengngo yadima gbome heihomeec. Nga gbome goango bangec gombungau heima fora fingerec. Imohanac goau 100 fingerec nga goau 60 amma goau 30 fingerec. Kedzahagoc yeng yoac yomoc negembeso.”

10 Anu medac yeneng yearu kemma kpesimigec, “Ge dafiac yoac heima edeyunuannec?” 11 Ifi kpesimigec Yesungo yofi merengyemmeec, “Kurumeng eucererenggac negen negeng sufu sufuya, imoc ngeneng negenggecdeac ngemmengemmea. Nga imoc ine yeni mi yemmeyemmea. 12 Ngic mong wiac goa femide, ye wiac homac monggoc migec mekefude. Nga mong ye wiac mong mi mekecde, yearunac wiacbisic mekecde, imoc ifingoc wangecgecde. 13 Ngicngac yeni kic fima mi hendae nga kedzac kpema sifu wiac mong mi negentegecgecde. Imocac amma yoac heima edeyunuanduae. 14 Nga profete Yesaiango yoac deec, imoc yenearu fora fingecde,

‘Ngicngac kedzacngo negen negeng, yeni imoc negemma naric mi negentegecgecde. Amma kicngo heheng yeni imoc hemma naric mi hentegecgecde.
15 Ngicngacareng yomoc yeni herengina tondzera nga kedzacnginango yoac negenggecdeac ebiridae amma kicnginango wiac henggecdeac mepisickegec. Yeni kicnginango wiac mong hembauac nga kedzacnginango negembauac amma negen negengnginango wiac mong negentegecbauac, imoc yeni ubangina dafiu dzigeneu mengereyunubade.’ a 
16 Nga ngicngac kicpisic nga kedzacfong kpac, ngeneac kickedzacngina kenehagoc. 17 Foracngoc, profete nga ngic fakangina dindingac homacngo warac kecgec, yeni wiac ngeni hengandae, imoc hembeso songo negemma sifu mi henggec. Nga ngeni wiac kedzacnginango negengandae, yeni imoc kedzacngo negembeso ayemmeu ifingoc mi negenggec.”

18 “Imocac ngic gbome kpegiec, imocac yoac heiheiac hania deba ngeni negenggec. 19 Ngic mongngo eucererenggac yoac kedzahango negemma mi negentegeru mangana minginango hama gbome hereau homec homera, imoc bic meickeude. Imoc wit gbomea sinnu heiec, siriha imocacsoc ande. 20 Nga gbomea harongannu heiec, imoc ngic mongngo eucererenggac yoac negemma songogoc bic hoanggeude, ye isoc. 21 Hoanggeu imocngo ubeau godo mi mema naso wegenanecsac feude. Nga Anutuac yoacac amma kpendzeng me yunukporacfaka yearu fingeru ye makpeude. 22 Nga gbomea hasennu heiec, imoc ngic mong ye eucererenggac yoac negemma kefude, ye isoc. Ye yoac negenu kekecac negengyohoc nga dzofinacac faitobangfaka imocngo yadima yoac imoc heihomeu fora mong mi fingerude. 23 Nga gbomea bangec kerehagocfu heiec, imoc ngic mong ye eucererenggac yoac negemma negentegerude, ye isoc. Ngic ifia yearunac goango fora 100 nga goango 60 amma goango 30, ifi fingerude.”

24 Yesungo yoac mong heima yofi edeyunuec, “Kurumenggac eucerereng imoc ngic mongngo uayau kemma witgbomea gombunga kpegiec, siriha imocacsoc ande. 25 Ngic ye kpegima kenu amaareng yeni tofocnac gau fedacmagec ngabango ine hama kpindzing mangana ifingoc wit botuhau kpegima kenec. 26 Nga wit imoc nemonggema erema fora fingecmanu kpindzing manganango ifingoc nesarima ereec. 27 Ifi anu wanacngic yeneng hama mingingngina edegec, ‘Kunennina, ge uau gbome gombunga kpeginec anu kpindzing mangana imoc ine damohacnac erede?’ 28 Ifi degec yofi edeyunuec, ‘Ngabangic mongngo imoc andac.’ Ifi deu degec, ‘Neni kemma kpindzing mangana imoc taima ukunide, ge ifi negennec, me?’ 29 Ifi degec yeng yofi edeyunuec, ‘Kpac, ngeni kpindzing taidimbe dema wit ifingoc taibauac amma wagec.’ 30 Wit nga kpindzing yerahafocngoc yadimaec kpememe naso hau kpememengic yofi edeyunubade, ‘Ngeni hanahema kpindzing taima dedeckema gerecfu ukugec dzebeso. Nga wit ine mekpedzuc amma semengamanau faigec tacbeso.’”

31 Yesungo yoac mong heima yofi edeyunuec, “Kurumenggac eucerereng imoc mastet gbomea isoc, ngic mongngo imoc mekemma uayau homerec. 32 Mastet gbomea, imoc gbome sasawa yeneac kapiangina. Amma ye yadima semeng uaac mondzang feracyunuma ic wegena anu sawau neng yeneng hama fawau faec heiandae.”

33 Anu Yesungo yoac mong heima yofi edeyunuec, “Kurumenggac eucerereng imoc yis isoc. Ngac mongngo farawa 20 kg mema uuha yisgoc yerecgema meu hafoangoc yisagoc anude.” 34 Yesungo yoac deec, imoc yoacfu sasawa heima ngicngac habutoa edeyunukefec, ye eng mong mi edeyunuec. 35 Profete mongngo yoac yofi deec,

“Ni yoac heima deba, imoc enacnaunac maudeac ande nga wiac warac kundunnu sufu sufuya feec nga wiac ngade fingecbesande, imocac yoac debade.” b 
Yoac imoc fora fingerudeac Yesungo yoac heimasac yoac edeyunukefec.

36 Anu ye habutoa faiyunuma amau enu medacfora yeneng yearu emma degec, “Ge yoac heima kpindzing mangana uau erede dedang, imocac hania dekperaginemmena negenni.” 37 Ifi degec yeng yofi merengyemmeec, “Ngicac Medacngo gbome gombunga kpegima kecde. 38 Semeng uaya imoc bangectoa bangec amma gbomea gombunga imoc eucererenggac nambaracfora. Nga kpindzing mangana imocngo mangana minginaac nambaracfora. 39 Nga ngabangicngo gbome uau kpegiec, imoc mangana mingina. Nga fora kpememe naso, imoc naso wisic wisickea, imocac nasotoa. Uangic imoc angero. 40 Yeneng kpindzing mangana taima gerecfu ukugec dzeude, nasotoau ifi isoc fingerude. 41 Imohai Ngicac Medacngo angerofora sueyunuu yeneng yeac amabangehaunac wiac kopocsic meficgeande amma ngicngac kopocsic mekecdae, imoc sasawa kpezucyunudacma 42 gerecyadau ukuyunuu kemegecde. Ihai ngicngac kiacma enacngina kisaranggema kecgecde. 43 Nga ngicngac kpetiac yeni Mangnginaac eucererennu wenackiwa isoc kperagima kecgecde. Kedzahagoc yeng yoac yomoc negembeso.”

44 Yesungo monggoc yofi deec, “Kurumenggac eucerereng imoc ngic yeneng dzofinac ua monnu sufugec, ifi isoc. Ngic mongngo ihai kemma imoc meficgema monggoc mesufuec. Mesufuma ubangerec kuneng negemma kemma wiara sasawa suema dzo mema kemma ua imoc bummeec. 45 Anu monggoc yofi, kurumenggac eucerereng imoc kubu gombunga buma kuneng kubu faifaingic mongngo hofocma kefec, ifi isoc. 46 Hofoc kecma kubu mong buma kuneng yombong meficgeec. Meficgema kemma iwaiya sasawa sueu dzo kirecgeec. Kirecgeu hama imocngo kubu imoc bummeec.

47 Ni monggoc deba negenggec, kurumenggac eucerereng imoc ufic mong isoc. Ngic yeni ufic dzohonnu ukugec kemema kondung yang hania hania meande. 48 Ukugec dzohonggac yangngo uficfu wakeu tegiau kpedzigec ereec. Ereu ngic yeni kondungyang nenea isinggema otou faigec nga mi nenea, imoc ukugec. 49 Naso wisic wisickea imohai faka ifi isoc fingerude. Angero yeneng kemma ngicngac manganameme areng kecdae, yeni ngicngac dindingac yeneac botucfunac meicyunuma 50 gerectoau ukuyunugec kemegecde. Kemema yeni ihai kiacma enacngina kisaranggema kecgecde.” 51 Yesungo ifi dema kpesiyemmeec, “Ngeni yoac imoc sasawa negentegecdae me?” Ifi deu degec, “Oc.” 52 Ifi degec yofi edeyunuec, “Imocac mitiac negen negengngic kurumeng eucererenggac negen negeng mema kecandae, yeninoc ama monggac mingina, ye isoc andae. Yeng tohongaunac wiac esea nga gboria memaude.”

53 Yesungo yoac heima imoc dedacma amabangec imoc wama 54 yengena amabangehau kenec. Kemma kpekpeturang amanginau emma edekpou ayemmeu ngicngac yeneng imoc negemma kpidohoma degec, “Ngic yomoc ye negen negentegec nga kucfaka imoc dahacnac mema mekecde? 55 Ye amamemengic yeac medacnoc. Nga nonggea kpara Maria amma ye Yakobo nga Yosec nga Simong amma Yuda yeneac dacngina. 56 Nga naingfora sasawa yeni nenanggoc kecdae. Yeng negen negeng imoc dahacnac meec?” 57 Yeni ifi dema Yesuac yoac nga uayaac dehesi amma wagec. Ifi anggec Yesungo edeyunuec, “Profete yeni yenang amanginau nga amabangecnginau, imohaisac kpacngina kpac kecdae.” 58 Anu ngicngac yeni mi negensinggegecac amma yeng imohai kucfaka efeanecsac meec.

Copyright information for `DED