Matthew 18

Naso imohai medac yeneng Yesuaru hama kpesimigec, “Kurumenggac eucerereng, imocac arennu merang kuneng kecde?” Ifi kpesimigec Yesungo nambarac yenearunac mong kparec. Kparu kenu ye botucnginau faiu nanu yofi deec, “Foracngoc, ngeni ubangina mi merenggecde amma nambarac yeni isoc mi anggecdeu kurumenggac eucererennu naric mi enggecde. Imocac ngic mong ye memaemema medac yofia, yeac siricfu kefude, yeng kurumenggac eucererennu kuneng kefude. Nga mong ye nambarac yenearunac mong yofia neac kpacfu hoanggeude, yeng ni hoannuude.

Nga nambarac kapia yenearunac mong ni negensinnude, ye mongngo ngombonggeu sing segeudeu faka yomocngo yearu ngereebac. Ye yagucnoc dzamandzingtoa ubiau ubahemima kondung keme kemeau ukugec kemebac. Bangectoa bangec yomocac ngic manganaac ngombonggema ogofocngina kopocsicfu faiyunuandae, yeni sowecnginagoc. Nga faka imoc fingerude, amma ngic mong ye faka imoc fingerudeac ngombonggeude, ye ebihagoc. Ge haniga me mariga mongngo anggenu kopocsic meficgenadeu geng imoc herecgema ukuna kembeso. Hanimariga hafoangoc kecma gerec wisic wisickea kpac, imohai ukugugec kemebanggac, hani mangang me hanimariga tegec tegera kecma kekecseriu ennade, imoc ine ngereeude. Me kicga mongngo anggenu kopocsic meficgenadeu geng kicga meickema ukuna kembeso. Ge kicga yohockanggoc kecma hofeac gerecfu ukugugec kemebanggac kicga nobohagocsac kecma kekecseriu ennade, imoc naric anude. 10 Ngeni nambarac kapia, yenearunac mong ubango mi ukubisia. Ni edengunuba negenggec, nambarac yeneac angerofocngina kurumennu kecdae, yeni nasosoc Manna kurumennu kecde, yeac kicmesuya hengkecdae. 11 Nga Ngicac Medacngo ngicngac sufu sufuya, yeni ebicfunac kpedzucyunuma meyunuudeac maec.

12 Ngic mong ye ramafora 100 mekecde, imohacnac mong kemma sufuu yofi anude. Ye ramafora 99 tikiu wayunuu nanggec kemma sufudacmoc, imocnoc hoforude. 13 Hofockecma meficgema yeac ubangerec kuneng negenude. Nga 99 mi sufugec, yeneac ubangerec negengande, imoc ferahema sufuec, yeac ubangerec kuneng negenude, imoc fora yombong. 14 Nga Mangngina kurumennu kecde, yeng ifi isocngoc areng kapia yomoc, yenearunac mongngo mi sufuudeac negemma kecde.

15 Ogoga mongngo gearu kopocsic meficgeudeu ge kenna yegoc tembucngira tacma imoc deficgemina. Nga yeng yoacga negenudeu ge firang anna ye geac ogoga monggoc anude. 16 Nga ye yoacga mi negenudeu geng ine ngic mocgu me yohockang meyuruna ngenahafoc ebic imoc mengeregecdeac tacbisia. Ifi amma ngic yohockang me harebec dede sasawa demeseri ambisia.(Dedeseri 19:15) 17 Nga ye yoacngina mi negenudeu ngeni ine kemma kpebung edeyunubisia. Edeyunugec yeng kpebung yeneac yoac ifingoc waudeu ine ngic imoc henggec ye ngic Anutu mi negemmidae nga takesimemengic, yeni isoc ambeso. 18 Foracngoc, ngeni bangecfu wiac sasawa dzegegecde, imoc kurumennu ifingoc dzege dzegea feude. Nga ngeni bangecfu wiac yungecdacgecde, imoc kurumennu ifingoc yungec yungera feude. 19 Imoc yofiac, yei bangecfu ngicngac yohockang me harebecngo neac kpacfu kpeturanggema tacgecdeu ni botucnginau kecbade. Imocac ngenearunac yohockangngo uba mocgu amma wiac monggac me monggac kpesiecdeu Manna kurumennu kecde, yeng negengngecmema imoc ngemerude.”

21 Anu Petorongo Yesuaru hama kpesimiec, “Kebu, ogonango nearu kopocsic meficgeudeu naso dafiguc kopocsiha wabadeac negennec? Atac 7 soha ande me?” 22 ifi deu Yesungo yofi meremmiec, “Atac 7 kpac, atac 70 namma ende imocac deduae. 23 Imocac kurumenggac eucerereng imoc ngictau mong ngic homac mingingngina kefec, ye isoc. Nga yeng wanacngic yeni yearu turungngina kpougecdeac nasoya faiec. 24 Faiu hagec turungnginaac ising ising ua hanaheu ngic mong ye turunga kifa 150 tausenggac uabung, imocacsoc feec, ngic imoc yearu mehagec.
Yesu ye 10 tauseng tarantong deec. Tarantong imoc dzotoangina anec. Nga 10 tauseng imoc kpetetoangina anec. Imocac witiau mi osogec.


25 Nga ye turunga imoc kpouudeac obohoma minginango edeu yengena nga enemmedacfora minging monggaru sueyunuma wiara sasawa suedacma, imocngo dzo kirecgeu turung imoc kpac anudeac deec. 26 Ifi deu wanacngic ye imoc negemma minginaac kicfu makpema deec, ‘Kunenna, ge neac ubaga manganeu tomaina kecmana turunna kpoudacbade.’ 27 Ifi deu minginango yeac ubea manganeu yoara nga turunga momoc waec.

28 Anu wanacngic ye ngadeau kemeec. Kemema ine wanacngic ogea mong yearu turunga uameme 100ac uabung
Ye 100 denari deec.
feec, ye meficgeec. Meficgema ye mendanggema ubea mendzicma deec, ‘Neac turunna gearu fede, imoc bic kpounendacna.’
29 Ifi deu wanacngic ogeango imoc negemma yeac kicfu makpema desambic ammima deec, ‘Ge neacnec ubaga manganeu tomai kecmana turungga imoc ngade kpoubade.’ 30 ifi deu ogeango yeac yoac wama turunga kpoudacmaguc maudeac mekemma witicamau faiu tarec. 31 Taru wanacngic ogofocngira yeneng faka imoc hemma ubangina homac manganeu negenggec naric mi anec. Nga yeni kemma faka fingerec, imoc sasawa mingingngina edegec. 32 Edegec mingingnginango wanacngic imoc deu hau edeec, ‘Ge wanacngic mangac manganea. Geng desambic anenna turungga sasawa wadua. 33 Nga neng geac ubana manganeu turungga wadua, ge ifi isoc wanacngic ogogaac ubaga ifingoc manganeu turunga wabanggacsoc.’ 34 Ifi dema minginango herebu negemma ngaba ammima witicamagareng yeneac mariu faiec. Faiu wanacngic ye turung imoc sasawa kpoudacmaguc maudeac deec.

35 Anu ngeni sasawango ogofocngina tembuc tembuc yeneac kopocsic ubaherenginango yombong mi wagecdeu Manna kurumennu kecde, yeng siriha ifingoc ngeni angemmeude.”

Copyright information for `DED