a(Makekeng 20:12-16; Dedeseri 5:16-20; Sesememe 19:18)

Matthew 19

1Yesungo yoac imoc dedaru wisickeu Gariraia bangec wama Yudaia bangecfu Yodang nobocgengau kenec. 2Kenu ngicngac habutoa kuneng yombong ye modacgec yeng ngicngac hafeinginagoc mengereyunuec.

3Anu farisaio yeneng yearu hama faitobannu faigecdeac kpesimigec, “Ngic ye enema wiac hania haniaac amma waude, singngo imoc dede me?” 4Ifi degec Yesungo meremma yofi edeyunuec, “Fingec fingec minginango hanahema deu ngic nga ngac anecde, ifi meficyuruec. Ngeni imocnoc osonegeng angandae.(Fingec fingec 1:27; 5:2) 5Ye meficyuruma yofi deec, ‘Imocac amma ngic ye nonggomama wayuruma enemaaru kpeketaheu yegoc sebi mocgu anecde.’(Fingec fingec 2:24) 6Ifi anecdeac yeri yohockang monggoc mi andape, kpac. Yeri sebi mocgu anecdeac yofi ande, Anutungo wiac dzegeec, imoc ngicngo naric mi herecgebeso.”

7Deu degec, “Nga dafiac Mosengo dedeseri yofi nemmeec, ngic mongngo ngac wawa kibi ohoma ngac miu ngac ye wau kembeso?” 8Ifi degec Yesungo yofi deec, “Ngeni ngic ubaseri nga herengina dzege dzegea, imocac Mosengo enengfocngina wayunugecdeac kpae mi heiec. Nga hanac hanaheaunac ereec sing ifia mong mi feec. 9Ni ine yofi edengunuba, ngic mongngo enema serofaka mi ammanu ye eng wama ngac mong meude, ngic imocngo serofaka anude.”

10Ifi deu negemma medacfora yeneng degec, “Eweeneng yereac botucfu faka ifia fedeu eweeneng kekec kecnide, imoc gombunga yombong kpac.” 11Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Yoac yomoc goa yenearu mi heiude. Yoac imoc ngic yemmeyemmea yenearusac heiude. 12Ngic goa yeni nonggo heremanaunac kufing fingecgec. Nga goa yeni ngicngo faka ayemmegec kufing anggec amma ngic goa yeni kurumeng eucererenggac amma kufing isoc kecandae. Ngic mong ye yoac imoc yearu heide, yeng imoc mebeso.”

13Anu ngicngac yeneng nambaracfocngina kapiabisic Yesuaru meyunu kemma negenggec, “Yeng mariango nambarac witinginau faima numuyemmeude.” ifi anggec medacfora yeneng kpetariyemmegec. 14Yesungo ine yofi deec, “Nambaracbisic bisic yeni nearu naric hagec. Ngeni kpae mi heiyemmegec. Kurumenggac eucerereng imoc nambaracbisic bisic yofia yeneac.” 15Ifi dema maria witinginau faima kenecyunuu wisickeu ye amabangec imoc wama monnu kenec.

16Negenggec, ngic mongngo Yesuaru hama deec, “Kpoukpou, ni noc faka gombunga angkecma kekecseri mebai?” 17Ifi deu yeng yofi deec, “Ge wiac gombungaac ni mi kpesinenna. Mocgungo gombunga kecde. Nga ge kekecseriu embesonga dema dedeseriyoacnina tofohobesena.” 18Ifi deu deec,

“Dedeseriyoac damoc tofohobadeac denec?” ifi deu Yesungo yofi deec, “Ge ngicngac mi yunuhomebesena nga kaisero mi ambesena nga hamangec mi mebesena amma enacfu faifai mi ambesena.
19Ge nonggo manghocga seseyurubesena amma geangga anggengande, siriha imocngoc ogofocga heresongogoc hoangyunubesena.” a 
20Ifi deu sebigboringic yeng deec, “Ni imoc sasawa modacanduae. Nga noc wiacac monggoc kpedadanggebade?” 21Deu Yesungo yofi edeec, “Ge ngic dindingac hafoangoc kecbesonga negennec isoc, yofi anna. Kemma wiacga sasawa suedacma hiedzoga mema ngicngac makpekpea yemmebesena. Ifi anna kurumenggac dzofinac fingecgenu hama modacnubesena.” 22Ifi deu sebigboringic ye dzofinaha homac femiecac yoac imoc negemma ubaebic mema kenec.

23Kenu Yesungo medacfora yofi edeyunuec, “Foracngoc, ngic mong dzofinactoagoc, ye kurumenggac eucererennu enudeac ambibieude. 24Amma monggoc deba negenggec, kamerengo bungic singau engeng, imoc ua efea nga ngic dzofinacgoc yeng Anutuac eucererennu engeng, imocngo ine uatoayagoc.” 25Ifi deu medac yeneng yoac imoc negemma kpidohoma kerectegec yombong amma degec, “Ifi anu merang naric komoc kpeude?” 26Ifi degec Yesungo yenemma yofi deec, “Ngic ngeni imoc obohoma wagecde nga Anutungo wiac sasawa naric meude.” 27Ifi deu Petorongo deec, “Negenna, neni wiacnina sasawa wadacma modacguma kecdimbe. Imocac neni noc wiac menide?” 28ifi deu Yesungo yofi edeec, “Foracngoc, kecma wiac sasawa gboria fingerude, naso imohai Ngicac Medacngo kurumenggac kuc nga kibikperagiaac ngictautatahau tarude. Nga ngic modacnuandae, ngeni ifingoc ngictautatac 12 imohai tacma Israeac kisic 12, yeneac fakangina isinggema desigecde. 29Nga ngicngac kpacnaac amma amafocngina me dacmunafocngina me nonggo mangfocngina me nambaracfocngina me bangecngina wagec, ngeni sasawango wiac imocac naso 100 monggoc megecde nga kekecseringo maridzomingngina ambesande. 30Ngic warac warac kecandae, yenearunac ine homacngo ngadea anggecde nga ngadea kecdae, yenearunac homacngo warac warac anggecde.”

Copyright information for `DED