a(Makekeng 20:12-16; Dedeseri 5:16-20; Sesememe 19:18)

Matthew 19

Yesungo yoac imoc dedaru wisickeu Gariraia bangec wama Yudaia bangecfu Yodang nobocgengau kenec. Kenu ngicngac habutoa kuneng yombong ye modacgec yeng ngicngac hafeinginagoc mengereyunuec.

Anu farisaio yeneng yearu hama faitobannu faigecdeac kpesimigec, “Ngic ye enema wiac hania haniaac amma waude, singngo imoc dede me?” Ifi degec Yesungo meremma yofi edeyunuec, “Fingec fingec minginango hanahema deu ngic nga ngac anecde, ifi meficyuruec. Ngeni imocnoc osonegeng angandae.(Fingec fingec 1:27; 5:2) Ye meficyuruma yofi deec, ‘Imocac amma ngic ye nonggomama wayuruma enemaaru kpeketaheu yegoc sebi mocgu anecde.’(Fingec fingec 2:24) Ifi anecdeac yeri yohockang monggoc mi andape, kpac. Yeri sebi mocgu anecdeac yofi ande, Anutungo wiac dzegeec, imoc ngicngo naric mi herecgebeso.”

Deu degec, “Nga dafiac Mosengo dedeseri yofi nemmeec, ngic mongngo ngac wawa kibi ohoma ngac miu ngac ye wau kembeso?” Ifi degec Yesungo yofi deec, “Ngeni ngic ubaseri nga herengina dzege dzegea, imocac Mosengo enengfocngina wayunugecdeac kpae mi heiec. Nga hanac hanaheaunac ereec sing ifia mong mi feec. Ni ine yofi edengunuba, ngic mongngo enema serofaka mi ammanu ye eng wama ngac mong meude, ngic imocngo serofaka anude.”

10 Ifi deu negemma medacfora yeneng degec, “Eweeneng yereac botucfu faka ifia fedeu eweeneng kekec kecnide, imoc gombunga yombong kpac.” 11 Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Yoac yomoc goa yenearu mi heiude. Yoac imoc ngic yemmeyemmea yenearusac heiude. 12 Ngic goa yeni nonggo heremanaunac kufing fingecgec. Nga goa yeni ngicngo faka ayemmegec kufing anggec amma ngic goa yeni kurumeng eucererenggac amma kufing isoc kecandae. Ngic mong ye yoac imoc yearu heide, yeng imoc mebeso.”

13 Anu ngicngac yeneng nambaracfocngina kapiabisic Yesuaru meyunu kemma negenggec, “Yeng mariango nambarac witinginau faima numuyemmeude.” ifi anggec medacfora yeneng kpetariyemmegec. 14 Yesungo ine yofi deec, “Nambaracbisic bisic yeni nearu naric hagec. Ngeni kpae mi heiyemmegec. Kurumenggac eucerereng imoc nambaracbisic bisic yofia yeneac.” 15 Ifi dema maria witinginau faima kenecyunuu wisickeu ye amabangec imoc wama monnu kenec.

16 Negenggec, ngic mongngo Yesuaru hama deec, “Kpoukpou, ni noc faka gombunga angkecma kekecseri mebai?” 17 Ifi deu yeng yofi deec, “Ge wiac gombungaac ni mi kpesinenna. Mocgungo gombunga kecde. Nga ge kekecseriu embesonga dema dedeseriyoacnina tofohobesena.” 18 Ifi deu deec,

“Dedeseriyoac damoc tofohobadeac denec?” ifi deu Yesungo yofi deec, “Ge ngicngac mi yunuhomebesena nga kaisero mi ambesena nga hamangec mi mebesena amma enacfu faifai mi ambesena.
19 Ge nonggo manghocga seseyurubesena amma geangga anggengande, siriha imocngoc ogofocga heresongogoc hoangyunubesena.” a 
20 Ifi deu sebigboringic yeng deec, “Ni imoc sasawa modacanduae. Nga noc wiacac monggoc kpedadanggebade?” 21 Deu Yesungo yofi edeec, “Ge ngic dindingac hafoangoc kecbesonga negennec isoc, yofi anna. Kemma wiacga sasawa suedacma hiedzoga mema ngicngac makpekpea yemmebesena. Ifi anna kurumenggac dzofinac fingecgenu hama modacnubesena.” 22 Ifi deu sebigboringic ye dzofinaha homac femiecac yoac imoc negemma ubaebic mema kenec.

23 Kenu Yesungo medacfora yofi edeyunuec, “Foracngoc, ngic mong dzofinactoagoc, ye kurumenggac eucererennu enudeac ambibieude. 24 Amma monggoc deba negenggec, kamerengo bungic singau engeng, imoc ua efea nga ngic dzofinacgoc yeng Anutuac eucererennu engeng, imocngo ine uatoayagoc.” 25 Ifi deu medac yeneng yoac imoc negemma kpidohoma kerectegec yombong amma degec, “Ifi anu merang naric komoc kpeude?” 26 Ifi degec Yesungo yenemma yofi deec, “Ngic ngeni imoc obohoma wagecde nga Anutungo wiac sasawa naric meude.” 27 Ifi deu Petorongo deec, “Negenna, neni wiacnina sasawa wadacma modacguma kecdimbe. Imocac neni noc wiac menide?” 28 ifi deu Yesungo yofi edeec, “Foracngoc, kecma wiac sasawa gboria fingerude, naso imohai Ngicac Medacngo kurumenggac kuc nga kibikperagiaac ngictautatahau tarude. Nga ngic modacnuandae, ngeni ifingoc ngictautatac 12 imohai tacma Israeac kisic 12, yeneac fakangina isinggema desigecde. 29 Nga ngicngac kpacnaac amma amafocngina me dacmunafocngina me nonggo mangfocngina me nambaracfocngina me bangecngina wagec, ngeni sasawango wiac imocac naso 100 monggoc megecde nga kekecseringo maridzomingngina ambesande. 30 Ngic warac warac kecandae, yenearunac ine homacngo ngadea anggecde nga ngadea kecdae, yenearunac homacngo warac warac anggecde.”

Copyright information for `DED