a(Makekeng 3:6)
b(Dedeseri 6:4-5)
c(Sesememe 19:18)
d(Mitiyegec 110:1)

Matthew 22

1Yesungo yoac mong heima torokpema yofi edeyunuec, 2“Kurumenggac eucerereng imoc ngictau mong isoc, ye medahaac memeturang nasoac yakatoa ohoma memengere anec. 3Amma ngictaungo wanacngicfora sueyunuu yeni ngicngac memeturanggac amma bic heitaiyunuec, yeni wangecyunugecdeac kenggec. Kenggec ngicngac yeneng ine modzongina tiu wagec. 4Wagec ngictaungo wanacngicfora goa monggoc sueyunuma yofi deec, ‘Ngeni kemma ngic bic heitaiyunuai, yeni edeyunugec, “Negendae, burumakana ngiwa nga yang kerectoayagoc imoc bic kpeoho amma yakatoa mengeredacdua. Ni wiac sasawa bic memockedua, imocac ngeni hagec.” ’

5Ifi deu kemma edeyunugec, yeneng ine yoac monggoc hau imoc negemma modzongina tiu eng wama kengha anggec. Mong ye uayau kenec nga mongngo kpounec uayau kenec. 6Nga ngicngac tosea yeneng ngictauac wanacngicfora ngaba ayemmema yunuhomegec. 7Ifi anggec ngictau ye imoc negemma herebu amma wasaifora sueyunuu kemma ngickpekpengic imoc yunuma taongngina faigec dzeec. 8Amma wanacngicfora yofi edeyunuec, ‘Memeturanggac yaka imoc bic mengec mengerea nga ngic heitaiyunudua, yeni areng mangana ifiango nearu hagecdeacsoc mi ande. 9Imocac ngeni sing sosocfu kemma namma ngic meficyunugecdesoc, yeni edeyunugec memeturanggac amau habisia.’ 10Ifi deu wanacngic yeni sinnu kemma ngic meficyunugecsoc gombunga nga mangana momoc hesicyunudacma hama memeturanggac yakaama imoc mewakegec.

11Anu ngicngac yeni hadacma tacgec ngictaungo yenenudeac hama ngic mong memeturanggac ngakpi mi heima tarec, 12ye hemma yofi edeec, ‘Tosona, ge dafi memeturanggac ngakpi mi heima erema tacnec?’ Ifi deu ngic ye yoara kpac waickema taru 13ngictaungo kingangngicfora yeneac yofi deec, ‘Ngeni hanimaria kpema ngadeau kundunnu ukugec kemeu. Ihai kiacma enara kisaranggema kecbeso.’ 14Ngicngac kpacyunuyunuya, yeni homac nga meisingyunuyunuya, yeneng ine efeanec.”

15Anu farisaio yeneng kemma yoac dafi dema Yesu tobanggeni yoac goa segeu meni dema imocac denegeng anggec. 16Ifi amma medacfocngina nga Herodeac areng goa Yesuaru sueyunugec kemma degec, “Kpoukpou, ge yoac fora dekecnec, imoc negendimbe. Nga Anutuac sing dindingac ngicngac edekpou anemmekecnec amma ngic monggac me monggac songo mi negemma engena mamea socfungoc anemmeannec. 17Imocac dafi negennec, damocngo naric ande, neni takesi ngictau Sisa naric minide me kpac?” 18Ifi degec Yesungo ngabasiricfu degec, imoc negemma yofi edeyunuec, “Ikocngic, ngeni nocac suba idenendae? 19Ngeni takesi faiandae, imohacnac dzo mong mehagec hemba.” Ifi deu yeni denarihoc mong mekemma edzahegec 20yeng imoc hemma yofi kpesiyemmeec, “Onga nga kibi yoc, imoc meracac?” 21Deu degec, “Imoc Sisaac.” Ifi degec yeng yofi edeyunuec, “Imocac ngeni Sisaac wiac Sisa mibisia nga Anutuac wiac Anutu mibisia.” 22Ifi deu yeni imocac negenggec engena anu wama kenggec.

23Sadukaio areng yeni homecfunac yacyac mi fede, ifi dekecdae, yenearunac ngic goango wenac imohaingoc Yesuaru hama kpesimigec, 24“Kpoukpou, Mosengo yofi deec, ‘Ngic mongngo ngac meec nga ye gboriha kpac kecma homeu muneango daraac hodzec mema gboric kpeficgema daraac kpac miacma kecbeso.’(Dedeseri 25:5-10)

25Dacmunac seweng nenigoc kecgec, yenearunac waracdacnginango ngacfu kemma gboriha kpac kecma homeu muneango hodzeha meec. 26Meu munea nga yeac ngadeau munafora 5 kecgec, yenearu faka ifiangoc fingeru yeni sasawango homedacgec. 27Homedacgec ngac ye ifingoc kecma homeec. 28Ngic seweng yeni sasawango ngac yeac ewea anggec. Nga yacyac nasou ngac imoc meracac enema anude?”

29Ifi degec Yesungo meremma yofi edeyunuec, “Ngeni mitikibi nga Anutuac kuc mi negentegecdaeac yoac desufudae. 30Yacyac nasou ngicngac yeni monggoc mi meemegecde amma manggac mongngo yofi mi deude, ‘Ni naroanna ngic mibade.’ Imohai ngicngac yeni ine kurumenggac angero, yeni isoc anggecde. 31Nga homecfunac yacyac dema Anutungo yofi bic edengunuec,

32‘Ni Abrahang nga Isaka amma Yakobo, yeneac Anutu.’ a 
Ngeni imoc osonegeng mi angandae gedang. Nga ye ine ngic homemea, yeneac Anutu kpac. Ye gbori kecdimbe, neneac Anutu.”
33Nga ngicngac habutoa yeni kpoukpouya imoc negenggec engena anec.

34Anu farisaio yeneng yoac yomoc negenggec, “Yesungo sadukaio yeneac yoac merenu yoacngina dugung kpeu engsac nanggec.” Yeni imoc negemma kpedzucnema 35yeneac botucfunac dedeseriyoacac negen negengngic mongngo Yesu faitobannu faima kpesimiec, 36“Kpoukpou, dedeseriyoacac manau dedeseriyoac damocngo engena yombong ande?” 37Ifi kpesimiu yofi edeec,

“‘Ge ubaherega nga ubaongaga amma negen negengga hafoangoc Kebu Anutugaac songo negemma kecbesena.’ b 
38Imocngo dedeseriyoacac warac warac nga kuneng ande. 39Nga imocac ngadeau ogea yofi,

‘Ge geangga anggengande, siriha imocngoc gegoc wegena kecdae, yeni heresongogoc hoangyunubesena.’ c 
40Dedeseriyoac nga profeteyoac sasawango dedeseriyoac yohockang yomocac witiau tima nandae.”

41Anu farisaio yeni kpedzucnema tacmagec Yesungo yofi kpesiyemmeec, 42“Ngeni Messiaac hania dafi negendae, ye meracac kisicfunac?” Kpesiu meremmigec, “Ye Dawidiac bangeha.” 43Ifi degec Yesungo yofi deec, “Ifi anu Tiri Asungo dafiac Dawidiac enac meefaiu yeac ‘Neac Kebu.’ dema yofi deec,”

44KEBUNGO neac Kebu edeec, ‘Ge foinaugeng tacmana ngabafocga hanigaac bageau faiyunuba yeni hanititiga anggecde.’” d 
Ifi deec.
45Nga Dawidi yengenaoc kpara yofi kparec, “Neac Kebu. Nga Messiango dafiu Dawidiac bangeha ande?” 46Ifi deu yeni Yesuac yoac turunga merembesonga obohogec. Obohoma naso imohacnac erema yeac kengec amma mongngo dekpesi monggoc mi ammigec.

Copyright information for `DED