a(Makekeng 3:6)
b(Dedeseri 6:4-5)
c(Sesememe 19:18)
d(Mitiyegec 110:1)

Matthew 22

Yesungo yoac mong heima torokpema yofi edeyunuec, “Kurumenggac eucerereng imoc ngictau mong isoc, ye medahaac memeturang nasoac yakatoa ohoma memengere anec. Amma ngictaungo wanacngicfora sueyunuu yeni ngicngac memeturanggac amma bic heitaiyunuec, yeni wangecyunugecdeac kenggec. Kenggec ngicngac yeneng ine modzongina tiu wagec. Wagec ngictaungo wanacngicfora goa monggoc sueyunuma yofi deec, ‘Ngeni kemma ngic bic heitaiyunuai, yeni edeyunugec, “Negendae, burumakana ngiwa nga yang kerectoayagoc imoc bic kpeoho amma yakatoa mengeredacdua. Ni wiac sasawa bic memockedua, imocac ngeni hagec.” ’

Ifi deu kemma edeyunugec, yeneng ine yoac monggoc hau imoc negemma modzongina tiu eng wama kengha anggec. Mong ye uayau kenec nga mongngo kpounec uayau kenec. Nga ngicngac tosea yeneng ngictauac wanacngicfora ngaba ayemmema yunuhomegec. Ifi anggec ngictau ye imoc negemma herebu amma wasaifora sueyunuu kemma ngickpekpengic imoc yunuma taongngina faigec dzeec. Amma wanacngicfora yofi edeyunuec, ‘Memeturanggac yaka imoc bic mengec mengerea nga ngic heitaiyunudua, yeni areng mangana ifiango nearu hagecdeacsoc mi ande. Imocac ngeni sing sosocfu kemma namma ngic meficyunugecdesoc, yeni edeyunugec memeturanggac amau habisia.’ 10 Ifi deu wanacngic yeni sinnu kemma ngic meficyunugecsoc gombunga nga mangana momoc hesicyunudacma hama memeturanggac yakaama imoc mewakegec.

11 Anu ngicngac yeni hadacma tacgec ngictaungo yenenudeac hama ngic mong memeturanggac ngakpi mi heima tarec, 12 ye hemma yofi edeec, ‘Tosona, ge dafi memeturanggac ngakpi mi heima erema tacnec?’ Ifi deu ngic ye yoara kpac waickema taru 13 ngictaungo kingangngicfora yeneac yofi deec, ‘Ngeni hanimaria kpema ngadeau kundunnu ukugec kemeu. Ihai kiacma enara kisaranggema kecbeso.’ 14 Ngicngac kpacyunuyunuya, yeni homac nga meisingyunuyunuya, yeneng ine efeanec.”

15 Anu farisaio yeneng kemma yoac dafi dema Yesu tobanggeni yoac goa segeu meni dema imocac denegeng anggec. 16 Ifi amma medacfocngina nga Herodeac areng goa Yesuaru sueyunugec kemma degec, “Kpoukpou, ge yoac fora dekecnec, imoc negendimbe. Nga Anutuac sing dindingac ngicngac edekpou anemmekecnec amma ngic monggac me monggac songo mi negemma engena mamea socfungoc anemmeannec. 17 Imocac dafi negennec, damocngo naric ande, neni takesi ngictau Sisa naric minide me kpac?” 18 Ifi degec Yesungo ngabasiricfu degec, imoc negemma yofi edeyunuec, “Ikocngic, ngeni nocac suba idenendae? 19 Ngeni takesi faiandae, imohacnac dzo mong mehagec hemba.” Ifi deu yeni denarihoc mong mekemma edzahegec 20 yeng imoc hemma yofi kpesiyemmeec, “Onga nga kibi yoc, imoc meracac?” 21 Deu degec, “Imoc Sisaac.” Ifi degec yeng yofi edeyunuec, “Imocac ngeni Sisaac wiac Sisa mibisia nga Anutuac wiac Anutu mibisia.” 22 Ifi deu yeni imocac negenggec engena anu wama kenggec.

23 Sadukaio areng yeni homecfunac yacyac mi fede, ifi dekecdae, yenearunac ngic goango wenac imohaingoc Yesuaru hama kpesimigec, 24 “Kpoukpou, Mosengo yofi deec, ‘Ngic mongngo ngac meec nga ye gboriha kpac kecma homeu muneango daraac hodzec mema gboric kpeficgema daraac kpac miacma kecbeso.’(Dedeseri 25:5-10)

25 Dacmunac seweng nenigoc kecgec, yenearunac waracdacnginango ngacfu kemma gboriha kpac kecma homeu muneango hodzeha meec. 26 Meu munea nga yeac ngadeau munafora 5 kecgec, yenearu faka ifiangoc fingeru yeni sasawango homedacgec. 27 Homedacgec ngac ye ifingoc kecma homeec. 28 Ngic seweng yeni sasawango ngac yeac ewea anggec. Nga yacyac nasou ngac imoc meracac enema anude?”

29 Ifi degec Yesungo meremma yofi edeyunuec, “Ngeni mitikibi nga Anutuac kuc mi negentegecdaeac yoac desufudae. 30 Yacyac nasou ngicngac yeni monggoc mi meemegecde amma manggac mongngo yofi mi deude, ‘Ni naroanna ngic mibade.’ Imohai ngicngac yeni ine kurumenggac angero, yeni isoc anggecde. 31 Nga homecfunac yacyac dema Anutungo yofi bic edengunuec,

32 ‘Ni Abrahang nga Isaka amma Yakobo, yeneac Anutu.’ a 
Ngeni imoc osonegeng mi angandae gedang. Nga ye ine ngic homemea, yeneac Anutu kpac. Ye gbori kecdimbe, neneac Anutu.”
33 Nga ngicngac habutoa yeni kpoukpouya imoc negenggec engena anec.

34 Anu farisaio yeneng yoac yomoc negenggec, “Yesungo sadukaio yeneac yoac merenu yoacngina dugung kpeu engsac nanggec.” Yeni imoc negemma kpedzucnema 35 yeneac botucfunac dedeseriyoacac negen negengngic mongngo Yesu faitobannu faima kpesimiec, 36 “Kpoukpou, dedeseriyoacac manau dedeseriyoac damocngo engena yombong ande?” 37 Ifi kpesimiu yofi edeec,

“‘Ge ubaherega nga ubaongaga amma negen negengga hafoangoc Kebu Anutugaac songo negemma kecbesena.’ b 
38 Imocngo dedeseriyoacac warac warac nga kuneng ande. 39 Nga imocac ngadeau ogea yofi,

‘Ge geangga anggengande, siriha imocngoc gegoc wegena kecdae, yeni heresongogoc hoangyunubesena.’ c 
40 Dedeseriyoac nga profeteyoac sasawango dedeseriyoac yohockang yomocac witiau tima nandae.”

41 Anu farisaio yeni kpedzucnema tacmagec Yesungo yofi kpesiyemmeec, 42 “Ngeni Messiaac hania dafi negendae, ye meracac kisicfunac?” Kpesiu meremmigec, “Ye Dawidiac bangeha.” 43 Ifi degec Yesungo yofi deec, “Ifi anu Tiri Asungo dafiac Dawidiac enac meefaiu yeac ‘Neac Kebu.’ dema yofi deec,”

44 KEBUNGO neac Kebu edeec, ‘Ge foinaugeng tacmana ngabafocga hanigaac bageau faiyunuba yeni hanititiga anggecde.’” d 
Ifi deec.
45 Nga Dawidi yengenaoc kpara yofi kparec, “Neac Kebu. Nga Messiango dafiu Dawidiac bangeha ande?” 46 Ifi deu yeni Yesuac yoac turunga merembesonga obohogec. Obohoma naso imohacnac erema yeac kengec amma mongngo dekpesi monggoc mi ammigec.

Copyright information for `DED