Matthew 23

1Yesungo ngicngac habutoa nga medacfora yofi edeyunuec, 2“Mitiac negen negengngic nga farisaio yeni Moseac tatacfu tacdaeac 3yeni yoac edengunudae, ngeni imoc sasawa tofohoma modacbisia. Nga yeni faka angandae, ngeni siric ifi mi ambisia. Yeni yoac edengunuandae, imoc ine yenaoc mi modacandae. 4Yeni singyoacac dede ebiria yombong dedeckema ngic ngeneac fuau faigec ebiriude. Nga yenaoc ine dede imoc meefaima meficngunugecdeac gbongnginango miacgecdeac mi ayemmeude. 5Yeni ngicngo fakangina henggecdeac mitigbomea kandacbisic bisicngina meyadiandae.
Yudangic yeni kandacbisic bisic yang seberango meme mitigbomea oho ohoya ihai barima mesunginau me fuanginau orohokecgec. Faka imocac hania Dedeseri 6:1-10 oho ohoya fede.
Amma ngakpingina herea heiandae, imohai witic kibi kibi kpatainggema nangande, imoc kuneng yombong meandae.
Faka imocac hania Bangec kisiu 15:38-41, imohai oho ohoya fede.


6Yeni yakatoa nasou nga kpekpeturang amau warac warac tatacfu tacbesonga ayemmeude. 7Nga kpedzaroc sobennu ngicngac yeneng ‘Wenacngerec.’ nga ‘Gareng,’ ifi dema kpacyunugecdeac homac ayemmeude.

8Anu ngeni garengngina mocgungo kecde nga ngeni sasawa dacmunac andae. Imocac ngeneac negemma mongngo ‘Gareng,’ ifi mi kpacngunubeso. 9Mangngina mocgungo kurumennu kecdeac amma ngeni bangecfu ngic monggac ‘Mannina,’ ifi mi debisia. 10Nga kunengngina Messia mocgungo kecdeac amma ngic mongngo ‘Kunenna,’ ifi mi kpacngunubeso. 11Nga kunengngina kecde, yeng ine ngeneac kingangkpekpe kecbeso. 12Ngic mong ye yengenaac negenu engena angkecde, ye mamea anudeac memagecde. Nga mong ye yengenaac negenu mamea angkecde, ye meenggecde.

13Mitiac negen negengngic nga farisaio, ngeni kurumeng eucererenggac nagu kpebung yeneac kicnginau heiandae. Ngeneng imohai enggecdeac segeandae nga kpebung yeneng embesonga ammagec kpae ifingoc heiyemmekecdae. Ngeni ikocfakangina ifia mekecdaeac ngeni sowecnginagoc. 14Mitiac negen negengngic nga farisaio ngeni sowecnginagoc. Ngeni ngachodzec amangina wangecyunugec engsac kecgecde. Amma ngicngac yeneng negengngeree ngemmegecdeac ngeni nunumu hereangoc numuandae. Ngeni ikocfaka ifia angandaeac turunga ebiriangoc megecde.

15Mitiac negen negengngic nga farisaio, ngeni ngic mocgu dekerecyoac ammigecdeac bangeha bangeha nga kondung ferecgema kengandae. Nga yeng ngenearu torokpeu mefahegec, ye ngenang isoc hofeac nambarac amma feracngunuma kemeude. Ikocfakangina ifia mekecdaeac ngeni sowecnginagoc.

16Sing edzac edzac ngic, ngeninoc kicpisic andae. Ngeni yoac yofi deandae, ‘Ngic mongngo Anutuac womong kpacma yoara deseriudeu, imoc yoac kapia. Nga mongngo womong manau gol tacde, imoc kpacma yoara deseriudeu ye yoara imoc naric mi waude.’ Ifi deandaeac ngeni sowecnginagoc. 17Womongngo gol kpanggeu kpetiac anude, imoc wiac engena nga gol yengenaoc imoc wiac mamea. Ngeni kicpisic nga negen negengngina mi irec ireckea. 18Amma ngeni deandae, ‘Mong ye arata kpacma yoara deseriudeu, imoc yoac kapia. Nga mongngo sese arata witiau bic faifaia, imoc kpacma yoara deseriudeu yoara imoc naric mi waude.’ 19Aratango sese kpanggeu kpetiac anudenoc, imocngo wiac engena nga sese yengenaoc imoc wiac mamea. Ngeni kicpisic areng.

20Ngic mong ye arata kpacma yoara deseriudeu ye arata nga sese arata witiau fedacde, imoc momocngoc kpacma medarude. 21Nga mong ye womong kpacma yoara deseriudeu womong yengena amma Anutu imohai kecde, ye momocngoc kpacma medarude. 22Nga mong ye kurumeng kpacma yoara deseriudeu, ye Anutuac tatac nga yeng ihai mingina amma tarude, ye momocngoc medarude.

23Mitiac negen negengngic nga farisaio, ngeni sowecnginagoc. Ngeni singyoac kapiabisic modacma dedeseriyoac engena, imoc ine wagecde. Ngeni ikocfakangina ifia meandae. Ngeni wiac homuna gombunga nga yakaac nga ic sogonggac homuna gombunga fingerude, imocac gbomea kapiabisic 10, imohacnac mocgu hendzicma Anutu miandae. Amma faka dindingac nga ubamangang amma negen negensingngina hafoangoc mekekec, imoc ine ihoc bahoc amma wagecde. Ngeni faka gombungngina imoc naric modacbisia amma tosea deduae, imoc ifingoc mi wabisia. 24Ngeni ngicngac sing edzacyunugecdeac ua, imoc kicpisic siricfu angkecdae. Nga kurungnginau picpic hemma imoc meickema kamere ine mi hemma gbokoandae.(Sesememe 11:1-2,4,20)

25Mitiac negen negengngic nga farisaio, ngeni ikocfakangina yofia mekecdaeac ngeni sowecnginagoc. Ngeni tera tasengina ngadeasac dzuacandae amma ngenang ubaherengina manau ine kickerec homac fede, imoc ngenaoc mi garengemeandae. 26Ge tase teraac mana dzuacnaguc ngadea ifingoc kongac kpeude. Farisaio ngeni kicpisic.

27Mitiac negen negengngic nga farisaio ngeni yofi negenggec, kicsere imoc homemea seucnginagoc nga sicngo wake wakea fede, imoc kibiagoc anudeac ngeni kicsereac simeng weroc nadzicandae. Nga ngeni ubaherenginau nga sebinginau siriha ifia amma kecdae. 28Ngeni sebinginango ngickicfu dindingac isoc ande. Nga ubaherenginau ine ikocngo wake wakea amma ngeni ngenaoc dedeseriyoac kpema kecdae. Ngeni ikocfakangina ifia mekecdaeac ngeni sowecnginagoc.

29Mitiac negen negengngic nga farisaio, ngeni sebiengeneng amma ikocfakangina mekecdaeac sowecnginagoc andae. Ngeni profete yeneac kicsereu simengngina meyemmema ngic dindingac simengngina kibiagoc anudeac monggoc heigborima mengereandae. 30Mengerema yofi deandae, ‘Neni bangecfocnina yeneac nasou kecbing debac profete naric mi yunuhomebing nga sacngina maudeac faka yenigoc mi ambing.’ 31Ngeni ifi mekecma yofi dekperagiemedae, ‘Nenang ngic profete yunuhomegec, yeneac medacfocngina.’ 32Ngeni ifi dema bangecfocngina yeneac faka mewakema mekecgecde. 33Ngeni ngenaoc boidzoc amma boidzocac medac, ngeni yoacfu turunga mema hofeu kemebauac 34neng profete nga negen negengngic amma mitiac negen negengngic sueyunuba hangemmegecde. Nga ngeneng kecma yenearunac goa yunuhomegecde nga goa mariponnu yunugecde amma goa kpekpeturang amanginau dzikacngo yunuma ngaba ayemmema taong monnunac monnu kporacyunugecde. 35Ngeni ifi mekecma ngic dindingac yunudacgec sacngina bangecfu madarec, imocac turunga hafoangoc ngenearu feude. Imoc Abeac sacfunac hanahema erekecma Barakiaac medac Dzekaraia, yeac sacfu erede. Ngeni ye kpetiac ama nga arata botucngirau kpehomegec.
Kaing ye hanac hanaheau munea Abe kpehomeec. Fingec fingec 4:1-10. Ngictau Yoasi ye profete Dzekaria kpehomeec 2 Ngictau siduc 24:17-27. 2 Ngictau siduc imoc Yuda yeneac mitikibiu wisic wisickea nande. Imocac Yesungo yofi deec, “Abeac sacfunac erekecma Barakiaac medac Dzekaraia sac imohai erede.”
36Foracngoc, faka sasawa imocac turunga, imoc areng yomoc ngenearu fingecdarude, imoc edengunuduae.

37O, Yerusareng, Yerusareng, ge profete yunuhomeannec nga ngic gearu sueyunuyunuya, yeni hocngo yenereannec. Kokorec nonggeango nambaracfora kpeganga bageau foforacyunuande, ni naso homac ifi isoc nambaracfocga kpedzucyunubadeac negembare ngeneng ine imocac songo mi negenggec. 38Negenggec, ngeneac amagerec imoc ngiha kpac anu kisi fingerude. 39Ni edengunuba negenggec, yofinenggac hanahema ngeni monggoc mi nenggecde. Nga nang enggecdeu yofi degecde, ‘Kebuac kpacfu ngic hade, ye kenehagoc.’(Mitiyegec 118:26) ifi degecde, naso imohai ngeneng monggoc nenggecde.”

Copyright information for `DED