a(Yesaia 13:10; 34:4)

Matthew 24

Yesungo womonnunac mamanu medacfora yeneng yearu hama womonggac mana kuneng hania hania edzahegec yeng yofi edeyunuec, “Wiac imoc yaguc hendacdae, imoc ine ngade yofi fingerude. Foracngoc, areng mong yeneng hama imoc sasawa hembarackedacgec kendarude. Kendaru hoc mongngo monggac witiu mi wagec tarude.” Ifi dema Yesungo Oriwa tikiu kemma taru medacfora tembucngina yearu kemma kpesimigec, “Ge yoac dedang imoc noc nasou fingerude? Nga naso wisic wisickea amma geangga hahanasogau noc soi fingerude, imoc edenununa.”

Ifi degec Yesungo meremma yofi deec, “Ngic mongngo ikocfu wangecngunubacac ngeni henghomema kecbisia. Imoc yofiac, ngic homac yeneng hama neac kpac kpacma degecde, ‘Ni Messia.’ ifi dema ngicngac homac uba mesufu ayemmegecde. Nga ewekpekpetoaac siduc bangec wegenaunac nga bangec hereaunac hau ngeni imoc negemma mi kpidohobisia. Wiac ifia fingecbeso nga nasongo imohaingoc bic mi wisickeude. Bangec goa yeneng bangec ogofocngina yenigoc ewekpekpe anggecde. Nga ngictau monggac arengngo ngictau monggac areng yenigoc ngaba angemegecde. Nga boditoa bangec goau fingerude nga goau usoctoa meude. Wiac gboria hanahema fingerudeac gadze kiande, ifi isoc ande.

Ifi fingeru ngicngac yeneng ngeni ngabafocnginaac mariu faingunugecde. Faingunugec ngaba yeneng ngunuma homecfu faingunugecde. Nga bangeha bangehaac ngicngac sasawa yeni neac kpacnaac amma ubango ukungunugecde. 10 Nga ngicngac homac yeni negemmangang amma wanuma yenaocngoc ogofocngina ngaba yeneac mariu faiemegecde nga ubango ukuemegecde. 11 Nga profete ikoha homacngo fingecma ngicngac homac ikocfu wangecyunugecde. 12 Singyoac wawa faka imoc yadiude imocac ngicngac homac yeneac heresongogoc negengemeeme nga hoangemefaka nomaneude. 13 Nga ngic mongngo serima kecmanu naso wisickeude, yeng komoc kpeude. 14 Nga ngicngac yeneng eucererenggac siduc gombung yomoc edeyunugec dedekperagi imoc bangec sasawa sokodaru ngicngac yeni imoc negendacmagec naso wisickeude.

15 Profete Danierengo wiac mangac manganea imocac yoac warac deec, imocngo ama kpetiacfu nanu henggecde. Ngic mong ye yoac yomoc osoude, yeng imoc negentegecbeso.(Danie 9:27; 11:31; 12:11-13) 16 Faka imoc fingeru ngicngac Yudaia bangecfu kecdae, ngeni worama tikiu embisia. 17 Nga mong ye ama witiau nande, ye wiac mong meudeac ama manau mi embeso. 18 Nga mong ye semeng uau nande, ye ngakpi hereha meudeac mi dzigenebeso. 19 Ngac heregoc kecdae nga nenggac sabac namuu meyunukecdae, yeni naso imohai ebicnginagoc anggecde. 20 Nga ngeni woragecdeac naso haude, imoc nomannasou me sabatanasou mi fingerudeac numubisia. 21 Naso imohai kpendzeng kuneng yombong fingerude. Kpendzeng ifia bangec hanac hanaheaunacngoc erekecma yofinenggac mong mi fingerec amma ngade ifingoc mi fingecbesande. 22 Nga uameme imoc mi mewegenegecde isoc ngic mongngo komoc naric mi kpeude. Amma ngicngac isingyunuyunuya, ngeneac amma naso mewegenegecde.

23 Naso imohai yoac mong yofi fingerude, ‘Henggec, Messia yei fingecde.’ me ‘Messia ye edi fingecde.’ Ifi degecde isoc ngeni mi negensingyunubisia. 24 Imoc yofiac, Messia ikoha nga profete ikoha yeneng fingecma ngicngac uba mesufu ayemmegecdeac tobangyunuma faka morora nga faka kuhagoc engena megecde. Amma yeni sing meficgegecdeu ngicngac isingyunuyunuya ifingoc ikocfu wangecyunugecde. 25 Negenggec, ni faka imoc fingerudeac bic edengunuba negendae. 26 Ngicngac goa yeneng yofi degecde, ‘Henggec, ye bangec kisiu kecde.’ Ifi degecdeu ngeni ihai mi kembisia. Me yofi degecde, ‘Ye yei ama manabisicfu tacde.’ Ifi degecdeu ngeni imoc mi negensinggebisia. 27 Piratacngo wenac ere ereaunac heima wenac keme kemeau kpesiande. Nga Ngicac Medac haude, naso imohai siriha imocacsoc fingerude. 28 Koec koec neng yeni fareng fede, imohai eacandae.

29 Anu kpendzengtoa nasoya wisickeuguc

wenackiwa kundung kpeu afokperagia mi fingerude. Asomeng yeni kurumennunac fotockema magec kurumenga kurumenga yeneac kuc sasawa kpemindzahegecde. a 
30 Imohai Ngicac Medacac soi sawakebangau fingeru bangeha bangeha ngicngac sasawa yeni imoc hemma kiacsonggong anggecde. Ifi ammagec Ngicac Medacngo kurumenggac hoennu kuc nga kibikperagitoagoc hau henggecde. 31 Nga trampet udumengtoa kuneng fingecmanu ye angerofora sueyunuu yeneng kurumenga kurumenga noboc noboc amma bangec tegia noboc noboc 4 imohai kemma Kebu yengenaoc ngicngac meisingyunuec, yeni kpedzucyunugecde.

32 Fig icngo hania edekpou angemmeu ngeni imoc negembisia. Fawa firitickema besaiu ngicngac yofi negengandae, wenac naso ande. 33 Nga wiac sasawa dedua, imoc fingeru ngeni imoc hemma ifingoc negembisia, Ngicac Medacac naso imoc bic wegenema hade amma ye nagu ngadeau nande.

34 Foracngoc, areng yomoc ngeni mi homemagec wiac yomoc fingecdarude. 35 Fingeru bangec nga kurumeng kpac anecde nga neac yoac, imoc ine mi kpac anude. 36 Faka imoc noc uamemeu amma aua nofu fingerude, imoc mongngo mi negenude. Kurumenggac angero yeni imoc mi negendae nga Medacngo ifingoc mi negende. Manggacngosac naso imoc negende.

37 Noaac nasou faka fingerec, Ngicac Medacngo hau faka siriha imocngoc fingerude. 38 Kiatunggbaung mi hamanu ngicngac yeneng nenedoku nema ngic yeni ngacfu kenggec nga manggac yeneng yofi degec, ‘Ni naroanna ngic mibade.’ ifi angkecmagec Noango wageu enec. 39 Enu yeni mi negemma kecmagec kiatunggbaungtoango hama merucyunudarec. Ngicac Medacac hahanasou faka ifiangoc fingerude. 40 Naso imohai ngic yohockang semeng uau kecmaec yerearunac mong mema mong ine wagec uau kefude. 41 Ngac yohockang yeri flawa amau namma flawa medzamema kecmaec yerearunac mong mema mong ine wagec nanude.

42 Kebunginango noc uamemeac haude, ngeni imoc mi negendaeac amma ubagbori kecbisia. 43 Hamangecngic ye ama hetackema engande. Nga ama mingina mong ye hamangecngic noc nasou haude negendeu ye gaugbori kecma amea garenggekecma hamangecngic imoc kpae heimiude. 44 Imocac ngeni ifingoc efaima kecbisia. Ngicac Medacac aua ngeni mi negemmagec haude.

45 Wanacngic mongngo negen negentegehagoc kefec. Nga minginango ye wanacngic ogofora yeneac gareng amma yakangina nasoyau modacma yemmeudeac demiec. 46 Ye ua demi demia imoc medaru minginango hama henu naric anude, ye kenehagoc. 47 Foracngoc, yeac minginango wiara sasawa garenggeudeac demiude. Ngeni siriha imocacsoc kecbisia.

48 Nga wanacngic mangana, ye ine yengenaoc negensiude, ‘Ni minginna naso herea kecmaguc haude.’ 49 Ifi dema wanacngic ye ogofora yunuma minggong ngic, yenigoc doku seria neude. 50 Ifi amma tomai mi kecma wanacngic yeng minginaac uamemenaso nga auaya mi negemmanu minginango haude. 51 Hama wanacngic imoc kpema herec kperecge heima ngic ikoha yenigoc faiude. Nga yeni ihai kiacma enacngina kisaranggema kecgecde.”

Copyright information for `DED