Matthew 6

1“Ngeni ngicngac yeneng ngenemma dengerengunugecdeac yeneac kicfu faka gombunga mi angkecbisia, kpac. Ngeni ifi anggecdeu kurumeng Mangngina yearunac faka gombunggaac buma mong mi megecde. Ifi fingecbacac henghomema kecbisia. 2Imocac ngicngac makpekpea ubangerecac wiac yemmenec, imohai ngicngac yeneng trampet udumengtoayagoc geac amma fifigecdeac mi edeyunubesena. Ngic ikoha goa yeni kpekpeturang amau me singtoau ngicngac yeneng dengereyunugecdeac ifi angandae. Ni fora edengunuduae, ngic ifia yeni bungngina hafoangoc bic megec. 3Ge ngicngac makpekpea ubangerecac wiac mong yemmenade, imohai ine marifoigango wiac anu kanagango imoc mi negembeso. 4Ge ifi amma ubangerecac wiac mong yemmenade, imocngo sufu sufuu femanu Manggac wiac sufu sufuu hengande, yennoc buma genude.

5Anu ngeni numubesonga dema ngic ikoha yeneng angandae, ngeni ifi isoc mi ambisia. Yeni kpekpeturang amau nga singtuturunnu numuma nanggec ngic yeneng yenemma dengereyunugecdeac songo negengandae. Foracngoc, yeni bungngina hafoangoc bic megec, imoc edengunuduae. 6Ge numubesonga dema, imohai ine amaga mana kapiau emma naguga heima Manggac sufu sufuu kecde, ye numumibesena. Ifi anna Manggac faka sufu sufuu hennegeng angande, yeng buma genude. 7Nga ngeneng numubeso dema, bangec monnunac ngicngac Anutu mi negemmidae, yeneng numuandae, ngeneng ifi isoc mi numubisia, kpac. Yeni nunumu herea negengisinga kpac eng numuandae. Amma yoacngina homac osokecdaeac amma negenggec nunumunginango foragoc anude. 8Imocac ngeni yeni isoc mi ambisia. Ngeni mi numumimagec Mangngina yeng ngeni noc wiacac kpedadanggeandae, imoc bic negenude.

9Ifi anu ngeni yofi numubisia, ‘Kurumeng Mannina, geac kpac kpetiac febeso. 10Nga eucererengga hanemmebeso. Kurumennu geac songo nga negen negeng modacgec fede, siriha imocngoc bangecfu nenearu fingecbeso. 11Ge yaguc yaka socnina nemmena. 12Nga neni ngic yeneac kopocsic waandimbe, siriha ifingoc kopocsicninaac turunga wanemmena. 13Ge faitobannu mi fainununa nga manganaunac mesinunubesena.’

14Ngeni ngicngac mangana angemmegec ngeni yeneac kopocsic wagecdeu kurumeng Mangnginango ngeneac kopocsic ifingoc waude. 15Amma ngeni ngic yeneac kopocsic mi wagecdeu ine Kurumeng Mangnginango ngeneac kopocsic ifingoc mi waude.

16Anu ngeni yaka segekecma ikocngic yeneng angandae, ifi isoc mi ambisia. Yeni yakasege kecdae, naso imohai ngicngo yenenggecdeac kicnangengngina huringaiande. Foracngoc, ngic ifia yeni bungngina hafoangoc bic megec, imoc edengunuduae. 17Ge yakasege kecma orucga kerec nadzicmima kicmesuga dzuacbesena. 18Ifi anna ngic yeneng ge yakasege kecnec, imoc mi negentegecmagec Manggac mi hengena kecde, yengsac negenude. Amma Manggac angammemega sufu sufuu hengkecde, yengsac buma genude.

19Bangecfu dzaukpadzadzangngo dzofinacngina kirecgeande nga hufengngo wiacngina meande amma hamangecngic yeneng ama hetackema wiacngina meandae. Imocac ngeni bangecfu dzofinacngina mekpedzuc mi ambisia. 20Ngeni dzofinacngina kurumennu mekpedzuc ambisia. Imohai dzaukpadzadzangngo wiacngina mi kirecgeude nga wiacngina hufengngo mi meude amma hamangecngic yeneng imohai naric mi hetackema wiac megecde. 21Ge dzofinacga fede, imohai songoga ifingoc feude.

22Kicga imoc sebigaac kifa nga kicgango gombunga feudeu sebiga sasawa mekperagidarude. 23Nga ge kickerec me kicmangang me kicgango manganeudeu ine sebiga sasawa kundung kpeude. Nga kperagi gearu fede, imocngo kundung kpeudeu kundungtoa yombong fingecgenude.

24Ngic mongngo ngic kuneng yohockang yereac kingang naric mi kpekefude, kpac. Ye monggac songo negemma mong ngadeheude me monggaru kpeketahema mong waude. Ngeni naso socfungoc Anutu nga dzofinac yereac kingang naric mi kpegecde.

25Imocac amma yofi edengunuduae, ngeni nenedokuac dema kekecnginaac defagung amma yofi mi debisia, ‘Neni noc yaka nema kecnide?’ me sebinginaac negemma, ‘Noc wamba heima kecnide?’ Negenggec, kekecngo yaka feraheude nga sebingo ine ngakpikporuc feraheude. 26Ngeni sawau neng yenenggec. Yeni heikpenec me netohong mong mi angkecgec Mangngina kurumennu kecde, yeng yaka eng yemmeude. Nga ngeni isinggema negembisia, ngeneng Anutuac kicfu neng yeneac engena andae. 27Nga ngenearunac mongngo dewaidzoc amma kefu imocngo kekecnasoya kapianec monggoc naric mi mehereeude, kpac. 28Anu ngeni nocac negengyohoc amma yofi deandae, ‘Neni noc wamba mema mekecni?’ Ngeni dzaring amasobennu eng tohoandae yenembisia. Yeni witic mi yumuma uatoa mi mema sifu yadiandae. 29Nga ngictau Saromo ye warac wamba kibia gombunga gombunga heikefec, yeac kibikperagitoayango ine dzaring yeneac kibi kereng kereng mi feraheec, imoc edengunuduae. 30Nga dzaring amasobennu eng tohoande, imoc yagucacsac fingeru wereckengau herecgema gerecfu ukugecde. Nga Anutungo dzaringtehec ifia wamba heiyemmeudeu ye ifingoc ngicngac ngeni negen negensingngina kapia fede, ngeni ngakpi kporucngina torokpeu torokpe ngemmeude.

31Imocac amma ngeni dewaidzoc amma yofi mi debisia, ‘Neni noc nenedoku nenide me noc wamba heinide?’ 32Bangec monnunac ngicngac Anutu mi negemmidae, yeneng imoc sasawa megecdeac negen negengngina imohai faigec fekecde. Nga Kurumeng Mangnginango ngeni wiac sasawa kpedadanggeandae, imoc bic negenude. 33Imocac ngeni warac warac yombong Anutuac eucerereng nga yeac faka dindingac meficgegecdeac uatoa mebisia. Ngeni ifi anggec yeng wiac sasawa imocnoc ifingoc torokpeu torokpe ngemmeude. 34Ifi anu ngeni wereckenuac dema negengyohoc mong mi ambisia. Wereckenu ye yengenaoc negengyohoc angemeude. Uameme tembuc tembuc ye yengenaoc ebihaac sirihau ebiha mebeso, imoc soha ande.”

Copyright information for `DED