Matthew 7

“Ngic yeneng ngeneac faka isinggema desingunubauac ngeni ngic yeneac faka isinggema mi desiyunubisia. Imoc yofiac, ngeni ngic isingyunuma yoacngina desiandae, siriha ifiangoc yeneng isingngunuma ngeneac yoacngina desigecde. Nga ngeni wiac kpetea isinggema imocacsoc ngicngac wiac yemmeandae, yeni siriha ifiangoc kpetea isinggema turung kpoungemmegecde. Ge ogogaac kicfu gocbisic tacde, imoc hengannec amma geangga kicfu ine ic kebanga fede, imoc mi hentegecnec, faka ifia imocngo mi ngereede. Geangga kicfu ic kebanga femanu ogogaac deannec, ‘Naric negemmana kicgau goc tacde, imoc meickeba.’ Ikocngic, ge geangga kicfu ic kebanga fede, imoc meickemaguc ogogaac kicfu gocbisic tacde, imoc naric hentegecma meickenade.

Ngeni wiac mong kpetiac dedea, imoc kasi mi yemmebisia nga kubungina imoc berec yenearu mi ukubisia. Kasi yeneng dzigenema nginibauac nga berec yeni imoc haninginango tidzamebauac.

Ngeni turunga fingecngemmeudeac numuma kecbisia nga wiac meficgegecdeac hofocma kecbisia. Amma nagu witingemmeudeac naguu heima kecbisia. Ngic mong ye numukecde, yeng wiac meude nga hofockecdengo wiac meficgeude amma naguu heikecde, yeac nagu witimigecde. Ngenearunac ngic mong medahango yakaac kpesimiu yeng hoc naric mi miude. 10 Me kondungyanggac kpesimiu boidzoc mangana naric mi miude. 11 Ngeni ngic fakangina manganagocngo sifu nambaracfocngina ubangerecac wiac gombunga yemmegecdeac negentegecdae. Imocac ngeni yofi negembisia, Kurumeng Mangnginango ngeneac faka gombunga imoc homac ferahaude. Ngeni yearu wiac monggac kpesigec yeng wiac gombunga torokpeu torokpe ngemmeude.

12 Nga ngic yeneng noc faka angemmegecdeac negensiandae, ngeni faka siriha imocngoc ayemmebisia. Imocnoc dedeseriyoac nga profeteyoacac hania.

13 Ngeni nagu kapiau emma kengkecbisia. Imoc yofiac, manganaac sing imocac naguya kuneng nga sing imoc singtoa amma ngicngac homacngo sing imoc modacma kengkecgec kecma kpetotieyunugecde. 14 Nga kekecac sing imocac naguya kapia nga sing imoc fofonga anu ngicngac efeanecngosac imohai kengkecma kekec fora meficgegecde.

15 Profete ikoha yeneng memanganengunubauac ngeni yeneac henghomema kecbisia. Yeni sebinginango rama sebi nga ubanginango ine katekasi anu yeni godzuac arennu iwaingina wangecngunugecdeac ngenearu hagecde. 16 Nga forangina fingectegeru, ngeni imoc hemma negengyemmegecde. Ngic yeni kemma witic waeyagoc, imohacnac waing fora naric mi mesigecde. Amma fareng nga gberafecfunac fig fora naric mi megecde, imoc negendae. 17 Nga ic gombunga sasawa, yenearunac fora gombunga fingerude nga ic manganaunac ine fora mangana fingerude. 18 Nga ic gombunga imohacnac fora mangana fingec fingec mi fede. Nga ic manganaunac fora gombunga naric mi fingerude. 19 Ic mong foraya gombunga mi fingerudeu imoc kperecgema gerecfu ukugecde. 20 Ifi anu ngeni profete ikoha yeneac forangina hemma naric negentegecyunugecde.

21 ‘Ngicngac Kebuna, Kebuna.’ ifi denengandae, yenearunac sasawango kurumenggac eucererennu naric mi enggecde. Manna kurumennu kecde nga ngicngac yeac songo nga negen negeng modacma kecdae, yeneng ihai enggecde. 22 Nga naso imohai ngicngac homacngo edenugecde, ‘Kebu, Kebu, neni geac kpacfu profeteyoac deing amma hadehade nga yafing kporacyunuing amma faka kuhagoc homac meing, ge imoc sifu negennec.’ 23 Ifi degec yofi yombong edeyunubade, ‘Ni ngeni mi negengngunuduae. Dedeseriyoac kpekpengic, ngeni neac kicfunac meickegec.’

24 Ngic mong ye yoacna yomoc negemma tofohoande, yeng ngic irec ireckea nga ngic amea peperandzi witiau meec, ye isoc. 25 Ye ameaac hania peperandzi witiau nanecac serima taru kiafirangtoa kpeu tungbaungngo hama ama imoc naric mi kpembarackeude. 26 Nga mong ye yoacna yomoc negemma mi tofohoude, yeng ine ngic negen negenga kpac nga ngic amea sangiu meec, ye isoc. 27 Kia kpeu tungbaung nga firangtoa kpema ama imoc kpembarackema medidinggeu makpeude.”

28 Yesungo yoac yomoc deu wisickeu ngicngac habutoa yeneng kpoukpouyaac amma kerectegec anggec. 29 Nocac yeng mitiac negen negengngic yeneac dede isoc mi deec, kpac. Ye ngic uakibi mekecde, yeac siricfu kpoukpou ua kuhagoc meec.

Copyright information for `DED