a(Hosea 6:6)

Matthew 9

Yesungo gombau emma dzohong ferecgema yengena taonnu kensikeec. Kensikeu yeni ngic mong hanimaria homemea dzakeu faima tofohoma hagec. Hagec Yesungo negen negensingngina hemma ngic puringa yofi edeec, “Medacna, ge ubaga ngereeu, kopocsicga imoc bic wawaya.” Ifi deu mitiac negen negengngic goa yenaocngoc negensigec, “Ngic yomoc ye Anutu emmide.” Ifi negenggec Yesungo negen negengngina hemma yofi deec, “Ngeni ubanginau negen negeng mangana mi negensigec. Yoac damocngo efea ande, ‘Kopocsicga bic kpac ande.’ ifi debesonga me ‘Ge yacma kenna.’ Ngicac Medac ye bangecfu kopocsic wawaac uayoac nga kuc femide. Nga ngeni imoc negenggecdeac amma yoac yomoc deduae.” Ifi dema ngicpuring yofi edeec, “Ge yacma dzakega mema amagau kenna.” Ifi deu ngic ye yacma ameau kenec. Kenu ngicngac habutoa nanggec, yeneng imoc hemma kerectegec amma kengecyunuec. Anutungo uayoac kuhagoc ifia ngicngac yemmeec, yeni imoc hemma Anutu dengeregec.

Yesungo imohacnac ferecge kemma takesimemengic mong kpara Mataio, ye takesimeme amau taru hemma yofi edeec, “Ge hama modacnuna.” Ifi deu yacma modarec. 10 Anu Yesungo Mataioac amau emma yaka netacmanu takesimeme nga manganameme ngic homacngo hama Yesu nga medacfora yenigoc tacma yaka yenahafoc negec. 11 Nema tacgec farisaio yeneng imoc hemma Yesuac medacfora kpesiyemmegec, “Kpoukpoungina ye nocac manganameme ngic nga takesimeme yenigoc tacma yaka nede?” 12 Ifi degec Yesungo imoc negemma yofi edeyunuec, “Ngicngac kuchafeingina kpac kecdae, yeni dotaac mi ayemmeande. Hafeinginagoc, yeneng ine dotaac ayemmeude. 13 Ngeni kemma yoac yofi fede, imocac negen negeng megec,

‘Ni sesegerec meandae, imocac mi anende. Ngicngac wosoefac angemeandae, imocac anende.’ a 
Imoc yofiac, ni ngic dindingac kpacyunubadeac mi mayai, kpac. Ni ine ngicngac kopocsicnginagoc kpacyunubadeac mayai.”

14 Naso imohai Yohaneac medacfora yeneng hama kpesimigec, “Neni nga farisaio naso homac yakasege angandimbe amma geac medacfocga yeni nocac yaka sege mi angandae?” 15 Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Memeturanggac ngicngo ogofora yenigoc kecmanu yeni ubahodung naric mi anggecde, kpac. Nga kecma naso monnu memeturanggac ngic yenearunac meickegecde, naso imohai ine yakasege anggecde. 16 Ngac mong ye ngakpi eseau kporucsusuc gboria mong faima mi kpebiude, kpac. Ye gboria ifi faiudeu gboriango esea taiu dzamema titingtoa fingerude. 17 Nga ngic mongngo waing gboria bokong yangseberango memea eseau mi kpeu kemeude, kpac. Ifi anudeu waing gboriango bokong esea imoc tindziru manganeu dokuya maude. Imocac waing gboriango bokong gboriau kpegec yerahafoc naric tarecde.”

18 Yesungo yoac imoc edeyunuma tacmanu gareng mongngo yearu hama fafoc heima eweheiheigoc edeec, “Ni naroanna yaguc homedac. Geng hama mariga witiau faina gboriude.” 19 Ifi deu Yesungo yacma kenu medacfora ifingoc yenahafoc modacma kenggec. 20 Kemmagec ngac mongngo ngadenginau modacyunuma kenec. Ye kifa 12 sacherec kefecac amma hama negenec, “Ni Yesuac ngakpiasac kpeserebadeu ngerec ngeree meficgebade.” ifi negemma ngakpihereha susiaac witiha kpesereec. 22 Kpesereu Yesungo dzigene hemma yofi edeec, “Ngac, ge ubaga ngereeu. Negen negensinggango mengeregudac.” Ifi demanu ngac ye imohaingoc ngereec.

23 Anu Yesungo kemma garenggac amau kensikema emma kungac fifi fifi areng amma ngicngac habutoa kpeborongngina negemma yofi 24 edeyunuec, “Ngeni yomohacnac meickegec. Naroang ye mi homedac, ye gau fede.” Ifi deu yeni deendema ammima dzomoremigec. 25 Dzomoremima meickema mamagec, Yesungo naroang feec, ihai emma naroanggac mariau mema miaru gborima yarec. 26 Yaru siduc imocngo bangec imoc sokodarec.

27 Yesungo bangec imoc wama kemmanu ngic yohockang kicngira pisic pisickeango Yesu modacma arohoma kpacsambic ammima deoc, “Dawidiac bangeha, ge nereacnec ubaga manganeu.”
2 Samue 7:12-16 Anutungo Dawidigoc yoac dedzege yofi anec. Ngic mongngo geac arenunac naso wisic wisickea kpac geac tatacfu tarude. Imocac yeni Yesuac Dawidiac bangeha degec.
28 Ye amau emmanu kicpisic yohockang yereng yearu kenec yeng yofi kpesiyemerec, “Neng faka ifia mebadeacsoc anduae, ngeri imoc negensinggedape me?” Ifi deu yereng deoc, “Oc Kebu, imoc negensinggedipe.” 29 Ifi deec kicngira kpeserema yofi deec, “Negen negensingngiraac fora fingecngemeru.” 30 Ifi deu kicngira tegerec. Tegeru wiac fingecyemerec, imoc ngic mong mi edeecdeac dederac ayecmeec. 31 Nga yereng ine kemma siduha imoc deyadiec amasoc negendacgec.

32 Anu yeri kemmaec ngicngac yeni ngic mong yoara kpac nga hadehadeagoc Yesuaru mehagec. 33 Mehagec yeng hadehade kporacmiu ngic ye yoac deec. Deu ngicngac habutoango imoc hemma kerectegec amma degec, “Israe bangecfu faka ifia warac mong mi fingeru hening.” 34 Ifi degec ine farisaio yeneng degec, “Ye hadehade yeneac ngictaunginaac kucfu hadehade kporacyunuma kecde.”

35 Yesungo taong nga amabisic sasawau yerecgema kpekpeturang amanginau emma edekpou ayemmema eucererenggac siduc gombung dekperagima hafei hania hania nga ngicngac kucmamanginagoc sasawa mengereyunudarec. 36 Nga habutoa yeni demadzac nga kucmama amma rama garengngina kpac, ifi isoc kecgec. Imocac amma Yesungo yenemma ubea manganeu 37 medacfora yofi edeyunuec, “Semeng fora homacngoc kpauedac fede nga uangic ine efeanecsac kecdae. 38 Imocac amma ngeni Kebu, semeng mingina numumima yofi edebisia, ‘Ge ua ngic sueyununa yeneng kemma foraga mekpedzuc ambisia.’”

Copyright information for `DED