a(Hosea 6:6)

Matthew 9

1Yesungo gombau emma dzohong ferecgema yengena taonnu kensikeec. 2Kensikeu yeni ngic mong hanimaria homemea dzakeu faima tofohoma hagec. Hagec Yesungo negen negensingngina hemma ngic puringa yofi edeec, “Medacna, ge ubaga ngereeu, kopocsicga imoc bic wawaya.” 3Ifi deu mitiac negen negengngic goa yenaocngoc negensigec, “Ngic yomoc ye Anutu emmide.” 4Ifi negenggec Yesungo negen negengngina hemma yofi deec, “Ngeni ubanginau negen negeng mangana mi negensigec. 5Yoac damocngo efea ande, ‘Kopocsicga bic kpac ande.’ ifi debesonga me ‘Ge yacma kenna.’ 6Ngicac Medac ye bangecfu kopocsic wawaac uayoac nga kuc femide. Nga ngeni imoc negenggecdeac amma yoac yomoc deduae.” Ifi dema ngicpuring yofi edeec, “Ge yacma dzakega mema amagau kenna.” 7Ifi deu ngic ye yacma ameau kenec. 8Kenu ngicngac habutoa nanggec, yeneng imoc hemma kerectegec amma kengecyunuec. Anutungo uayoac kuhagoc ifia ngicngac yemmeec, yeni imoc hemma Anutu dengeregec.

9Yesungo imohacnac ferecge kemma takesimemengic mong kpara Mataio, ye takesimeme amau taru hemma yofi edeec, “Ge hama modacnuna.” Ifi deu yacma modarec. 10Anu Yesungo Mataioac amau emma yaka netacmanu takesimeme nga manganameme ngic homacngo hama Yesu nga medacfora yenigoc tacma yaka yenahafoc negec. 11Nema tacgec farisaio yeneng imoc hemma Yesuac medacfora kpesiyemmegec, “Kpoukpoungina ye nocac manganameme ngic nga takesimeme yenigoc tacma yaka nede?” 12Ifi degec Yesungo imoc negemma yofi edeyunuec, “Ngicngac kuchafeingina kpac kecdae, yeni dotaac mi ayemmeande. Hafeinginagoc, yeneng ine dotaac ayemmeude. 13Ngeni kemma yoac yofi fede, imocac negen negeng megec,

‘Ni sesegerec meandae, imocac mi anende. Ngicngac wosoefac angemeandae, imocac anende.’ a 
Imoc yofiac, ni ngic dindingac kpacyunubadeac mi mayai, kpac. Ni ine ngicngac kopocsicnginagoc kpacyunubadeac mayai.”

14Naso imohai Yohaneac medacfora yeneng hama kpesimigec, “Neni nga farisaio naso homac yakasege angandimbe amma geac medacfocga yeni nocac yaka sege mi angandae?” 15Ifi degec Yesungo yofi edeyunuec, “Memeturanggac ngicngo ogofora yenigoc kecmanu yeni ubahodung naric mi anggecde, kpac. Nga kecma naso monnu memeturanggac ngic yenearunac meickegecde, naso imohai ine yakasege anggecde. 16Ngac mong ye ngakpi eseau kporucsusuc gboria mong faima mi kpebiude, kpac. Ye gboria ifi faiudeu gboriango esea taiu dzamema titingtoa fingerude. 17Nga ngic mongngo waing gboria bokong yangseberango memea eseau mi kpeu kemeude, kpac. Ifi anudeu waing gboriango bokong esea imoc tindziru manganeu dokuya maude. Imocac waing gboriango bokong gboriau kpegec yerahafoc naric tarecde.”

18Yesungo yoac imoc edeyunuma tacmanu gareng mongngo yearu hama fafoc heima eweheiheigoc edeec, “Ni naroanna yaguc homedac. Geng hama mariga witiau faina gboriude.” 19Ifi deu Yesungo yacma kenu medacfora ifingoc yenahafoc modacma kenggec. 20Kemmagec ngac mongngo ngadenginau modacyunuma kenec. Ye kifa 12 sacherec kefecac amma hama negenec, “Ni Yesuac ngakpiasac kpeserebadeu ngerec ngeree meficgebade.” ifi negemma ngakpihereha susiaac witiha kpesereec. 22Kpesereu Yesungo dzigene hemma yofi edeec, “Ngac, ge ubaga ngereeu. Negen negensinggango mengeregudac.” Ifi demanu ngac ye imohaingoc ngereec.

23Anu Yesungo kemma garenggac amau kensikema emma kungac fifi fifi areng amma ngicngac habutoa kpeborongngina negemma yofi 24edeyunuec, “Ngeni yomohacnac meickegec. Naroang ye mi homedac, ye gau fede.” Ifi deu yeni deendema ammima dzomoremigec. 25Dzomoremima meickema mamagec, Yesungo naroang feec, ihai emma naroanggac mariau mema miaru gborima yarec. 26Yaru siduc imocngo bangec imoc sokodarec.

27Yesungo bangec imoc wama kemmanu ngic yohockang kicngira pisic pisickeango Yesu modacma arohoma kpacsambic ammima deoc, “Dawidiac bangeha, ge nereacnec ubaga manganeu.”
2 Samue 7:12-16 Anutungo Dawidigoc yoac dedzege yofi anec. Ngic mongngo geac arenunac naso wisic wisickea kpac geac tatacfu tarude. Imocac yeni Yesuac Dawidiac bangeha degec.
28Ye amau emmanu kicpisic yohockang yereng yearu kenec yeng yofi kpesiyemerec, “Neng faka ifia mebadeacsoc anduae, ngeri imoc negensinggedape me?” Ifi deu yereng deoc, “Oc Kebu, imoc negensinggedipe.” 29Ifi deec kicngira kpeserema yofi deec, “Negen negensingngiraac fora fingecngemeru.” 30Ifi deu kicngira tegerec. Tegeru wiac fingecyemerec, imoc ngic mong mi edeecdeac dederac ayecmeec. 31Nga yereng ine kemma siduha imoc deyadiec amasoc negendacgec.

32Anu yeri kemmaec ngicngac yeni ngic mong yoara kpac nga hadehadeagoc Yesuaru mehagec. 33Mehagec yeng hadehade kporacmiu ngic ye yoac deec. Deu ngicngac habutoango imoc hemma kerectegec amma degec, “Israe bangecfu faka ifia warac mong mi fingeru hening.” 34Ifi degec ine farisaio yeneng degec, “Ye hadehade yeneac ngictaunginaac kucfu hadehade kporacyunuma kecde.”

35Yesungo taong nga amabisic sasawau yerecgema kpekpeturang amanginau emma edekpou ayemmema eucererenggac siduc gombung dekperagima hafei hania hania nga ngicngac kucmamanginagoc sasawa mengereyunudarec. 36Nga habutoa yeni demadzac nga kucmama amma rama garengngina kpac, ifi isoc kecgec. Imocac amma Yesungo yenemma ubea manganeu 37medacfora yofi edeyunuec, “Semeng fora homacngoc kpauedac fede nga uangic ine efeanecsac kecdae. 38Imocac amma ngeni Kebu, semeng mingina numumima yofi edebisia, ‘Ge ua ngic sueyununa yeneng kemma foraga mekpedzuc ambisia.’”

Copyright information for `DED