Psalms 1

MITIYEGEC KIBI 1

Mitiyegec 1—41

Faka yohockang

1Ngic goa yeni Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeu ngic mong ye imoc wama yeneac dederecgeyoac mi modacande, me ngic kopocsicgoc yeneac sinnu mi kengande, nga ye desusuicngic, yeneac botucfu naric mi tarude, ngic ifia ye kenehagoc. 2Ye Anutuac dedeseriyoacac songo negemma hadzing toforec imoc hennegeng amma negengising angkecde.

3Ngic yeneng doku eacdaeu ic mong homecgec nasoya hau fora amma maria mi dzanggeande, mong ye siriha imocacsoc kecma wiac sasawa angande, imoc forayagoc anu ngereeude.

4Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni ngic dindingac, yeni isoc kpac. Firangngo padi sebera homemea mefiranggeande, yeni ifia isoc. 5Imocac ngic mangana yeni Anutuac yoacfu namma naric mi serigecde. Yeni kopocsicmemengo dindingac yeneac kpebunnu Anutuac kicfu mi serigecde. 6Anutungo ngicngac dindingac yeneac sing hennegeng amma garengyunuude. Nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni ine kpac anggecde.

Copyright information for `DED