Psalms 100

Kebuac womonnu kenni

Ubangerecseseac mitiyegec.

1Bangec sasawa, ngeniKEBU dendzerenggema sogac sogai yegec heimibisia. 2NgeniKEBU ubangerecgoc kingang kpemima sogac sogaiac yegecgoc yeac kicfu habisia. 3KEBU ye Anutu, ngeni imoc negembisia. Yennoc meficnunuma menunuu nenang yeac ngicngac areng andimbe. Nga yeac ngicngac areng amma yeac rama habufora amma yeac oda manau kecdimbe. 4Ye ubangerec ammima yeac nagutoau embesonga amma ama sobengau dedengerecac yegec heibesonga. Yeac ubangerec dema yeac kpac kuneng kenehebesonga.
Anutungo meficnunuu nenang bangecngicngacnec yumia kecma Anutuac kenecyoac debisina, yoac imoc mitikibiu homac fede nga yeng faka imocac negenu ngereeude. (Fingec fingec 9:26, 14:20, 24:48, Mitiyegec 16:7, 26:12, 103:22 nga goa homac fede.)


5KEBU ye gombunga. Yeng yoac dedzege amma imoc modackecde, fakaya imoc nasoya nasoya feengkefude. Ye yoara modackecde, imocngo fingecsahengina fekefudesoc, yenearu feengkefude.

Copyright information for `DED