Psalms 107

MITIYEGEC KIBI 5

Mitiyegec 107–150

Amabangec gombunga meficgeec

KEBU ye gombunga. Ye yoac dedzege amma imoc modackecde, fakaya imocngo nasoya nasoya feengkefude. O, ngeni imocac ubangerec memibisia. KEBUNGO ngicngac bummenunuma ebicfunac mesinunuec, ngeneng ifi dekecbisia. Ngeni bangeha bangeha kecgec yeng imohacnac mengunuec. Goa ngeni wenac ere ereau kecgec nga goa wenac keme kemeau kecgec. Goa ngeneng not bigeng kecgec nga goa saot bigeng kecgec nga yeng imohacnac mengunuma kpedzucngunuec.

Goa ngeni taong monnu kemma kecgecdeac sing hofocma bangec kisi gbangge gbangeau kengha angkecma yakaac nga dokuac homema ubaongangina herenginau homeec. Ngeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesingunuma sing wegenacfu wangecngunu kengkecma taong nga amabangec gombunga meficgengemmeu ihai kecgec.

KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modackecde, ngeni imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngic medacfocngina meficngunuma faka bibiagoc mekecdeac ngeni ubangerec memibisia. Mongngo dokuac ammiu yeng doku miu negebec anude nga mongngo yakaac homeu yeng wiac gombunga miu neu gebeckpeude.

10 Goa yeni Anutu Engenatoa yeac yoac kpema dederecgeyoara ngadehekecgecac kundung manau kengkpung hakpung anggec witicngo witicyunugec tacandae, ifi isoc tacma kpendzeng kpegec. 12 Yeni uatoa mekecgec herenginango kuha kpac anu bangecfu mayunuu mongngo mi meficyunuec.

13 Yeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesiyunuma 14 kundung dzic imohacnac meyunuu erema witicngina herecgeec.

15 KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modarude nga yeneng imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngic medacfocngina meficyunuma faka bibiagoc mekecdeac ubangerec memibisia. 16 Yeng nagu seria aiengngo memea sasawa, imoc hembarackeu aiengngo kpae heiheia imoc kpetackeude.

17 Goa yeni kopocsicac fakagoc kecgecac hafei ayemmeec. Yeni ngicngac ogofocngina memanganeyunugecac amma kpendzeng kpekecma 18 yaka negecdeac mi ayemmeu yaka sasawa wama homecac naguu heima fegec. 19 Yeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesiyunuma 20 yoara sueu mama hafeingina mengereu wiac kpetotieyunuu kpac ambeso anggec, imohacnac mesiyunuec.

21 KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modackecde, yeneng imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngicac medacfocngina meficyunuma faka bibiagoc mekecdeac ye ubangerec memibisia. 22 Yeni ubangerecac sese ohoma yeng uaya sasawa mekecde, imocac oyang boyang memima imoc ngicngac edeyunubisia.

23 Goa ngeni kondunnu wageu emma kenggec nga goa ngeni dokutoau kengkecma finac mehama ngicngac yenearu suegec. 24 Ngeni ihai kecmaKEBUNGO ua kuneng sasawa mekefec, imoc hengkecgec. Ngeni yeac ua bibiagoc kondunggac keme kemeau henggec. 25 Yeng enacngo deu firang kucgoc kpema kondunggac siri miaru kucgoc kpeu 26 wagenginango sawau yombong emma emu keme kemeau yombong kemegec ngic ngeni ebic imoc hemma ongangina worau kengecngunuec. 27 Ngeni kicngina gigiu ngic doku seria neandae, ifi isoc goroc goroc amma kengha amma negen negengngina mi ireckeec. 28 Ngeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesingunuma 29 firangnomang menomaneu kpac anec nga kondung siri menomaneu ning kpema feec. 30 Kondung kuha mau ngeneng ruaegoc kecgecac ubangerec negenggec. Nga yeng wangecngunuu ngeni ihai me ihai kembesonga negenggec, ihai kengsikegec.

31 KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modackecde, ngeneng imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngic medacfocngina meficngunuma faka bibiagoc mekecdeac ngeni dangge memibisia. 32 Ngeni habu yeneac kpekpeturannu Kebu oyang boyang memima enarafocngina yeneac botucfu namma ye eriendzong memibisia.

33 Yeng dokutoa heimerenu bangec gbangge gbanggea anggec. Nga doku kiwagocngo kerengaima bangec gbangge gbanggea anggec. 34 Ngicngac areng goa yeneng bangecnginau kecma Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeec. Imocac yeng bangec kerehagoc imoc merenu bangec kisi kondungagoc anec. 35 Ye bangec kisi gbangge gbanggea heimerenu doku dzohong homac fingecgec nga bangec dzangge dzanggea merenu doku dzuamagoc fingecgec. 36 Ye ngicngac yakaac homegec, yeni ihai faiyunuu kecma taongngina ihai megec amagerecngina seria anec. 37 Yeni semeng nga waing uanginau homecgec fora homac anec.

38 Yeng kenecyunuu nambaracfocngina homac fingecgec. Amma ramaburumakangina keneheu yeneac kpetengina mi maec. 39 Ngic yeneng ebicfu faiyunugec ubaebicgoc kecma memeficac obohoma ebicfu nga ubahodunggoc kecgec kpetengina mau habu kapianec anggec. 40 Anutungo ine ngictauac medacfora yeneac modzea tiu ebic meficgeyemmema bangec kisi singa kpac, ihai faiyunuu kengkpung hakpung ihai kengkecgec. 41 Nga ngicngac yeni iwaiac obohoma kpendzennu kecgec, yeng yeni ebicfunac mesiyunuu nambaracfocngina yeneng fingecsahetoa amma rama habutoa angandae, ifi isoc anggec. 42 Ngicngac ikoc nga hamangecngina kpac kecandae, yeneng imoc hemma ubangerec negenggecde. Nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneng ine yoacngina waickegecde.

43 Mong ye negen negentegecgoc kecde, yeng wiac yomoc hensima negentegecbeso.KEBU ye yoac dedzege amma imoc modarude, bangecfu ngicngac yeneng imoc negenghomebisia.

Copyright information for `DED