Psalms 107

MITIYEGEC KIBI 5

Mitiyegec 107–150

Amabangec gombunga meficgeec

1KEBU ye gombunga. Ye yoac dedzege amma imoc modackecde, fakaya imocngo nasoya nasoya feengkefude. O, ngeni imocac ubangerec memibisia. 2KEBUNGO ngicngac bummenunuma ebicfunac mesinunuec, ngeneng ifi dekecbisia. 3Ngeni bangeha bangeha kecgec yeng imohacnac mengunuec. Goa ngeni wenac ere ereau kecgec nga goa wenac keme kemeau kecgec. Goa ngeneng not bigeng kecgec nga goa saot bigeng kecgec nga yeng imohacnac mengunuma kpedzucngunuec.

4Goa ngeni taong monnu kemma kecgecdeac sing hofocma bangec kisi gbangge gbangeau kengha angkecma 5yakaac nga dokuac homema ubaongangina herenginau homeec. 6Ngeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesingunuma 7sing wegenacfu wangecngunu kengkecma taong nga amabangec gombunga meficgengemmeu ihai kecgec.

8KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modackecde, ngeni imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngic medacfocngina meficngunuma faka bibiagoc mekecdeac ngeni ubangerec memibisia. 9Mongngo dokuac ammiu yeng doku miu negebec anude nga mongngo yakaac homeu yeng wiac gombunga miu neu gebeckpeude.

10Goa yeni Anutu Engenatoa yeac yoac kpema dederecgeyoara ngadehekecgecac kundung manau kengkpung hakpung anggec witicngo witicyunugec tacandae, ifi isoc tacma kpendzeng kpegec. 12Yeni uatoa mekecgec herenginango kuha kpac anu bangecfu mayunuu mongngo mi meficyunuec.

13Yeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesiyunuma 14kundung dzic imohacnac meyunuu erema witicngina herecgeec.

15KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modarude nga yeneng imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngic medacfocngina meficyunuma faka bibiagoc mekecdeac ubangerec memibisia. 16Yeng nagu seria aiengngo memea sasawa, imoc hembarackeu aiengngo kpae heiheia imoc kpetackeude.

17Goa yeni kopocsicac fakagoc kecgecac hafei ayemmeec. Yeni ngicngac ogofocngina memanganeyunugecac amma kpendzeng kpekecma 18yaka negecdeac mi ayemmeu yaka sasawa wama homecac naguu heima fegec. 19Yeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesiyunuma 20yoara sueu mama hafeingina mengereu wiac kpetotieyunuu kpac ambeso anggec, imohacnac mesiyunuec.

21KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modackecde, yeneng imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngicac medacfocngina meficyunuma faka bibiagoc mekecdeac ye ubangerec memibisia. 22Yeni ubangerecac sese ohoma yeng uaya sasawa mekecde, imocac oyang boyang memima imoc ngicngac edeyunubisia.

23Goa ngeni kondunnu wageu emma kenggec nga goa ngeni dokutoau kengkecma finac mehama ngicngac yenearu suegec. 24Ngeni ihai kecmaKEBUNGO ua kuneng sasawa mekefec, imoc hengkecgec. Ngeni yeac ua bibiagoc kondunggac keme kemeau henggec. 25Yeng enacngo deu firang kucgoc kpema kondunggac siri miaru kucgoc kpeu 26wagenginango sawau yombong emma emu keme kemeau yombong kemegec ngic ngeni ebic imoc hemma ongangina worau kengecngunuec. 27Ngeni kicngina gigiu ngic doku seria neandae, ifi isoc goroc goroc amma kengha amma negen negengngina mi ireckeec. 28Ngeni ebicfu ifi kecmaKEBUARU kiacgec yeng kpendzeng imohacnac mesingunuma 29firangnomang menomaneu kpac anec nga kondung siri menomaneu ning kpema feec. 30Kondung kuha mau ngeneng ruaegoc kecgecac ubangerec negenggec. Nga yeng wangecngunuu ngeni ihai me ihai kembesonga negenggec, ihai kengsikegec.

31KEBUNGO yoac dedzege amma imoc modackecde, ngeneng imocac ubangerec memibisia. Yeng bangecngic medacfocngina meficngunuma faka bibiagoc mekecdeac ngeni dangge memibisia. 32Ngeni habu yeneac kpekpeturannu Kebu oyang boyang memima enarafocngina yeneac botucfu namma ye eriendzong memibisia.

33Yeng dokutoa heimerenu bangec gbangge gbanggea anggec. Nga doku kiwagocngo kerengaima bangec gbangge gbanggea anggec. 34Ngicngac areng goa yeneng bangecnginau kecma Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeec. Imocac yeng bangec kerehagoc imoc merenu bangec kisi kondungagoc anec. 35Ye bangec kisi gbangge gbanggea heimerenu doku dzohong homac fingecgec nga bangec dzangge dzanggea merenu doku dzuamagoc fingecgec. 36Ye ngicngac yakaac homegec, yeni ihai faiyunuu kecma taongngina ihai megec amagerecngina seria anec. 37Yeni semeng nga waing uanginau homecgec fora homac anec.

38Yeng kenecyunuu nambaracfocngina homac fingecgec. Amma ramaburumakangina keneheu yeneac kpetengina mi maec. 39Ngic yeneng ebicfu faiyunugec ubaebicgoc kecma memeficac obohoma ebicfu nga ubahodunggoc kecgec kpetengina mau habu kapianec anggec. 40Anutungo ine ngictauac medacfora yeneac modzea tiu ebic meficgeyemmema bangec kisi singa kpac, ihai faiyunuu kengkpung hakpung ihai kengkecgec. 41Nga ngicngac yeni iwaiac obohoma kpendzennu kecgec, yeng yeni ebicfunac mesiyunuu nambaracfocngina yeneng fingecsahetoa amma rama habutoa angandae, ifi isoc anggec. 42Ngicngac ikoc nga hamangecngina kpac kecandae, yeneng imoc hemma ubangerec negenggecde. Nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneng ine yoacngina waickegecde.

43Mong ye negen negentegecgoc kecde, yeng wiac yomoc hensima negentegecbeso.KEBU ye yoac dedzege amma imoc modarude, bangecfu ngicngac yeneng imoc negenghomebisia.

Copyright information for `DED