Psalms 11

Kebungo onggonnuude

Yegecgareng yearu. Dawidingo yegec yofi heiec.

1NiKEBUAC hoannu hama sufuma kecba ngeni dafi negemma yoac yofi edenudae, “Ge neng isoc kemma tikigau worana.” 2Negenna, ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni ngic goa herenginau ikoc nga hamangec mong mi fede, yenemma tebemedahango wedecyunugecdeac negemma kundunnu namma gurutu taima kpesaigecde. 3Ngic yeneng dedeseriyoaraac titiseri kpetotieyunuma meickegecdeu ngicngac dindingac yeneng wiac imoc mengeregecdeac obohogecde.

4KEBUNGO womonga kpetiacfu tacde. Ye ngictau tatahau kurumennu tacma kiwango ngicac nambaracfora yenemma kiwa yenearu fima fakangina hennegeng anude. 5KEBUNGO ngic dindingac fakangina tobanggeude. Yeng ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneac faka momoc tobanggeu ngic yarefakaac songo negengandae, yeni ubango wayunuude. 6Ngicngac Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeng yeneac witiu hoc gerec dzedzeagoc nga sarafa gerec borangagoc kpakeu yenereude. Yenereu firang gerea yenereu imocngo pakenginau kpakegec yenanggac wiac anu yeni ebic imoc pakeunac isoc negecde.

KEBU ye dindingac amma ye faka dindingac songea negende. Nga ngicngac uba kongaha amma ikoc nga hamangecngina kpac kecdae, yeneng yeac kicmesu henggecde.

Kebuac yoacngo onggonnunuude

Yegecgareng yearu. Yegec yomoc sheminic uba modacma gitakurere witingina 8ngo kpema heibesonga. Dawidingo mitiyegec yofi heiec.

7
Copyright information for `DED