Psalms 112

Kperagingo neraranggeude

KEBU eriendzong memibesonga, hallelu Yac. Ngic mong yeKEBU eweheihei ammiande nga yeac nonoyoac songotoagoc hoanggeande, ye kenehagoc.

Yeac esamedacfora yeni bangecfu kucnginagoc kecgecde. Ngicngac areng ikoc nga hamangecngina kpac andae, yeni kenecnginagoc. Yeac amau hiedzo finactoa endzirangoc feude amma yeac faka dindingacngo nasoya nasoya feengkefude.

Ngicngac uba kongaha amma ikoc nga hamangecngina kpac kecandae, yeni kundung manau kecmagec kperagi fingecyemmeude. Kebu ye ubangerec ayemmema ubamangang negengyemmema dindingac kefude. Ngic mong ye sing dindingac modacma ngic wosoefac ayemmema yengena wiac turung dema maringinau faiu ua goa meandae, ngic ifia ye naric kecde.

Ngic dindingac ye seria nanu wiac mongngo meu goroc goroc naric mi anude. Amma ngicngac yeneng yeac negenggec fekefude. Ye yarefakaac yoacsiduc negemma kengec naric mi anude. Ye hereangoKEBU negenserima kefude. Yeac herea imoc seri seria. Ye kengeha kpac serima kecma firang amma ngabafora yenenude. Ye songea modacma wiac mederema ngicngac makpekpea yemmeude. Yeac faka dindingac, imoc nasoya nasoya feengkefude nga ye kuhagoc anu ngic yeneng eweheihei ammima nanggegecde.

10 Ngic Anutu ngadehema mangana meudeac ammiande, yeng ngic mong dindingac henu kekeha ngereeude, imohai enac kisaranggeu dzameude. Ye wiac mong meudeac negensiande, imoc fora naric mi fingerude, kpac yombong.

Copyright information for `DED