Psalms 112

Kperagingo neraranggeude

1KEBU eriendzong memibesonga, hallelu Yac. Ngic mong yeKEBU eweheihei ammiande nga yeac nonoyoac songotoagoc hoanggeande, ye kenehagoc.

2Yeac esamedacfora yeni bangecfu kucnginagoc kecgecde. Ngicngac areng ikoc nga hamangecngina kpac andae, yeni kenecnginagoc. 3Yeac amau hiedzo finactoa endzirangoc feude amma yeac faka dindingacngo nasoya nasoya feengkefude.

4Ngicngac uba kongaha amma ikoc nga hamangecngina kpac kecandae, yeni kundung manau kecmagec kperagi fingecyemmeude. Kebu ye ubangerec ayemmema ubamangang negengyemmema dindingac kefude. 5Ngic mong ye sing dindingac modacma ngic wosoefac ayemmema yengena wiac turung dema maringinau faiu ua goa meandae, ngic ifia ye naric kecde.

6Ngic dindingac ye seria nanu wiac mongngo meu goroc goroc naric mi anude. Amma ngicngac yeneng yeac negenggec fekefude. 7Ye yarefakaac yoacsiduc negemma kengec naric mi anude. Ye hereangoKEBU negenserima kefude. 8Yeac herea imoc seri seria. Ye kengeha kpac serima kecma firang amma ngabafora yenenude. 9Ye songea modacma wiac mederema ngicngac makpekpea yemmeude. Yeac faka dindingac, imoc nasoya nasoya feengkefude nga ye kuhagoc anu ngic yeneng eweheihei ammima nanggegecde.

10Ngic Anutu ngadehema mangana meudeac ammiande, yeng ngic mong dindingac henu kekeha ngereeude, imohai enac kisaranggeu dzameude. Ye wiac mong meudeac negensiande, imoc fora naric mi fingerude, kpac yombong.

Copyright information for `DED