Psalms 12

Ngicngac yoac modac modacfaka angandae, yeni bic kpac andacma ngicngac botucninau monggoc mi kecgecde. Nga Anutuac enac tofoc tofohongic, yeni kpac amma monggoc mi kecgecde. OKEBU, imocac meficnunubesena. Ngic sasawa yeni ogofocnginagoc denengeng amma ikoc andacgec enacbibicnginaunac yoackerec ikoha ereu herenginau manganango tobangyunugecdeac yoac degecde. Ngicngac yeni enacnginau yoackerec ikoha anggecde nga nedzarangngina yenanggac yoac engena homac osogecKEBUNGO imoc herecgema meickebeso. Yeni yofi deandae, “Neni nedzaranninango kuc nemmeu seria nannide nga enacbibicninango meficnunuu ngic mongngo naric mi garennunuma dzegenunuude.”

Ifi degecKEBUNGO ine yoac yofi dede, “Yeni makpekpea memayunuma memanganeyunuandae. Nga ngicngac yeni ebic witiau kecma asoringa ayemmede, imocac yaguc yacma onggongyunubade. Yeni sufu sufuu ruaegoc tacgecdeac ayemmeu neng meyunuma hoannau faiyunubade.” KEBUNGO yoac deserima deec, imoc sasawa yoac kongaha nga seuha kpac. Ngic yeni siriwa gerec gereagoc ohogec atac 7 anu bangecfu mama kongac koporarac anude.KEBUNGO yoac deserima deec, imoc ifi isoc ande.

OKEBU, geng onggonnunuma ngicngac yofinenggac kecdae, yenearunac nasosoc garennununa. Ngicac medacfora botucnginau yarefakaac negenggec engena ande. Nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni noboc noboc oronnunuma kengha andae.

Copyright information for `DED