Psalms 120

Ruaengicac nunumu

Hombannu kekenggac yegec.

Ni ebicgoc kecmaKEBU kpacba yeng kiacna negemma turunga merennembeso.

OKEBU, ngic goa enacbibicngina ikohagoc nga nedzarangnginaunac ngic ogofocngina tobangyunugecdeac yoac maande, ge yenearunac mesinuna. Nedzarang ge ngicngac tobangyununadeac yoacgoc kecnec, ge yoacna negenna. Ge noc wiac anggembesonga? Amma geac turunga noc wiac gembesonga? Wasaingic yeneac tebemedaha nga icngina gerecyohohagoc, imoc genggecde.

Ni nocac Meseke bangecfu kuric kecduae nga Kedare yeneac kporucbedzoac botucfu kecduae.

Ngicngac ruaeac modzongina tiande, ngic ifia yenigoc naso hereangoc kefaiac modzona tide. Ni ruaengic nga ruaeyoac deba yeneng ine dzikacac ngic andae.

Copyright information for `DED