Psalms 122

Ge ruaegoc kecbesena

Hombannu kekenggac yegec. Dawidingo yegec yofi heiec.

“NenangKEBUAC amau enni.” Yeneng ifi edenugec ubangerec negenai.

O Yerusareng, neni hanininango geac naguusing ekemma odaga manau tinandimbe. Yerusareng imoc taongtoa isoc megec nande. Imoc meserima mocgutoa megec ama nga ama wegenacfu ifi tackendae. Nga ngicngac neni arenninasoc modacma imohai engandimbe. Imoc Israe areng neneac dema yoac deserigec fede.KEBUAC ngicngac areng neneng ihai emmaKEBUAC kpac kuneng heiwayong meminide.

Ihainoc fora dedeac ngictau tatac faigec homac tacdae, imoc Dawidiac esangabo yeneac ngictau tatac sasawa.

Ngeni ruae Yerusarennu feudeac numubisia. “Geac songo negengandae, yeni naric kecma wiac monggac mi obohobisia. Geac odaga manau ruae febeso. Nga amaherec amaga onggonggekecdae, imocac manau mangang kpangang mong mi febeso.”

Sactosofocna nga ogofocna yeneng naric kecgecdeac amma yofi debade, “Geac ama manau ruaengo kecbeso.”

KEBU Anutuninaac ama, imocac gombunggac amma ngeneng naric kecgecdeac nunumu uatoa mekecbade.

Copyright information for `DED