Psalms 125

Israe ye ruaegoc kecbeso

Hombannu kekenggac yegec.

NgicngacKEBU negenserima kecdimbe, nenang Siong tiki isoc. Wiac mongngo meu goroc goroc mi amma nasoya nasoya nangkefude. Tikingo Yerusareng yerecgema tackendae, ifi isocngocKEBUNGO ngicngacfora yerecyunuma yofinenggac nga nasoya nasoya ifi kefude.

Ngicngac dindingac yeni maringina sinema angammeme mangana ambauac. Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, Anutungo yeni kpae heiyemmeu ngictau yasunginango ngic dindingac yeneac bangec naric mi garenggeude.

OKEBU, ngicngac gombunga nga herenginau ikoc nga hamangec mong mi fede, geng yeni faka gombunga ayemmena. Ngicngac goa ine efaima sing mangana noboc noboc modacgecKEBUNGO yarengic meicyunuma yeni ifingoc yenigoc meicyunuu kenggec kpemeting ayemmeude.

Ruaengo Israe areng yenearu febeso.

Copyright information for `DED