Psalms 129

Ngicngacfora mefinunuude

Hombannu kekenggac yegec.

1Israengo yofi debeso, “Ni sebigborinaungoc kecbareng ngic yeneng ebic kunennu fainugec.” 2“Ni sebigborinaungoc kecbareng ngic yeneng ebic kunennu fainukecma firang mong mi anggec. 3Bangec mendzic mendzic yeneng bangec mendzicgec areng fingecande, yeni ifi isoc ngadenau kpendzicgec areng herea fingecgec.”

4KEBU ye dindingac. Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeng yeneac witic herecgema yungecnunuec. 5Ngicngac Siong ubanginango ukuandae, yeni merengyunugec yeni game kpekpeu faiyunugec monggoc dzigenema kembisia.

6Yeni ama witiau kpindzingngo erema bic homeande, ifi isoc ambisia. 7Mekpedzuc ngicngo imoc meudeac maria mi sineude nga semeng dedeckeande, imoc mi abaranggema mekenude. 8Ngicngac goa yeni kengha angandae, yeneng yofi naric mi degecde, “KEBUNGO kenecngunuu. NeniKEBUAC kpacfu kenecngunudimbe.”

Copyright information for `DED