Psalms 129

Ngicngacfora mefinunuude

Hombannu kekenggac yegec.

Israengo yofi debeso, “Ni sebigborinaungoc kecbareng ngic yeneng ebic kunennu fainugec.” “Ni sebigborinaungoc kecbareng ngic yeneng ebic kunennu fainukecma firang mong mi anggec. Bangec mendzic mendzic yeneng bangec mendzicgec areng fingecande, yeni ifi isoc ngadenau kpendzicgec areng herea fingecgec.”

KEBU ye dindingac. Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeng yeneac witic herecgema yungecnunuec. Ngicngac Siong ubanginango ukuandae, yeni merengyunugec yeni game kpekpeu faiyunugec monggoc dzigenema kembisia.

Yeni ama witiau kpindzingngo erema bic homeande, ifi isoc ambisia. Mekpedzuc ngicngo imoc meudeac maria mi sineude nga semeng dedeckeande, imoc mi abaranggema mekenude. Ngicngac goa yeni kengha angandae, yeneng yofi naric mi degecde, “KEBUNGO kenecngunuu. NeniKEBUAC kpacfu kenecngunudimbe.”

Copyright information for `DED