Psalms 133

Negenggec, ngicngac daramuna ngeneng negen negengngina kpeturanggema ruaegoc kecandae, imocngo wiac songea yombong. Faka imocngo kerec homuna gombunga nga buma kuneng, imoc orucfu kpakegec mama ngebacdzo momoc nadzicmiande, ifi isoc. Imoc Aronggac ngebacdzou mama ferecgema ngakpia ubiau ifingoc nadzicmiude. Imoc Herimong tikiac songoroc, ifi isoc.KEBUNGO Siong tikiu keneha nga kekeha wisic wisickea kpac kpakenemmeude, imocngo imohai mama kecde.

Copyright information for `DED