Psalms 134

Maraiac dedengerec yegec

Hombannu kekenggac yegec.

1KEBUAC kingang ngicKEBUAC amau tofocnac nangandae, ngeni sasawango hadacmaKEBU kenehebisia.
Anutungo meficnunuu nenang bangecngicngacnec yumia kecma Anutuac kenecyoac debisina, yoac imoc mitikibiu homac fede nga yeng faka imocac negenu ngereeude. (Fingec fingec 9:26, 14:20, 24:48, Mitiyegec 16:7, 26:12, 103:22 nga goa homac fede.)
2Ngeni maringina miacma amabangec kpetiac, imohaigeng maringina sinemaKEBU kenehebisia.

3KEBUNGO kurumeng nga bangec meficgeec, yeng Sionnu kecma kenecgubeso.

Copyright information for `DED