Psalms 14

Anutua kpac kekec

Yegecgareng yearu. Dawidingo yegec yofi heiec.

1Ngic negen negengngina kpac, yeni herenginau yofi negemma deandae, “Anutu mong mi kecde, kpac yombong.” Yeni fakangina manganeu faka mangana yombong anggecde. Ngic mongngonec faka gombunga mi angkecde, imoc kpac yombong. 2KEBUNGO kurumennu kecma ngicac nambarac yenemma kefude. Nga ngic mong ye negen negentegehagoc kecma Anutu hofocande, Kebungo kic fiu mau ngic ifia yeac kicfifi angkecde. 3Nga yeni ine sasawango ngade ngade monggoc kemedacma fakangina heimeremma manganedacgec. Ngic mongnga mong faka gombunga mi angkecde, mocdong kpac yombong.

4Yarengic yeni wiac negemma negen negentegecgnginagoc mi anggecde. Nga ngicngo yaka neandae, yeni ifi isoc ngicngacfocna neyunumaKEBU ine naric mi kpacgecde. 5Anutungo ngicareng dindingac kecandae, yenigoc kefudeac manganameme yeneng kengectoa amma homac yombong kpidohogecde. 6Yarengic ngeneng ngic makpekpea arengngina memanganebeso angandae, fora. NgaKEBU yennoc yeneac sufu sufuama.

7O, Israe neneac mengec mengere, ye Siong tikiunac mama habeso, imocac yombong anemmede.KEBUNGO ngicngacfora monggoc mengerenunuu naric kecnide, naso imohai Yakoboac nambaracfora sogaigecde nga Israe neni ubangerec negennide.

Copyright information for `DED